Torenuurwerk te Hichtum

Uitgaven aan smeden Kerkvoogdij Hichtum
1609 Hinne Pieters 4:8:0 Aen Henne Pieters
1611 Wypke Smidt 16:22:0 Wypke Smidt
1611 Wypke Smidt 4:11:8 Wypke Smidt
1612 Wypke Smit 106:0:0 Aen Wypke Smidt
1612 smidt 0:11:0 Aen den smidt
1612 Pieter slotmaeker 1:27:0 Pieter Slotmaeker
1614 Jelle Smidt 2:12:0 Jelle Smidt
1614 Gerriche Goldtsmidt 20:14:0 Gerryche Goltsmidt
19-8-1706 Rimmert Sijbrens 70-6-8 den 19 december an Rimmert Sijberens mr. Smit tot Bolswart wegens gelevert yserwerk aen de kerke tot Hichtum, betaelt den summa van tachtich caroli guldens, twaelf stuivers en acht pennningen, onder deductie van 270:00 oud yser van den kerke gekomen, ergo volgens specificatie en quitantie gebleven No. 1 summa  70-6-8
11-1-1710 Johannes van der Deel 40:10: Den 11 Januarij betaelt aen Johannes van der Deel tot Bolswert voor de wijser tot Hightum te vergulden en op te schilderen af te nemen ende wederom aen te brengen veertigh caroli guldens ende tien stuivers
NB: het vergulden van de vrouwe rendante wapen is door haar selfs betaalt
(AAB: dit is Vrouwe Margaretha baronesse van Gent, vrouwe van Waardenburg, Hier en Nederinen, douariere Van Aylva etc. tot Leeuwarden)
4-9-1711 Rimmert Sijbbrens 11:0:0 Den 4 9ber aen Rimmert Siijbbrens smid voor yserwerk int Jaer 1710 & 1711 geleverd aen de kerk tot Hichtum den summa van ellef caroli guldens per quitantie met No. 44
7-3-1718 Rimmert Sijbrens 14:0:0 Den 7 maart 1718 betaelt aen Rimmert Sijbrens Smit verschreven ter saake gelevert ijserwerk ten dienste van de kerke en des selfs goederen in de jaaren 1717 en 1718 summa veertien caroli guldens acht stuivers volgens reekeninge en quitantie
10-5-1723, 1721, 1720, 17181717, 1716,  1715, 1714, 1713, 1712. 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, schoolmeester   kreeg jaarlijks 2 goudgulden betaald voor 'oly en besemen tot 't uirwerk' bovenop zijn traktement.

Ook in 1705 was dit het verschil tussen de halfjaarlijkse uitgaven aan de schoolmeester:
13 febr. mr. Claes Reijtsma alderheiligen versch. 70 cg.
maij 1707 verschenen 72:16:0 cg.

In 1677: den 1en februari betaalt aen mr. Jacob Harmens drie en veertich caroli guldens vier stuijvers van een varndels jaar sedert? Lichtmis 1677 vervallen daeronder nochtans veerthien  stuijvers oppas is begrepen. 43:4:0

15-5-1725 Rimmert Sybbrens 13:18:0 Den 15 Maaij Rimmert Sybbrens smid voor geleverd iserwerk als boven dartien caroli guldens  achtien stuivers specificatie en quitantie met No. 11
1-10-1728 Rimmert Sijbrens 10:4:0 Dito aen Rimmert Sijbrens smid voor gelevert ijserwerk per specificatie en quitantie met no. 83 betaalt tien gulden vier stuivers
6-6-1730 Rimmert Sijberens 18:6:0 Den 6 Junij Rimmert Sijberens voor ijserwerk betaalt aghtien guldens ses stuivers
5-1-1731 Sijmon van Dijck 63:10:0 Den 5 Januarij betaalt aen Sijmon van Dijk mr. Smid in Bolswert volgens accoord, een summa van drie en sestigh caroli guldens tien stuivers voor het schoonmaken, verbeteren en vermaaken vant uirwerk in de toorn te Hightum per quitantie met No. 65
10-9-1731   0:16:0 Den 10. dito (september) Jan Lak, beurtman van Mackum op Leuwarden voor vraght van de nieuwe wijser van Leuwarden aen Bolswert betaalt sestien stuivers
11-2-1732 Rimmert Sijbbrens 27:6:0 Den 11. Februarij aen Rimmert Sijbbrens Smid, voor ijserwerken als boven betaalt seven en twintigh caroli guldens ses stuivers  (boven: aen de kerke te Hightum)
29-7-1732 Jacob Klinckhamer 125:6:8 Den 29 Julius aen de coopman Jacob Klinckhamer te Leuwarden betaalt den summa Een hondert vijf en twintigh caroli guldens ses stuivers en aght penningen voor een nieuwe kooper uiir bord of wijser plaat aen de toorn te Hightum swaar 109 LB (=Libra, romeins voor pond) a 22 stuivers etc per specificatie en quitantie No 95
30-7-1732 B. Swalue 20:0:0 Den 30 Julius te Leuwarden aen B. Swalue schilder aldaar voort schilderen en verwen van de niuewe wijser aen de toorn te Hightum met het verguld en ferwaren etc betaalt twintigh caroli guldens volgens quitantie met No. 96
(NB: dit moet volgens mij Albertus Otto Swalue zijn (geb. 1683, schilder te L'den).
10-9-1732 Fransch Grossau 23:6:0 Den 10.september aen Fransch Grossau Smid te Leuwarden voor geleverd ijserwerk aghter en aen de nieuwe wijser voorsnoemd betaalt drie en twintigh caroli guldens ses stuivers, quitantie No. 98
7-11-1732 Sijmon van Dijk 2:15:0 Eedem ditoaen Sijmon van Dijk mr. smid in Bolswert voor het schoonmaken van t uirwerk te Higtum in de toorn  betaalet twee gulden vijftien stuivers per quitantie n. 102
2-12-1732 Neeltie Balk 12:8:0 Den 3.dito (december) aen Neeltie Balk te Leiwarden betaalt voor het verguld, tot de nieuwe wijser en houten kas om deselve etc twaelff caroli guldens aght stuivers quitantie No. 104
12-2-1734 Sijmon van Dijk 2:10:0 Dito aen Sijmon van Dijk mr. smid in Bolswart voor  het schoonmaken van het uirwerk in de kerke toorn t Hightum betaalt twee caroli guldens en vijftien stuivers per quitantie genummerd 115
22-7-1735 Rimmert Sijbbrens 14:19 Den 22 Julius betaalt aen Rimmert Sijbbrens Smid in Bolswert summa veertien caroli guldens negentien 5/8 stuivers causa geleverde yserwerk ten dienste van dese kerk
4-6-1736 Gerben Lantinga 24:7:8 Den 4. dito Gerben Lantinga koperslager te Bolswert voor het vergieten van d'oude metalen potties en het wederom gieten van de nieuwe potties in den tooren te Hightum betaalt somma vier en twintigh caroli guldens seven stuivers aght penningen toont de specificatie en quitantie 24:7:8
31-8-1736 Rimmert Sybrens 25:5:8 Den 31. Augustij betaalt aen Rimmert Sijbrens Smid te Bolswert voor geleverde ijserwerk per specificatie en quitantie vijf ten twintigh caroli guldens vijf stuivers aght penningen
12-9-1736 Sijmon van Dijk 166:2:8 Den 12. dito betaalt aan Sijmon van Dijk Smid te Bolswert voor geleverd ijser en cooper werk tot de tooren, kerk en uirwerk etc met de verdiende arbeitsloon per moderatie een hondert ses en sestig caroli guldens twee stuivers aght penningen volgens specificatie en quitantie met No. 15
9-12-1737 Klaas Noortman 41:16:0 Den 9 December betaelt aen Klaas Noortman meester uirwerkmaaker te Sneek betaalt voor het schoonmaaken en repareren van het uirwerk in de tooren te Hightum seven en dartig caroli guldens en aen Rimmert Sijbrens smid te Bolswart wegens geleverd yserwerk vier caroli guldens en sestien stuivers so samen een en veertig guldens sestien stuivers volgens specificatie en quitantie met No. 42
23-12-1738 Rimmert Sijbbrens 7:15:8 Den 23 dito betaelt aen de smid Rimmert Sijbbrens te Bolswert een summa van seven caroli guldens en aght penningen voor geleverd ijserwerk ten dienste van de kerk te Hightum volgens specificatie
10-3-1740 Rimmert Sijbrens 16:6:0 Den 10 Maart 1710 betaalt aen Rimmert Sijbrens smid to Bolswert voor geleverd ijserwerk voor dese en des selfs goederen...
18-12-1741 Rimmert Sijbrens 24:12:0 Den 18 December 1741 betaalt Rimmert Sijbrens meester smid to Bolswert voor geleverd yswerwerk aan de kerke en schole en meester huisinge.
11-12-1743 Rimmert Sijbbrens 33:9:12 Dito betaalt aen Rimmert Sijbbrens Smid te Bolswert voor geleverd ijserwerk ten dienste van t schoolhuis en kerk, betaalt summa drie en dartigh caroli guldens negen stuivers twaelf panningen quintantie op specificatie met No. 104
13-12-1746 Jan Rimmerts 9:5:0 Op deselve betaalt aen jan rimmerts smid te Bolswert den summa van negen caroli guldens vijf stuivers voor gemaakte en geleverde ijserwerk als voren per quitantie met No. 130
30-9-1753 Jan Rimmerts 3:16:4 Den 30 dito betaald aan Jan Rimmerts mr. smit te Bolsward wegens gemaakt ijzerwerk en spijkers als vooren zomma drie caroli guldens sestien stuivers