Secretarissen van Wonseradeel

 

WONSERADEEL.

Wonseradeel1510. Bocko Petersz.
15xx AlbartusBarckelo
15xx. Willem Siercks Buwalda. Gestorven 15 dec. 1556. Was ook secr. van Bolsward.
1561, 1565. Suffridus Acronius
1571. Mr. Hobbe Douwe zoon.
1571-1580 ca. Hubertus Oosterzee?
1580-1606. Gysbert Johannis Laquert; Maria Jans Verheull.
1598. Anske Laquart? 31 januari Sent. Hof v. Frl. no. 31. Tr. Mary Jansdochter.
1606-1627. Gabinus/Gabbe Petri/Pieters Aeninga/Aeminga/Eminga; tr. Yda Hommedr.
1627-1649. Menno/Minne Hillebrands.
1558. Tarquinius Johannis?
1649-1659. Ausonius a Solcama/Solckama; tr. Rinske Faber.
1659-1670. Mr. Tarquinius Boelens. Dr. iur.
1670. Duco Gellii, subst.
1680. Mr. Gajus Boelens; tr. Baucke Hermens Nauta.
1690. Johan Bentingh.
1718. Abraham Castel; tr. Isabella Aemilius.
1753. Hans Willem Wiarda. Overleden voorjaar 1792; tr. Dieuke Yntes Yntema.
1792. Mr. Rudolph Muntz.
1796. Frans de Boer.
in 1834: C. Binkes

Mederechters van Wonseradeel

  Bauke Jacobs Rommertha, overleden 1603 te Pingjum  
  Ulbe Tjaerts van Buwalda, overleden 1606 te Tjerkwerd  
  Bauke Pybes, woonde te Witmarsum  
1633 Sjoerd Tjerks Hoitinga, overleden 1651  
  Douwe Hilles Hoitinga, overleden 1677 Woonde te Schettens
  Sjoerd Pieters Blanckema, overl. 1685 Suffridus Blanckema
(ong. 1680-1725) Tjerk Sjoerds Hoitinga, overleden 1728 'was 45 jaar lang mederechter'
  Adrianus Grons, overleden 1726  
     
1729 A. van Elselo  
     
  Hylke Jans Kingma, overleden 1782 te Makkum Datum onbekend
  Leendert Hylkes Kingma, overleden 1788 Datum onbekend
  Marten Hylkes Kingma, overleden 1825 Datum onbekend
     

Bijzitters van Wonseradeel

  Adrianus Grons  
     

 

Ontvangers van Wonseradeel
1713 Deenekamp

 

ONDERSTAANDE  LIJST IS NIET HELEMAAL JUIST !!


De secretarissen uit E.M. van Burmania's Naamlijst der heeren grietslieden en secretarissen in Vriesland (1785)

15xx. Willem Siercks Buwalda. Gestorven 15 dec. 1556. Was ook secr. van Bolsward.
1561, 1565. Suffridus Acronius of Suffridus Petrus?
1571. Mr. Hobbe Douwe zoon.
1571-1580 ca. Hubertus Oosterzee.
1591, 1598. Gysbert Johannis Laquert.
1598. Anske Laquart. 31 januari Sent. Hof v. Frl. no. 31. Tr. Mary Jansdochter.
1605. Duco Gellii.
1613. Gabinus/Gabbe Petri/Pieters Aeninga/Aeminga/Eminga.
1627-1649. Minne Hillebrands.
1558. Tarquinius Johannis.
1649-1659. Ausonius a Solcama/Solckama.
1659. Mr. Tarquinius Boelens. Dr. iur.
1660? Johannes Rudolphi Goens / Geuns?
1681. Mr. Gajus Boelens.
1690. Johan Bentingh.
17xx. Abraham Castel.
1754. Hans Willem Wiarda. Overleden voorjaar 1792.
1792. Mr. Rudolph Muntz.