OSINGA, Osingha, Ozinga of Oosinga, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 3 u. N. W. van Sneek, kant. en 1 u. N. W. van Bolsward, 1/4 u. Z. van Schettens, waartoe zij behoorde.

Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet mne thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 37 bund. 85 v. r., worden thans in eigendom bezeten door den Heer H. J. Lycklama ą Nyeholt, woonachtig te Bolsward.

Op deze state woonde vroeger Jonkheer Sybrand Osinga, die de grietenij Wonseradeel, door de verbeteringen aan haren waterstaat, groote diensten bewees.


GROOTE-PIER, later Osinga genaamd, voorm. state, provc. Frieland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 4 u. N. W. van Sneek, kant. en 2 1/2 u. N. W. van Bolsward, 5 min. Z. van Kimswerd, waartoe zij behoorde.

Zij ontleende haren naam van den vermaarden boer van dien naam, die in het begin der zestiende eeuw de Gelderschen begunstigde, en vooral ter zee den Hollanders, Saksers en Bourgondiėrs met geweld vervolgde.

Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet mne thans bouwland. De daartoe behoord hebbende gronden worden thans meerendeels in eigendom bezeten door den Heer J. Hanekuyk, woonachtig te Harlingen