In het Ryksargyf te Leeuwarden bevind zich een belangrijk genealogisch boekwerk dat bekend staat als het 'Cronenburgh handschrift'. Pas in een artikel van P. Noomen in het genealogysk jierboekje uit 1989 wordt de schrijver hiervan bekend. Dit is namelijk Josias Rispens, die in 1656 advocaat was en in 1690 overleed. Josias gebruikte voor dit boekwerk gegevens van Sybolt van Adelen van Cronenburgh en ook van een P. van Albada.


Van Osinga geslacht tot

Daer is een old familie Van Osingha geweest toe Kimswert seer vernaemt, dan is langh uitgesturven, blijkt uit de olde quartieren van andere geslachte, daer sij aen getrout sijn geweest, als aende Scheltinga, Bolta, Stannia, Bonninga & Bonga, tot Kimswert, Pingium, Arum & elders, voeren ook een ander wapen.

Daer is oock geweest een Ebil Osinga, getrout aen Fokel Eminga van Walta (fol. 28) een dogter van Meiloff Bolta van Osinga tot Kimswert, de vader van Seerp Osinga

Anno 1460 heeft geleeft Agge Osingha, die getrout heeft ....... daer bij naegelaten drij kinderen, Seerp, Rienck & Sijbren.

 1. Seerp Osinga troude .... daer bij
  dese heeft geleeft omtrent het jaar 1500 daer wort getwijfelt ofte het Jantien vader is geweest ofte (van die ?) van Kimswert
 2. Rienck Agges Osinga getrout aan Beerntie
 3. Sijbren Agges Osinga getrout .....Heerema (#) heeft daer bij ge.....el & nagelaten 2 soons, also Agga & Jantie. Heeft geleeft als mederegter van Baerderadeel 1511

  (#) siet in de quartieren van Ulbe Bootsma en Ulbe Sixma van Adelen
  1. Agga Osinga, getrout aan Rinck, ofte Riensse Aylva, een dogter van Rienck Aylva tot Witmarsum (vol. 32) & Hiltie Roorda van Genum (haar 1e man, fol. 640), daer bij nagelaten, Hiltie, Ebil, Jel & Riensse
   1. Hiltie Osinga, is volwassen vrijster gesturven
   2. Ebil Osinga troude Pieter de Jonge, alias Jongama genaemt, tot sijn 1e vrouw, is sond: kind: ongeluckich gesturven
   3. Jel Osinga troude Eiso Lyklama, daer bij
    1. Agge Lijklama die gewessen jonghman nog vrijer  is gesturven,
    2. Aeltie Lyklama is getrout aen jonge Ulbe Aylva tot Hylaert

     (#) omtrent 30 jaren oldt tot Nijeholtpade gesturven en begraven

     daarbij .....Aylva (fol. 39)
   4. Riensse Osinga is getrout met de olde Ulbe Aylva tot Hijlaerdt, tot sijn 2e vrouw; daer bij 2 dogters. Souck & Riensse Ailva  (. .. in Ailva fol. 36)
  2. Jantie Osinga troude voor sijn 1e vrouw: Ebil genaemt haer 2e man, daer bij nagelaten een soon Seerp genaamt; dese Ebil was eerst getrout Poppe Wijbes Poppema daer bij ..... een enig kint jonge Poppe Popma genaemt,die cort nae sijn vaders doodt is gesturven (.....in Poppema, fol. 413)
   2e: is Jantie Osinga getrout aen Tiemcke Humalda hebben gewoont tot Schettens daer bij 3 kinderen, Gats, Bets & Sibren.
   3e: getrout aen Fed Haersma sijnde haer 4e man. sond: kinderen
   1. Seerp Osinga troude Eelck Hottinga (fol. 384) van Wommels daer bij een eenige dogter Tiemck
    1. Tiempck Osinga getrout aen Frans Humalda tot Ee in Dongeradeel sijn eerste vrouw daer bij een eenige dogter, Tiemck genaemt ........in Humalda (fol. 711)
   2. Gaats Osinga is olde vrijster gesturven
   3. Bets Osinga troude Tiete Hannia van Weidum sond: kinderen
   4. Sibren Osinga troude eerst Ath Aggama een doghter van Sijds Aggama tot Britswert (fol. 657 & Ath ..... fol. 608), daer bij, Jantie, Ath, Tiemk & Sijds
    1. Jantie Osinga is jongh man gesturven
    2. Ath Osinga
    3. Tiemk Osinga troude Schelte Aysma hopman & colonel, daer bij Hotse, Ath, Lolck , Tiets, een soon van Albert Aysma tot Beetgum & Tietske Aisma
     1. Hotse Aysma getrout
     2. Ath Aisma
     3. Lolck Aisma
     4. Tietske Aisma
    4. Sijds Osinga, grietman van Wonseradeel (moet zijn Doniawerstal, heeft gewoont te Langweer), troude Tiets Sixma daer bij nagelaten 2 dogters & een soon: Sibren
     1. ..... Osinga
     2. ..... Osinga
     3. Sibren Osinga, is grietman van Doniawerstal & woont op Langweer, is nog vrijer & nu anno 1664 getrout aen Jacoba Tjaerda van Sterckenborgh een  ......dogter uit Groningerlandt. Hij wierd 1652 aldaar grietman door resignatie v. sijne vader die zedert 1619 daar grietm. was geweest.