Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Donko Jan Westerloo Gerkesklooster 15 juni 1858 emeritus 29 juni 1879 Lukas 11:28 Hand. 15:29b

Zijn naam staat vermeld in de gevelsteen van de hervormde kerk te Schettens. Deze werd in 1865 ingrijpend verbouwd.

Westerloo bleef ongehuwd en stierf 15 maart 1885 in Wonseradeel.

Opvallend is, dat zijn broer Lucas Donco Westerloo, in hetzelfde jaar 1858, werd beroepen in Wons. Die stond daar tot 1872

Donko behoorde tot de liberale richting. 

 

b. Dispensatie van artikel 5 van het reglement op de vacaturen

Bij adres van den I2den October, ingezonden met conductoire van het provinciaal kerkbestuur Friesland dd. 15 daaraanvolgende, gereg. sub n. 8673, gaf de kerkeraad der gemeentes te Longerhouw te kennen, dat het classicaal bestuur Franeher bij uitspraak van den 5den dier maand, waarvan afschrift werd overgelegd, heeft verklaard, de door den kerkeraad op den candidaat B. M. Post van Griethuijzen uitgebragte beroeping kerkelijk niet mogt worden goedgekeurd, als in strijd zijnde met het voorschrift van art. 51 van het reglement op de vacaturen, vermits de standplaats reeds vaceerde, toen gezegde candidaat de toelating tot de evangeliebediening verkregen heeft; in welke beslissing de kerkeraad te Longerhouw verklaarde te willen en te moeten berusten, doch prijs stellende op de vervulling der reeds lang bestaande vacature door den beroepen candidaat, verzocht hij, dat in dit speciaal geval art. 51 reglement op de vacaturen buiten werking mogt blijven.
In aanmerking nemende, dat art. 12 Algemeen Reglement geen dispensatie toelaat dan van die bepalingen alleen, welke uitdrukkelijk bij de reglementen daartoe zijn aangewezen, en zulke aanwijzing in meergenoemd art. 51 niet gevonden wordt, zoo hebben wij den kerkeraad te Longerhouw geantwoord, dat om deze reden aan zijn verzoek geen gunstig gevolg kon gegeven worden.

 

 

LIJST VAN PREDIKANTEN