Tegenwoordige staat van Friesland, pag. 175

24. SCHRAARD, een klein dorp, aan de vaart van Franeker op Workum. Tot deeze plaats behooren 13 stemmen, en weleer lag hier eene State van Aylva, waarop woonde Sjoerd Aylva, die benevens Tjerk Walta van Tjerkwerd, Douwe Hiddema van Pingjum, en Dooitse Bonga van Kimswerd, het Friesche leger voor Franeker gebood, toen, in den jaare 1500, aldaar de jonge Hertog van Saxen belegerd werd. In 't jaar 1508, verdronk dezelve hier ter plaatse in een hoogen watervloed, op den 20 Herfstmaand, den vierdag der beroemde overwinning, weleer door de Friezen, in den jaare 1435, op de Hollanders, by Stavoren, behaald. Doch deeze vierdag, door den Saxen afgeschaft zynde, vielen onze wel Godsdienstige doch bygeloovige Friezen in het denkbeeld, dat hun die watervloed, om 't afschaffen van dat jaarfeest, als een straffe ware overgekomen, alwaarom zy van de Saxen de vernieuwing van 't zelve verzochten, en ook verkreegen.
Voor aan de kap van een oud vervallen gestoelte in de Kerk te Schraard, eertyds aan het geslacht van de Aylva's toebehoord hebbende, leest men deeze zeldzaame Latynsche Inscriptie:

In patria Bacchus puerili aetate triumphum
Ducit, et ex hedera ferta virenta gerit:
Nec portatur equis, fed onus matresque virique,
Dum fubeunt, late tympana rauca fonant