ARTIKELS


Tegenwoordige Staat van Friesland

Pag. 156

17. LONGERHOUW, een klein dorpje, ten Noorden der Makkumer vaart op Bolswerd, niet verre van de Exmorsterzyl, ten Zuiden van den rydweg en oude vaart naar Schraard: onder 't zelve behooren 9 stemmende plaatsen.

Pag. 175 

22. SCHETTENS, een klein dorp van 15 ftemmen, niet verre van Bolswerd aan de Witmarfumer vaart. Onder dit dorp ligt het buurtje Bruindyk, en de State Ozinga, alwaar eertyds woonde de Grietman Sibrand van Ozinga, die deeze Grieteny met verfcheiden noodzaakelyke watertochten en fcheidflooten heeft verbeterd.