Weg van Longerhouw naar de Marnedijk

In 1857 werd de verharde weg van Longerhouw naar de Marnedijk aangelegd.

'Ontvangen van het Gemeentebestuur van Wonseradeel eene somma van drie en zestig guldens vijf en zestig cents wegens schadevergoeding voor grond gebruikt tot den grindweg tot Longerhouw.  f 63,65'

1858
'Betaald aan het Gemeente Bestuur van Wonseradeel, de somma van een duizend zes honderd guldens, wegens subsidie aan het dorp Longerhouw, tot de kosten van den grindweg, f 1600,--