Friese kapiteins (19) : Sybren van Walta


In deze nieuwe serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie soms veel bekend is, maar soms ook praktisch niets. 

 


Achtergrond
De familie Walta is een oude Friese adellijke familie, oorspronkelijk afkomstig van Tjerkwerd.
Daar stond het flinke familiekasteel Walta State genaamd, ook wel Waltaslot genoemd.
De Walta's hadden door hun handel en wandel geen schoon blazoen. Zo was er omstreeks 1400 een Tjerck Walta die samenspande met de Hollandse graaf tegen de Friezen en belegerde een andere Tjerck van Walta zo'n 100 jaar later samen met de beruchte roofridder Igo van Galama de stad Workum.
Later vestigden de Walta's zich o.a. te Bozum, waar ook een Walta State stond.

--> Het stamslot Walta State te Tjerkwerd. Tekening door J. Stellingwerf uit 1723.

Sybren van Walta werd omstreeks 1600 geboren als zoon van Sybren Sybrens van Walta en Tjets van Holdinga.
Zijn ouders woonden in 'de Vlaren', waarmee waarschijnlijk het gelijknamige gehucht bij Bozum wordt bedoeld. 
Van zijn ouders zijn twee zogenaamde 'pendant' portretten bekend.
Zijn grootmoeder Hijlck Sybrants kwam hier oorspronkelijk vandaan en door haar huwelijk met Sijbren Douwes van Walta kwam het omstreeks 1550 in bezit van de Walta's.

Op 1 mei 1627 huwt hij te Leeuwarden met Margaretha van Arentsma, dochter van kapitein Gijsbertus van Arentsma en Tieth van Arentsma.
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren, waaronder twee zonen (Arent en Gysbert) die beide op jonge leeftijd stierven.
Dochter Titia van Walta huwde in 1655 de Groninger Gerard de Mepsche, rentmeester aldaar.
Een andere dochter, Margaretha van Walta, huwde in 1659 de Groninger kapitein Johan van Coenders.

Na het overlijden van Sybren in 1640, hertrouwt Margaretha met de secretaris van Workum, Gerard Walrich.

 

--> pendant portretten van de ouders van Sybren van Walta: Sybren Sybrens van Walta en Tjets Tjaertsdr. van Holdinga
 

Militaire carrière
Bij zijn huwelijk in 1627 is hij kornet in het Staatse leger, dus diende hij bij de cavalerie. Een kornet is de vaandeldrager bij een regiment ruiters.
Op 10 maart 1632 wordt hij door de Friese staten benoemd tot kapitein, waarbij hij ene Kimnitz opvolgt, waarvan we de voornaam nog niet weten, maar wellicht dezelfde is als Hendrick Chemnits.
Begin 1633 loopt hij mee in de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir te Leeuwarden.
Op 4 juli 1640 is hij aanwezig bij de Slag bij Hulst en komt daarbij om het leven.
Kort daarna, op 15 juli 1640, volgt Oene van Grovestins hem op als kapitein van zijn compagnie.

Slag bij Hulst
Deze stad was in 1640 nog in Spaande handen en de Staatse troepen wilden de stad innemen.
De Friese stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz wilde een aanval uitvoeren op Fort Moerschans, maar de Spaansen bedachten een list. Door de trompetters verschillende melodies te laten spelen, dacht Hendrik dat er grote troepenmacht op de been was en vluchtte, terwijl er slechts een klein leger aanwezig was in de stad.

In opdracht van de ontstemde legeraanvoerder Frederik Hendrik werden er opnieuw aanvallen uitgevoerd op de vele forten rondom Hulst.
Hierbij sneuvelde stadhouder Hendrik Casimir I, samen met een aantal belangrijke officiers en manschappen.
Hieronder waren ook de twee Friese kapiteins Sybren van Walta en gardekapitein Everhard van Haren en de Groninger kapiteins Dirck Alberda en Boicoko van der Wenghe.

Familiewapen

--> familiewapen Van Walta
Stamboek van den Frieschen Adel.

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend

 

 

Compagnie nr.
* Sijbren van Walta  (*1600-
U1640)
* Kapitein van 1632-1640

* Voorganger: kapitein Kimnitz
* Opvolger: Oene van Grovestins
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Bozum?
 

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/WALTA.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hulst

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Tot nu verschenen in deze serie:

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiem

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta