Verbouw grote kerkeplaats te Schettens

1706 Den 30 Meij uitgegeeven aan Doede Pijkes houtkooper tot Mackum een hondert fijf en dartig Caro:Guld: neegen stui: volgens kuitantie met No.l 135-9-0
  Den 6 Junius uitgeeven aan Sloek te snijden aan Pijter Douwes 0-6-0
  Den 7 Junius uit gegeeven aan Sicke Fransen voor matriaalen te haalen tot die nieuwe Schuire betaalt 9-14-0
  Den selven dito uitgegeeven aan Hauck Schoukes voor neegen voer reidt 4-19-0
  Den 11 dito uitgegeeven aan Jacob Ippes voor sloek tie haalen 2-4-0
  Den 12 dito uit gegeeven aan Goslik Jans voor een fragt kalk en steen en houdt tie haalen voor onkosten en fragt 2-8-0
  Den selven (23) dito uitgegeeven aan Hendrik Rennerts voor arbeitsloon dat verdient is aan Wijbe Meinerts huis 2-4-0
  Den 1 Julius uitgegeeven aan Steffen Lolkes volgens specifikatieen kuitantie 80-18-0
  Den 10 dito uitgegeeven voor fragt van stalhouten tie haalen en ander metrialen tot de nieuwe schuire aan een man van Makkum 1-5-0
  Den selven dito uitgegeeven aan Pier Allerts voor 450 reep 1-2-8
  Den 30 dito uit gegeeven aan Tiettje Wijbes voor seeven hondert sloek 2-2-0
  Den 2 Augustus uitgegeeven aan Tjeerd Ages voor opperen aan die nieuwe schuire 7-0-0
  Den 16 dito uit gegeeven aan Hendrik Rennerts van arbeitsloon aan die nieuwe groppen tie maaken seeven stui: en aan Doekle Sijbrens aan oude steen aan het water tie brengen vijftien stui: te saamen 1-2-0
  Den 23 dito uitgegeeven voor 150 reep 0-8-12
  Den 12 Septemb: uit geven voor roode verwe aan Lieuwe Fockes 1-0-0
  Den 26 dito uit geeven voor Brandewijn en het maaken van het buittewerk van de nieuwe schuire aan Freerk Timmermans tot Wons 1-5-0
  Den 27 dito uit geeven aan die Timmerlieden van het laeste termijn en die eerste kuitantie daar bi gedaan te saamen gereekent 102-8-8
  Den 27 dito uit geeven aan Tjalling Popkes voor dartien hondert reep 3-18-0
  Den selven dito uitgeeven aan Eelke Monses voor yser werk tot die nieuwe schuire 6-5-0
  Den 15 Ocb: uit geeven aan ons Mr. Gerlof voor het schrijven van het bestek en andere diensten tot die schuire 1-2-0
  Den 16 dito uit geeven aan Hoite Reins of sijn wijf voor houdt en kalk en sant dat gebragt is tot schuire 15-8-0
  Den selven dito uit geeven aan Doitse houtkooper betaalt voor houdt en teer 18-13-0
  Den 25 dito uit geeven aan de schippers van Witmaarsum voor vragt van haalen en brengen aan die schuire 0-9-0
  Den selven  (1 Nov.) dito uit geeven aan Fermer Jans voor steen 13-9-0
  Den selven dito uit geeven aan Fermer Jans voor kalk 10-14-0
  Den 27 dito uit geeven aan Gerben Sierks yserkraamer tot Bolswaart voor spijkers tot de schuire 30-3-0
  Den 12 dito (Dec.) uit geeven aan Doekle Sijbrens voor Teeren en spijkers te saamen 1-2-12
  Den 13 Dicemb: uit geeven aan Sicke Sijckes Postma voor steen schoon te maken en arbeitsloon 18-1-8
  Den 16 Dicemb: uit geeven aan Meinert Sikma klerck voor twee duisent sloek 5-12-0
1707 Den 1 April uit geeven aan Fermer Jans Swaager tot Mackum voor kalk en steen dat gebragt is tot Wijbe Meinerts huis 24-2-0
  Den 5 Junius uit geeven aan Jacob Sijbots voor het breeken van sijn ledder 0-15-0
1708 Den 24 dito (Meij) gegeeven aan Doede Piekes het laetste termijn van het Hout geleevert aan de kerke plaats tot Schettens 104-0-0