Torenuurwerk te Burgwerd

Uitgaven kerkvoogdij Burgwerd
1580/1581 Pieter slotmaker 2 gg 2 st noch gegewen pieter slotmaker van slotten te maken
1582 - 1 gg gegewen voer ene coeperdraet aen het uirwerk
1584 - ii gg iii st Den xxvi jannuarij heb ick gegewen meister van het ..? het uirwerck in de kerck somma
1584 anderis sloetmaker i gg ii st Den xxvii jannuarij anno 1584 heb ick anderis sloetmaker van het uirwerck  te maken
1587 'slotmaker' 2 gg 4 st den slotmaeker gegewen om het uerwerck te maken
1588 pietter slotmaker i gg ii st noch pietter slotmaker gegewen van het uerwerk schoen te maken i gg ii st
1596 Jan Slotmackker 66 st IJan Slotmaekker betalt ses en sestich stuivers aen ijsserwerck ende slotuerck
1596 'ueruerck makeker' 6 k gulden Dije ueruerck maeker betalt ses K gulden en uf stuevers
1596 slotmaeker   die slotmaeker betalt X st daer hij fordient heft
1597 pitter ueruwerckmaeker   Pitter Ueruerckmaeker betalt van tue nije handen aen die torn ende het ueruerck schoen toe maeken ende een nije draet dan noch uat anders aent ueruerck daet tot stucken uas ende die duers slot toe saemen drie en sestich goud gulden en en stuiver
1597 pitter uerurerckmaeker 14 st ende pitter ueruerckmaeker voer loet betalt daer hijer toe dan heft fiertin st aent uerurck
1597 pitter slotmaeker 2 K 2 st pitter slotmaeker tue K g en tue st aen oelij
1598 Pitter ueruerckmaeker 5 k g nogh pitter uerurerck maeker betalt fif k g daer hij foerdint heft
1601 die slotmaeker 2 k g tue k g dije slot maeker betalt daer een nije draet
1603 - 6,5 st sestehalu st aen oelij ende drie botis aen ijsser daer aent uruerck gangen ijs
1603 die ueruerck maeker 18 g g die ueruerck maeker op rekenscap daen acht k g . St nogh acht k g dan en fif st die ueruerck maeker het in alles kregen achtin g gulden
1606 die ueruerck maeker 3 g g 2 st die ueruerck maeker betalt drie g g en tue st uort ueruerck scroen mackt heft ende geholpen ..
1607 die ueruerck maeker 4 k g die ueruerck maeker betalt fier k g daer hij aent ueruerck fodint heft
1608 die ueruerck maeker 12 k g die ueruerck maeker betalt xii k g uor dat hij t ueruerck ueder gemackt heft ende een iaer onderholden
       
1669 Minne Doyes   Is noch aentemercken dat Minne Doyes Smidt tot Oosterendt resteert sijn competente arbeidsloon bij het repareren van het uirwerck verdient