Verenigingen in Schettens-Longerhouw


Notulen Herv. krv. 11-3-1953: ...br. De Boer (AAB Hyltje) informeert naar de mogelijkheid van een herrijzenis van de knapen en jongelingsverenging....


10 jaar geleden

 

Op 26 november 1945 werd in Schetens-Longerhouw de vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ opgericht. Nu dus inmiddels 60 jaar. Tien jaar geleden werd er feest gevierd voor leden en oud-leden. Hieronder een (gedeeltelijk) verslag van die jubileumviering.

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD
DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT
OPDAT EEN IEDER DIE IN HEM GELOOFT
NIET VERLOREN GA
MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT.


Bovenstaande tekst had Janna Couperus (voorheen uit Longerhouw) maar nu van Texel bijzonder fraai verwerkt in een ‘schilderij’ dat het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ van Schettens en Longerhouw kreeg aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Maar dat was nog niet alles; alle leden kregen van haar persoonlijk een mooi bewerkte kaars. Dit gebeurde allemaal na afloop van het officiële gedeelte van de jubileumviering afgelopen woensdagavond 29 november. Janna houdt er niet van om op de voorgrond te treden.

Zo tegen half drie liep het dorpshuis ‘de Terp’ in Schettens aardig vol dames, leden en oud-leden, die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om met het bestuur dit jubileum te vieren. Voor het feest begon viel er al heel wat te bepraten. Immers velen hadden elkaar in jaren niet gezien en wat kan zo’n jubileum dan een mooie gelegenheid zijn er een kleine reünie van te maken. “It is sa prachtich”, aldus president H. Zijlstra-van Abbema, “as jo alle âlde bekenden wer sjogge. Tige wolkom.”

Een achttal dames die vanaf de oprichting van de hervormd en gereformeerde vrouwenverenigingen aanwezig waren, werden in de ‘bloemetjes’ gezet. Dit waren mevrouw Jetske Terpstra, mevrouw W. Osinga-Hilt, mevrouw G. Visser-Oudega, mevrouw A. Mensonides-van der Zee, mevrouw Y. Smits-Renema, mevrouw H. Osinga-de Vries, mevrouw L. Gietema-de Haan en mevrouw T. Dijkstra.

Vijftig jaar geleden (26 november 1945) richten 20 hervormde vrouwen ‘Wees een zegen’ op met als presidente mevrouw Gelderman. Onze gedachten gaan 50 jaar terug, dat ouderen ervoor gezorgd hebben, dat wij nu nog vrouwenvereniging houden, aldus de huidige presidente. De bijbel is nog steeds onze vaste bron . De notulen van de oprichting werden voorgelezen. Ook woensdagmiddag werd het eerste lied van toen Psalm 121: 1 en 4 gezongen. Er werd toen gelezen Johannes 15: 1-7 (De ware wijnstok). 

Enkele jaren later (22 december 1949) begonnen 17 gereformeerde vrouwen met het verenigingswerk onder dezelfde naam “Wees een zegen”. Mevrouw Van Halsema merkte later op, dat ze vond dat de gereformeerde vrouwenvereniging maar raar te werk was gegaan om dezelfde naam te nemen. Of was het een vooruitziende blik? 

Het toenmalige bestuur bestond uit: mevrouw D. Reinsma-Jansen (presidente), mevrouw T. Ybema-Sietsma (secretaresse), mevrouw F. Reinsma-Wybrandi (penningmeesteresse) en mevrouw S. Ybema-van der Eems (algemeen adjunct). Vijftien jaar geleden (1980) zijn beide verenigingen bijelkaar gestapt onder dezelfde naam ‘Wees een zegen’. 

Het huidige bestuur liet in een sketch zien en horen hoe een verenigingsavond vroeger verliep. Het vele breien op de verenigingsavond behoort vrijwel tot het verleden, want dat doen de leden nu thuis of voor een project of hoe kan het anders voor de jaarlijkse bazaar, waarvan de opbrengst naar een diaconaal project en de kerk gaat. 

Intussen hadden de meeste aanwezige dames zich de thee of koffie (uiteraard met gebak) goed laten smaken. Voor verstrooiïng zorgde mevrouw Westerhuis uit Beetsterzwaag, die op haar wijze de lachspieren bij de “froulju” flink los wist te krijgen.Oud-hervormde predikant ds. J.H. Pol (1961-1965) noemde het terug zijn heel vertrouwd. Hij hoopte dan ook dat de vereniging samen een heel goede tijd zou hebben en heel veel voor elkaar mogen betekenen, gebreide sokken of niet.Mevrouw S. de Boer-Huisman haalde in dichtvorm herinneringen op van een puzzelrit.Verder waren er afgevaardigden van de ring Bolsward en mevrouw De Haan-Tjallingiï sprak namens de gereformeerde vrouwenvereniging van Schraard. Als slotlied van het officiële gedeelte werd gezongen “Waar je woont op de wereld”. Mevrouw S. de Boer-Huisman verzorgde de sluiting.

Na het maken van een groepsfoto, was er voor de dames met hun aanhang nog een verrassing. De commissie van kerkbeheer verzorgde een lopend buffet. De opening werd verzorgd door ds. H.C.M. Bouma met een lezing uit Johannes 14: 1-7 en het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’. De voorzitter van kerkbeheer Hendrik Veninga bedankt de vrouwen voor hu werk voor de kerk en overhandigt alle leden van de vrouwenvereniging een fraai bonbon-schaaltje met inscriptie: ’50 jaar “Wees een zegen”. Na het eten onder het genot van een kopje koffie of thee, komen de dames van “Sechtich plus en dus….”aan het woord met Friese sketches. Het drietal dames bestond uit Wytske Bakker (Nijland), Beeuwkje Heerschop (Ysbrechtum) en Anneke Leijendekker (Joure).

Verder was er voor deze avond een mannenkoor opgericht onder de naam “Mannenkoor Geen Gehoor” onder leiding van Feenstra. In de liedjes die zij zongen kwam elk lid van de vrouwenvereniging voor, met als refrein “Wees een zegen fiiftich jier, foar ús allegear yn ’t spier.” Dit was een “Goed Gehoor” en gezongen door alle mannen uit de zaal. De avond werd afgesloten door de presidente met een woord van dank aan kerkbeheer voor deze mooie avond.


LC 10-12-1937
Groote reciteerwedstrijd Longerhouw

De Christelijke Jongelingsvereeniging te Longerhouw en Schettens noodigt hiermede deelnemers (sters) uit voor haar te houden
RECITEERWEDSTRIJD op 6 Januari a.s.
Stukken, zoowel ernst als luim, in triplo en waarborgsom van f 2,-- te zenden voor 20 December a.s. aan den secretaris D.J. Hengst.
MOOIE PRIJZEN

 

.