Tekening van Syds van Osinga (ong. 1590-ong. 1664)

Lijkstatie Ernst Casimir uit 1633

Onderstaande informatie komt van http://mpaginae.atspace.com/EC1633.htm

Hieronder dus plaat 17 waar de 'Friese Admiraliteit' op staat afgebeeld. Syds van Osinga was hiervan lid, maar staat niet in deze lijst
('absent') omdat hij ook even verderop staat afgebeeld.

De Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt in Frieslandt
- De Heere Steven Stevensz Lakerveldt, Vroetschap en oudt Schepen te Schoonhoven: Vanweghen Hollandt
- Joncker Willem van Zuylen, van Nyeveldt, Heere van den Enghe, &c.: Vanweghen de Provincie van Utrecht
- De Heere Abraham Roorda, Grietman over Ydaerderadeel: Vanweghen Frieslandt, absent
Jr. Syds van Osinga, Grietman over Doniawerstal, absent
De Heere Wybrandt Jongstal, Borgemeester ende Volmacht der Stede Stavoren: Vanweghen Frieslandt, absent
- Joncker Rudolph Wicheringhe, Oudt Borghemeester, in Groeninghen: weghen Stadt Groeninghen
Jr. Albert Christoffel van Arntsma: wegen d'Ommelanden
Dr. Johannes Reneman, Mede-Raedt en Advocaet Fiscael
Schelto Aitsema, Secretarius
Jacob Jacobs, Ontfanger Generael der Convoyen en Licenten
Feycke Claeszens, Camer-Bode, Gaende achter Haer E. M.


[afbeelding 13] Wimbritseradeel
- Joncker Siuck van Burmania, Grietman
Hemelummer-Olphert
- Sioerd van Aylva, Grietman [&] Annius Jacobi Haersma, Secretaris
Het Bildt
absent
Vanweghen de
SEVEN-WOLDEN
Uuttingeradeel
- Hessel van Smynia [&] Heert Bartes Bornaeus
Aenghwierden
- A. Hans van Wyckel, Grietman
Doniawerstal
- Joncker Syds van Osinga, Grietman [&] Tarquinius v. Swaga, Mede-rechter
Hasker-Landt

- Hobbe van Baardt, Grietman, Reken-Meester, ende Dijck-Graeff van seven Grietenyen, ende der Stadt Sloten [&] Abbe Jenckema, Mede-Rechter
Schoter-Landt
- Amelius van Oenama, Grietman [&] Wybe Pieters, Bouw-man
Opster-Landt
- Saecke Fockens, Grietman [&] Saecke Teyens, Secretaris
Gaester-Landt
- Piecko van Wyckel
Lemster-Landt
- Cyprianus Oosterzee [&] Gerardus Galeni, Secretaris
Stellinghwerff-Oost-eynde
- Joncker Aggaeus van Lycklema, te Nyenholdt, Substituyt-Grietman [&] Suffridus Lycklema, v. Nyholt, Secret.
Stellinghwerff-West-eynde
- Rincko van Lycklama, Grietman [&] Nicolaus Gerardi, Procureur-Postulant

 

Boven: Syds van Osinga (ong. 1590-ong. 1664).

Boven: Syds van Osinga (grietman) en Tarquinius van Swaga (mederechter), beide namens de grietenij Doniawerstal aanwezig bij de begrafenis van stadhouder Ernst Casimir.

Een grote afbeelding van deze plaat is te vinden op: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-76.691