Torenuurwerk te Witmarsum

Uitgaven kerkvoogdij Witmarsum
1622 Wijtse Jansz 0:11:0 Wytze Jansz van een niu perleij aen het uyrwerck aen verve
1627 Allert Piters 24:0:0 Allert Piters Slotmaecker van een niwe wiser aen d' toorn lut q. M   24:0:0
1627 Cornelis Claes 15:25:12 Cornelis Claes voor iserwerck betaelt luijt quit met SS  15:25:12
1629 Allert Piters 8:16:0 Allert Piters slotmaecker van uerwerck t repareren quit met L 8:16:0
1629 Ebel Claes Cornelis weduwe 16:0:0 Ebe Claes Cornelis Wedu van iserwerck aen d'kerke ende geestelijcke huisen gelevert luijt quit met A A 16:0:0
1631 Broer Allerts 6:10:8 Broer Allerts Smit van gelevert iserwerck tot d'kercke ende geestelijk huisen l quit met L
1654 Pijter Hannes 4:10:0 Den selven dito (30-1-1654) betaelt aende uijrwerckmaecker Pijter Hannes somma vier gulden 10 stuivers  4:10:0
1655 Broer Allerts 9:14:8 gg Boer Allerts Smit van Iserwerck aen kerck ende thoorn betaelt volgens specificatie ende quitantie in dito den 28 Maertij 1655 met No. 14en dartien car guldens ses stuivers 8 penn
       

Vroeger zal het uurwerk in de toren hebben gestaan, echter bij het plaatsen van de koepel (1819), kwam het uurwerk in de huidige consistorie te staan.
(zie ook boekje over Witmarsum)

Tijdens de grote restauratie van 1961-1963 is het oude uurwerk weggehaald (naar oud ijzer?) en kwam er een elektrisch uurwerk voor in de plaats.

Uit: Boekje over de kerk van Witmarsum:

Bij een verbouwing in 1819 werden de oude toren aan de westzijde en het koor vervangen door ondiepe driezijdige sluitingen, waardoor de kerk sterk het karakter van een centraalbouw kreeg. Dit effect werd nog versterkt door de achtkante koepel midden op het dak, eveneens daterend van 1819. De bouwvallige toren is toen afgebroken. De kleine klok kwam in 1819 in de koepel, maar de grote (dorps)klok heeft tot 1849 in een speciale klokkentoren achter de kerk gestaan. Het uurwerk stond aanvankelijk in de huidige consistoriekamer en moest handmatig worden opgewonden. 7 Met thans nog zichtbare sporen van kabels en katrollen werd de tijd aangegeven op de wijzerplaat op de koepel. Bij de restauratie in 1961-1963 gingen de ronde wijzerplaat, de zonnewijzer en het uurwerk verloren. Er is toen in de toren een elektrisch uurwerk aangebracht.