Wie waren aanwezig bij de verkiezingen van kerkvoogden te Schettens?

     
1633 Rekening Tiaerd Wijbes, .........., Sijuwe Jansz, Sijuerdt Tyercksz, Sytze Syb......, Tiaerdt van Aylva, M. Hillbebrants
1634 Rekening vanaf 29-9-1629 Schelte van Aysma, Sytze Sybrens, Hylke Douwes, Watse Jacobsz,  Lolke Riencks, M. Hillebrants
1634 Rekening vanaf 31-1-1634 Sijuerdt Tijercksz, Cornelius Fabius, Sijtze Sijbrens, Watze Jacobs, Lolke Riencks, M. Hillebrants
1634 Overeenkomst Marnedijk 26-10-1634 Tiaerd Wijbes, Sijnne Joans, T:S. Hoitinga, Syuyrdt Tyercksz, Sytze Sijbrens, M. Hillebrants
1636 rekening vanaf 6-3-1636 Cornelis Gerlofs, Steffen Nannes, Watse Jacobs, M. Hillebrants,
1648 rekening Tyemck van Osinga (weduwe van Aysma), Hille Douwes, Marten Pijtters, Douwe Hilles, Douwe Watses,
1648 rekening Hein Reijners, Douwe Watses, Jan Sjoerds, Ethaus Terwolt
1654 rekening Hein Reijners, Douwe Hilles Hoijtinga, Etheus Leonardi Terwolt, Duco Gellij
1658 rekening H. van Aijsma, Douwe Hilles Hoijtinga, Obbe Sijtzes, Etheus Terwolt, Nanne Hilles, Meijnert Cornelis, J.... notaris publ.
1678 rekening Hermanus Schrevenstein, Obbe Sytses, Wijbe Uilbes, Pijtter Harmens, ... Aylva, H. Aysma, ..... Simons, Sijbren Douwes Hoitinga, Theodori Steindam Duco Gelli, ...Anny.. not.publ.
1683 rekening Schelte van Aysma, M.D. Hoitinga, Pytter Harmens, S. Reinsma, Jelto Anny, Wijbe Ulbes, Sijmen .... , J theod: Steindam, Reijnalda
1689 rekening Jacob Steenwijk, W.D. Hoitinga, Doije Tomas, Pijtter Harmens, Tyalling Doeckes, Tjerck Freercks, Freerck Lolckes, Haring Jetses, Tjaerd van Aylva
1689 ? Jacob Steenwijk, Doije Tomas, Tyalling Doeckes, Freerck Lolckes, W.D. Hoitinga, Tyerck Freercks, Pijtter Harmens, Haring Jetses, Tjaerd van Aylva,
1706 rekening Doije Tomes, Jacob Sijbouts, Tjepke Claases, Wijbe Meinesz, Pytter Gorryts, Tyerck Freecks, Sijbren Pitters
1708 rekening J. Steenwijk, Rommert Douwes, Tjepke Claases, M. Hoitinga, Doije Tomas, Sijbren Pytters, Jan Rommerts
1710 rekening Jacobus Steenwijk, Doije Tomas, Sikke Sikkes, S. Pytters, Jacob Jansen, M. Hoitinga, Pijtter Pouols,
1711 rekening M. Hoitinga, Rommert Douwes, (pytter) Jan Rommerts, Wijbbe Meinerts,Evert Johannes, Pytter Gorrits, Jacob Jansen
1712 rekening M.D. Hoitinga, Doije Tomas, Pytter Gorrits, Wijbbe Meinerts, Sicke Sickes Postema
1713 rekening M.D. Hoitinga, Doije Tomas, P. Gorrijts, Pijtter Paulus
1714 rekening ....., Wybbe Meinerts, Pyter Gorrits, Sicke Sickes, P. Gorrijts
1729 Dijkshuis overeenkomst Ippe Intiema, Ulbe Baukes, Sybren Pytters, C. van Aylva, A. van Elselo, Simon Clasen Lambsma, R. Postumus, Jan Martens