Volkstelling 31 mei 1947

Gemeente                        Aantal personen
 
PLAATSNAAM INWONERS
Leeuwarden 55
Achtkarspelen 7
Ameland 2
Baarderadeel 4
Barradeel 18
Het Bildt 7
Bolsward 12
Dantumadeel 6
Dokkum 8
Doniawerstal 1
Ferwerderadeel 4
Franeker 16
Franekeradeel 10
Gaasterland 7
Harlingen 3
Haskerland 2
Heerenveen 16
Hemelumer Oldephaert 7
Hennaarderadeel 10
Idaarderadeel 3
Kollumerland 11
Leeuwarderadeel 1
Menaldumadeel 2
Oosterdongeradeel 38
Ooststellingwerf 3
Opsterland 9
Rauwerderhem 7
Sloten 1
Smallingerland 1
Sneek 13
Terschelling 1
Tietjerksteradeel 8
Utingeradeel 1
Westdongeradeel 30
Weststellingwer 6
Wonseradeel 79
Workum 4
Wijmbritseradeel 4
IJlst 3
TOTAAL: 420
 

De familenaam 'Buwalda' komt in de ranglijst als 42-ste wat betreft het aantal mensen met dezelfde
achternaam.
Opvallend is dat honderden jaren later, Wonseradeel (met de dorpen Burgwerd en Tjerkwerd) nog steeds de grootste 'Buwalda'-gemeente is. Ook scoren West- en Oostdongeradeel nog altijd hoog.
Nieuwkomer is Leeuwarden, wat dan ook veruit de grootste gemeente is met de meeste werkgelegenheid.
 


http://www.meertens.knaw.nl/nfd/detail_naam.php?naam=Buwalda

aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:
Groningen 98
Friesland 420
Drenthe 11
Overijssel 14
Gelderland 24
Utrecht 17
Amsterdam 75
Noord-Holland 93
Noord-Holland totaal 168
Den Haag 65
Rotterdam 4
Zuid-Holland 48
Zuid-Holland totaal 117
Zeeland 0
Noord-Brabant 6
Limburg 6
totaal 881

 

In 2007 waren er 1881 Buwalda's volgens de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en de naam stond daarmee op plaats 2010 van de top 10.000 familienamen in Nederland.

 


index

.