Wapens


Wapenboek Hesman:
https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/beeldmateriaal/beeldbank/?mode=gallery&view=horizontal&q=hesman&rows=1&page=1&record=4e676a60-aeaa-11e3-aa61-87f71e5f26f8

LET OP:
Alle namen hier, hierdoor ook de volgorde te zien:
https://historischcentrumleeuwarden.nl/component/content/article/11-import/338-leeuwarder-familiewapens

Wapenboek Burmania
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=173

Lijst van bijdragen in Album Amicorum
https://hvnf.nl/index/Albumamicorumfriezen.htm

 


 

Aggeus (Agge) Albada, geb. ca 1530, overl 1587, aanzienlijk Fries jurist, assessor in het Rijkskamergerecht te Spiers, afgevaardigde van de Staten-Generaal op het congres te Keulen.
Wapen: Gedeeld: I, In goud een leeuw van rood; II Doorsneden: boven in blauw een lelie van zilver, onder in rood een roos van zilver.
Het aanzienlijke, machtige, Friese geslacht Albada zou volgens eigen overlevering niet uit dat gewest, maar uit Holland afkomstig zijn en nog wel van grafelijke bloede. Daarom voert het, inplaats van de halve Friese adelaar, de Hollandse leeuw in het wapen.

Althan - Pragh
Op wapenbord van Barbera van Camstra in de kerk te Oenkerk
Aylva
Helmteken: eenhoorn
Van Aylva

Stamboek van den Frieschen Adel

  Van Aysma:
Een uitkomende leeuw
Helmteken:een uitk. leeuw

(afkomstig uit: Ferwerda's wapenboek)

Genealogie; Abraham Ferwerd & Jacobus Kok - Nederlandsch geslacht- stam- en wapen boek (...) Tweede deel - 1785

 

Afbeelding uit:

Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren adel

Sjaerdema:

Bijna identiek aan Aysma !!


 

Aebinga van Humalda:
Een eenhoorn, met hieronder een wassenaar, omringd met 6 sterren
Helmteken: 3 veren

  Aggema:
Links gedeeld, boven een ster (?) onder 3 ruiten
Rechts een halve adelaar
Helmteken: 3 veren

Aggeus (Agge) Albada, geb. ca 1530, overl 1587, aanzienlijk Fries jurist, assessor in het Rijkskamergerecht te Spiers, afgevaardigde van de Staten-Generaal op het congres te Keulen.
Wapen: Gedeeld: I, In goud een leeuw van rood; II Doorsneden: boven in blauw een lelie van zilver, onder in rood een roos van zilver.
Het aanzienlijke, machtige, Friese geslacht Albada zou volgens eigen overlevering niet uit dat gewest, maar uit Holland afkomstig zijn en nog wel van grafelijke bloede. Daarom voert het, inplaats van de halve Friese adelaar, de Hollandse leeuw in het wapen.

Hobbe Van Aylva van Wytmarsum, geb. op Tsjessinga-state te Hylaard 1582, overl. 1645, grietman van Baarderadeel (1610), curator van de hogeschool te Franeker (1621) en gevolmachtigde bij de Landdag (1620),
Wapen: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II In blauw een roos van zilver, boven vergezeld van een ster (6) van goud en onder van een lelie van hetzelfde.

Jucke van Beyma, geb Dokkum ca 1540, overl. Leeuwarden 1598. Hoogleraar ssn de universiteit van Leiden (Rector Magnificus 1582), hoogleraar te Franeker (1596), raad in het Hof van Friesland, rechtsgeleerde en advocaat.
Wapen: Gedeeld: I In zilver drie schuingekruiste rietstengels van groen, gebonden van zwart; II In rood een zwaard van zilver met een gevest van goud (Douma).
Het wapen van de Douma's, aan welk geslacht van Van Beyma moet zijn verwant geweest, maakte de helft van het wapenschild van de Beyma's uit.

Botnia
Bronckhorst-Espelbach

Wapens op het rouwbord van nazaat Barbera van Camstra in de kerk te Oenkerk.

Camstra:
een kam, ster en een rad (wiel)
Helmteken: een eenhoorn

(het wapen is een rebus: een kam, ster en rad, spreek je snel achterelkaar uit als ......camstra)


Sicke van Dekema, geb. 1548, overl. 1625. Heer van Tammegaburg te Hornhuizen in de Marne en eigenaar van Mammema State, lid van de staten van Friesland.
Wapen: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II In rood twee boven elkaar geplaatste lelies van zilver.

Dekema:
Links gedeeld, boven en onder een horizontaal gehalveerde lelie
Rechts een halve adelaar
Helmteken ?


   

Douma van Oenema:
Boven een witte ster en hieronder 2 zwarte sterren en een liggende wassenaar
Helmteken: adelaarskop (?)

Eminga:
2 halve adelaars met de ruggen tegenelkaar aan, hieronder een liggende wassenaar 
Helmteken: een uitkomend hert
Van Eminga,
Stamboek van den Frieschen adel

Tjalling van Eysinga, geb. 1562, overl. op Heringa-State 1602. Grietman van Menaldumadeel en volmacht bij de Landsdage voor het Kwartier Westergoo. Hij was een kundig rechtsgeleerde en stichter van "Heringa-State te Marssum.
Wapen: In zilver drie rozen van rood.

   

Jelger van Feytsma, geb. --, overl. 1620. Lid van gedeputeerde staten, buitengewoon raad in de Hoge Raad en rentmeester van de domeinen, Grietman van Het Bildt (1609).
Wapen: Gedeeld: I Een Halve Friese adelaar; II In rood drie boven elkaar geplaatste lelies van zilver; Over alles heen een hartschild van zilver, beladen met een leeuw van zwart.

Feytsma:
Links 3 lelies
Rechts: een halve adelaar
Helmteken: een pauw


Haring van Glins, geb. --, overl. Emden 1572. Fries edelman, president van het Hof van Franeker.
Wapen: In blauw een klaverblad van goud, komende uit een tronk van hetzelfde, geplaatst in de richting van een linkerschuinbalk.

Hania:
Links twee franse lelies bovenelkaar
Rechts een hand
Helmteken: een franse lelie

Harinxma:
Een uitkomende leeuw
Helmteken:

Feye Van Heemstra, geb. op Heemstra State te Oenkerk 1545, overl 1621, lid van de Staten van Friesland en grietman van Tietjerksteradeel, vriend van Graaf Willem Lodewijk.
Wapen:

  Heerema:
Links 3 eikels (2 boven, 1 onder)
Rechts een uitkomende leeuw
Helmteken: ?

  Heerema: ??
Gedeeld, beide kanten een staande leeuw ?
Helmteken: een eenhoorn

Hermana:
Als basis voor het wapenontwerp voor Minnertsga diende het wapen van de familie Hermana. In het gouden schildhoofd vinden we de dubbelkoppige adelaar uit dit familiewapen terug. In dit specifieke geval is de adelaar van een rode bek en tong voorzien, iets dat bij de "normale" uitvoering eigenlijk niet hoort.

Tiete van Hettinga in de Hommerts, geb. --, overl. 1574. Gouverneur van Sneek en grietman van Wymbritzeradeel, Bevelhebber.
Wapen: In rood drie eikels van goud, de steeltjes omlaag.

  Hoitinga:
Een liggende wassenaar met boven en onder een vijfbladsroos
Helmteken: 3 afgesneden takken

Hoxwier:
In blauw een zilveren lelie

Doeke (Duco) Martena, geb. --, overl. 1605. Fries edelman, admiraal van de watergeuzen op de Zuiderzee, Latijns dichter. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van zijn oud geslacht, waarvan het stamhuis (Martena State) te Kornjum stond.
Wapen: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II Doorsneden: a In blauw een lelie van goud, b In rood een gebladerde eikel van goud, de steel naar beneden.

   
  Mockema:
2 halve adelaars met de ruggen tegenelkaar aan
Helmteken: ?

Osinga:
Links gedeeld, boven een roos en onder een franse lelie.
Rechts een halve adelaar
Helmteken: 3 veren

  Poppema:
Links een franse lelie
Rechts een halve adelaar
Helmteken


  Popma (van Terschelling):
Linksgeschuind: I in blauw een gouden ster; II in groen een zilveren lelie .


Poppe van Roorda, geb. --, overl. 1616, anti-Spaans, Fries edelman. Hij behoorde tot de Roorda's van Tjummarum, een tak van het zeer oude en machtig geslacht, aldus genoemd naar het oude stamhuis.
Wapen gevoerd door deze tak: In azuur een lelie van goud, van boven vergezeld van twee sterren (6) van hetzelfde en van onderen van een wassenaar van zilver.

Ritsk van Rynia (Rinia), geb. --, overl. 1618. Grietman van Westdongeradeel. Buitengewoon afgevaardigde in de Raad van State te 's Gravenhage en om te handelen over de wapenstilstand met Spanje (het twaalfjarig bestand).
Wapen: Gedeeld: I Een Friese adelaar; II Doorsneden: a, In blauw een ster (6) van goud; b In zilver twee klaverbladen van groen naast elkaar.

Poppe van Roorda, geb. --, overl. 1616, anti-Spaans, Fries edelman. Hij behoorde tot de Roorda's van Tjummarum, een tak van het zeer oude en machtig geslacht, aldus genoemd naar het oude stamhuis.
Wapen gevoerd door deze tak: In azuur een lelie van goud, van boven vergezeld van twee sterren (6) van hetzelfde en van onderen van een wassenaar van zilver.

Jan Sloet, geb. 1550, overl. 21.11.1610, begr. Vollenhove, Heer van Buckhorst en Zallick, kastelein van het Huis te Kuinre, Drost van Vollenhove (1579), gecommitteerde van de Staten-Generaal, lid van de ridderschap van Overijssel, huwd 1586 Florentina Van Buckhorst, vrouwe van Buckhorst en Zalk, geb. Zalk, overl 21.11.1612, begr. Vollenhove, dochter van Willem Van Buckhorst, Heer van Zalk en Mechteld Oem van Wijngaarden.
Wapen: In zilver een wassenaar van rood.

Douwe van Sytzama, geb. --, overl. 1607. Grietman van Idaarderadeel in het kwartier van Oostergo, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland, dijkgraaf van de "Leppedycken".
Wapen: In blauw een klaverblad van goud, van boven en van onderen vergezeld van een roos van zilver, geknopt en gepunt van goud.
Otto, Heinrich, Graaf van Swartzenberg, geb. 1535, overl. 1590, Hofmaarschalk en gezant van Keizer Rudolf II, later president van de Rijkshofraad en Keizerlijk commissaris.
Wapen: Gepaald van blauw en zilver van acht stukken.

Unia
Walta
http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=18&zveld=&volg=36 
Adelijk en aanzienlijk wapenboek van A. Ferwerda, 1760
Adelijk en aanzienlijk wapenboek van A. Ferwerda, 1760
 
Sminia: Adelijk en aanzienlijk wapenboek van A. Ferwerda, 1760  
 
Tiddinga: Adelijk en aanzienlijk wapenboek van A. Ferwerda, 1760