Tekening van Sybrand (Sydses) van Osinga (1630-1680).

In De Vrije Fries van 1918, staat een artikel van Dr. C. Hofstede de Groot genaamd: 'De Schilder Frans Carree en zijne teekeningen voor de lijkstatie van Vorst Willem Frederik van Nassau', die in 1664 overleed.

Hij schrijft over een 17e eeuws schetsboekje, in het bezit van het Fries Genootschap, waarin portretstudies staan van personen die hebben deelgenomen aan de begrafenis van Willen Frederik van Nassau-Dietz. De studies dienden als voorbeeld voor de uitgave van de lijkstatie in 25 op elkaar aansluitende bladen.

 

blz. 7, 8 wit.
blz 9 portretje met onderschrift: Aulus van Haersma Olde grytman ouer | Smallingerlandt ende mede Rekenmeyster | van Fryslandt, d'hooger handt van | d'Heere Humalda (pl. 20. de 10e van links).
blz 10 wit.
blz 11, 12 ontbreken.
blz 13 portretje zonder onderschrift, doch blijkens vergelijking met de prent voorstellende Jr. Sybrandt van Osinga, grietman en afgevaardigde van Doniawerstal (pl. 16, de 7e van rechts).

4e katerntje. blz, 13.
Sybrand van Osinga, zoon van Syds van Osinga en Tiets van Sixma. Hij volgde zijn vader in 1652 op als grietman van Doniawerstal en bewoonde Osingastate te Langweer. In 1667 trouwde hij Jacoba Tjarda van Starkenborgh; beiden stierven in 1679 zonder kinderen na te laten. Van 16561659 en van 16711674 nam Osinga zitting in het College van Gedeputeerde Staten.

In 1620 komt stadhouder Willem Lodewijk te overlijden. In de rouwstoet loopt o.a. Sybrand van Osinga

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?set=RP-P-1882-A-6075#/RP-P-1882-A-6075A,1