Diverse veldslagen

(hier naar kapiteins)

HIERVOOR DE VOLGENDE GEBEURTENISSEN:

 1. November 1565:     Maatregelen tegen de ketters door de Inquisitie
 2. 5 april 1566:           Eedverbond der Edelen (of: Compromis)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eedverbond_der_Edelen
 3. augustus 1566:        Beeldenstorm
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldenstorm
 4. 23 augustus 1566    Akkoord met Margaretha van Parma

23-5-1568, Heiligerlee
- beschrijving op http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0247-1886-16.pdf


21-7-1568, Jemmingen
- beschrijving op http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0247-1886-16.pdf


1572, hopmannen

Inname Sneek:

inname steden Bolsward, Sneek, Dokkum etc. (tijdelijk),


1 april 1572, inname Den Briel


1573, Slag op de Zuiderzee
Einde van de Watergeuzen, opgegaan in de officiele opstand zeg maar.


3-8-1578 tot 19-11-1578, Beleg van Deventer (gewonnen)


17-6-1580, Slag op de Hardenbergerheide

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Hardenbergerheide


18-10-1580/23-2-1581 Beleg van Steenwijk door Spanje, misukt


1583, Schans Oterdum (Groningen) veroverd door de Staatsen


17-1-1586, Slag bij Boksum

 


Mislukte inname van Groningen, 4-10-1587
(nb: pas op 22-7-1594 werd Groningen Staats door de Reductie)
https://books.google.nl/books?id=sokbZsTdSOgC&pg=PA557&lpg=PA557&dq=hopman+Assuerus&source=bl&ots=RzpIr1WdFO&sig=G0v3eedNefKcZeRuNQFgPujSGBY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwil3P_I-KPaAhVBQpoKHY35DOQ4ChDoAQguMAE#v=onepage&q=hopman%20Assuerus&f=false \


1587, Turnhout (begin van de Staatse successen)


1588-1598 Noemen ze de 10 jaren, met veel Staatse overwinningen.


1590, Breda veroverd


13-6 t/m 5-7-1592, Beleg van Steenwijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Steenwijk_(1592)


Beleg van Coevorden, 16-8 tm 2-9-1592
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Coevorden_(1592)


Beleg van Geertruidenberg, 1593
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Geertruidenberg_(1593)


12/13 febr. 1594, Aanval op Delfzijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanval_op_Delfzijl_(1594)


https://books.google.nl/books?id=IX5pq1jqkO8C&pg=PA148-IA1&lpg=PA148-IA1&dq=hopman+cortenoordt&source=bl&ots=0AOYyTB049&sig=ACfU3U2lGgZ9zf1Pduc3rtqdXfQzanVydA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi-gJyWrKDgAhUIalAKHY_eCZsQ6AEwAnoECAcQAQ#v=snippet&q=cortenoordt&f=false


1594, april
Kerk van Buitenpost werd 'ingelegerd' door Spaanse soldaten ('landtschaps soldaten'), waarbij het verbrandde.

 


Reductie van Groningen (vanaf toen Staats), 22-7-1594


Belegering van Lingen, okt. 1597


Groenlo veroverd, 1597


1597
Kroniek van Pierius Winsemius, waar de compagnies gelegerd waren!


Slag bij Nieuwpoort, 2-7-1600

ZIE TEKENING HIERONDER

In de Avant Guarde te voet waren de volgende 17 Friese regimenten (van de 41) onder leiding van Generaal Veer

 1. Taco Hettinga

 2. Casper van Ewsum

 3. Michiel Hagen, (stierf >1618)

 4. Frederik Grovesteyn, (stierf 1603 te Oostende)

 5. Hans van Oostheim,  (stierf 1603 aan de pest)

 6. Hans de Vries

 7. Saechman

 8. Quirijn de Blau (stierf 1633)

 9. Edsart Grovesteyn

 10. Kijff

 11. Egbert Hoving

 12. Holsteyn

 13. Assuerus

 14. Peter van Sedlenisky

 15. Gerrit Schay

 16. Arnsma

 17. Ripperda

   

Verder nog:
 


Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Orangien, haer leven en bedrijf

Door Isaac Commelin
[........]
Hier was noch het Regiment van den ridder Horatio Veer, sijn eyghen compagnie, het vaendel van Sutten, van den Ridder Thomas Knolles, ghecommandeert van Pietfielt,
dat van Pirron, van Cicil, van Morgan, van Meetkercke, van Schot, van Vauifour, van Cains Hartwirson ende van Duckbey, te samen elf vaendelen.

by haer stonden de vriesen, ghecommandeert by den Oversten Lieutenant Taco Hettinga, sijn vaendel, het vaendel van den baron van Sedenisky, door sijnen lieutenant, dat van Caspar van Eussum, door sijnen lieutenant, van Michiel Haeghe, van Frederick Grovesteyn, van Hans de Vries, Hans Zaegeman, Quirijn de Blauw, van Edzardt Grovesteyn, van Hans van Oschem, van Hans Kijf, van Egbert Hovinck, van Holsteyn, van Assuerus, van Gerrit Schay de Jonghe, van Arusma ende van Ruperda, t saemen seeventien vaendelen.
Deze een-en-veertigh vaendelen maeckten de Avant Guarde te voete ende over alle commandeerde den voorschreven Generael Francoys Veer.

 

Ook op de verdere veldtogten van maurits stond onze Stadhouder hem waardig ter zijde. Bij de belegering van Rijnberk was het »willem lodewijk met zijne Friezen, die eene halve maan voor de Rijnpoort stormenderhand innamen,” waardoor deze sleutel van den Rijn zich moest overgeven. Toen maurits vervolgens in drie maanden tijds negen versterkte steden en vijf kasteelen veroverde, in weerwil zijn vijand Aartshertog albert 60,000 man tot zijne dienst had,—waren het weder »willem lodewijk met zijne Friezen, die zich altijd op den voorgrond vertoonden.” En ofschoon hij maurits in den slag bij Nieuwpoort niet vergezelde, waren het dáár de door hem gevormde Friesche soldaten, welke zich eervol onderscheidden. Zeventien vaandelen of bijna 3000 Friezen waren onder den Overste-Luitenant taco van hettinga derwaarts getrokken, en mogten, in de voorhoede, Prins maurits eene zegepraal helpen behalen, welke een der roemvolste bedrijven is in onze geschiedenis. Nadat 150 Friesche piekeniers de Spanjaarden van de duinen hadden afgedrongen, gaf hun voorbarige, maar in dezen oogenblik weldadige kreet van: victorie! een schok tot eene algemeene voorwaartsche beweging van het Nederlandsche leger, welke van gunstig gevolg was. Dit schonk den Friezen tevens de gelegenheid, om den opperbevelhebber van het Spaansche leger, Don francisco de mendozaAdmirant van Arragon, gevangen te nemen, waardoor een der grootste voordeelen van den slag werd behaald[150].

150
[150]Hoogst vermoedelijk viel dit te beurt aan het vaandel van edzart van grovestins, die voorkomt in het Stamboek, I 133, II 83 en in het Leven en Bedrijf van Wilhelm en Maurits van Nassau, Amst. 1651, 196; terwijl hij bedoeld zal zijn met de woorden: Hy krigge de Amerant mey finzen, in gysbert’s vers: Egge, Wynering in Goadsfrjuen, bl. 69. De reden, waarom aan dit feit en dezen aanzienlijken gevangene, later voor 23,000 Gld. gerantsoeneerd, immer zoo hooge waarde is gehecht, verklaart de dichter h. a. meijer in eene Aant. op zijn Heemskerk, 208 aldus: „Het gevangennemen van den Admirant van Arragon, Francisco de Mendoça en andere aanzienlijke Spanjaarden, op het slagveld van Nieuwpoort, had eene uitwisseling van krijgsgevangenen ten gevolge, waardoor vele Nederlanders van de Spaansche galeijen en uit de Spaansche kerkers werden ontslagen, en in hun vaderland terugkeerden.” Zie ook bosschaHeldendaden, I 334, 336, 355, 391. Onder de Friesche oversten en kapiteins, die ten deele in deze en de volgende strijden het leven lieten, worden met eere vermeld: douwe en frederik van grovestinsjulius van eijsingaquiryn de blauhans van oostheimhans de vriesmichiel haghewillem willemsz. enz.

 

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=5854

foto 54. Deze boerderij aan Fopma’s reed onder Wytgaard heet tegenwoordig Tjissema-state

54. Eene Zathe en landen in eigendom van Andries Dooitzes Smeding en vrouw, welkers broeder wij N∞29 hebben aangetroffen, niet onder de naam Smeding, van ouder tot voorouder, maar van Eekma, naar de plaats door hem bewoond. Staande deze Zathe aan de nieuwlandsweg ten zuiden, een fraaije gelegenheid, door den voormalige eigenaar de schuur met pannen gedekt, geheel vernieuwd. Tot deze bouwinge hebben de materialen gestrekt van een afgebroken huizinge en schuur, staande en gelegen geweest op Barrahuis, op de hoek ten Zuidoosten van de terp, alwaar het huissteed nog zigtbaar is, zijnde voor eenige jaren eene aanzienlijke Zathe en landen, door den heer Idema op het Heerenveen bij stukken verkocht en de huizinge en schuur alzoo gesloopt. In deze fraaije huizinge is op een der kamers in de schoorsteensteentjes zeer fraai en uitgestrekt de slag bij Nieuwpoort afgebeeld,door Prins Maurits tegen de Spanjaards 1600 gestreden. Bij deszelfs oudste zoon Dooitze Andries Smeding in gebruik; de verponding bedraagt 277.58, waarvan de huizinge 11.87, personeel 19.53, veefonds 2.74, aangegeven 16 runderen boven, 12 beneden 2 jaar, 1 paard boven, 1 beneden 3 jaar en 18 schapen, zijnde lieden van middelbare jaren hebbende 5 zoons, waarvan de oudste reeds genoemd, en 2 dochters, van de gereformeerde Godsdienst.


Beleg van Ostende, 1601-1604

Philip Fleming, Oostende Vermaerde Belegheringhe

https://books.google.nl/books?id=ZGBbAAAAQAAJ&pg=PP14&lpg=PP14&dq=Philip+Fleming,+Oostende+Vermaerde+Belegheringhe&source=bl&ots=3PO28X3SPR&sig=ACfU3U2twLieRdfk88ev8_m6DU8rWEcBUA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjMhoi5moDiAhVHYVAKHQHbDmAQ6AEwCHoECAgQAQ#v=onepage&q=Philip%20Fleming%2C%20Oostende%20Vermaerde%20Belegheringhe&f=false


Belegering van Rijnberk, 1601

Vanaf 10 juni 1601 gingen de volgende compagnieën via Arnhem naar 's Gravenweert ('s Gravenwaard), Elten, De Dussel, Kalkar, Moers, Rijnberk, Orsoy, Rijnberk.

https://www.geldersarchief.nl/components/com_maisinternet/maisi_ajax_proxy.php?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0509&minr=38237078&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer

 

22 compagnieen met de volgende kapiteins:

(volgens http://www.dbnl.org/tekst/duyc001jour06_01/duyc001jour06_01_0001.php)


Grave, 1602


Veldtocht naar Brabant, 1602


(Spaans) Beleg van Rijnberk, 1606
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Rijnberk_(1606)


Het twaalfjarig bestand 1609-1621


Beleg van Gulik, 1610


Spaanse strooptocht door Friesland, 1622


Oldenzaal, 1626
 


Slag van Grolle (Groenlo), 1627


Beleg van 's Hertogenbosch, 1629
(de steden Lingen en Wezel werden ook onderzocht voor een beleg, maar gekozen werd voor Den Bosch)

 


Beleg van Roermond, 2-6-1632 t/m 5-6-1632
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Roermond_(1632)


Beleg van Maastricht, 9-6-1632 t/m 22-8-1632
(Toen Protestants geworden)


Roermond, 1633 (in garnizoen?)


Spaans Beleg van Maastricht, 1634
(Mislukt, bleef Protestants)
 


Beleg van Breda, 1637


Slag bij Hulst, 4 juli 1640


1644
Aanval op Fort Steven in Oostvlaanderen (Gloria Parendi, pag. 58)


 

Beleg van Hulst, 1645  (7-17 okt. 1e fase, 17-10 - 4-11 2e fase)


Slag in de Sont, 19-10-1658
zie ook: https://www.hvnf.nl/2011/01/de-slag-in-de-sont-1658/


Slag bij Nyborg, 4-11-1659 (Funen, Denemarken), tegen de Zweden
 In garnizoen bij Emden, aug. 1666  [geen Friese comp!]


Slag bij Seneffe in Belgie op 11 aug. 1674Slag bij Fleurus in Belgie op 1 juli 1690


Slag bij Fontenoy (Fontanai) in Belgie (Henegouwen) op 11 mei 1745


Slag bij Rocourt in Belgie (Luik, Wallonie) op 11 oktober 1746

 


 

--> Slag bij Nieuwpoort 2 juli 1600.

 

Rijnberk

Rijnberk

 

--> boven: veldtocht naar Brabant in 1602, waarbij middenonder aanvoerder graaf Willem Lodewijk.