Zerken in de Herv. Kerk te Witmarsum

Grafsteen van Pieter Alefs van Aggama (V1538) en zijn 1e vrouw Bauck Siersma (V1510) en zijn 2e vrouw IJnts Sijdsdr. van Eminga (V1554).

 

 

 

Grafsteen van Sibe van Aylva Epezn.(V1625) (hopman) en Tyaerdt van Aylva Epezn (V1647) (grietman van Wonseradeel)

 

Grafsteen van Epe Alefs van Aylva (V1557) en Auck Andriesdr. van Sickema.(V1575)