Stem 6        'Dyckshorne'

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Pieter Pieters Cornelis Heres M. (stemkohier 1788)
1697 tot
1700
Harmen Atses +
Antie Sjoerds
naar: Allingawier
naar: stem 5
1700 Sjoerd Douwes Hoitinga +
Marij Cornelisdr.
 
1708, 1709 Jacob Jans +
Piertje
naar: Schettens, Bruindijk, stem 8
1710-1713? Arjen Tjerks +
Saapkjen Meinerts
Onzeker of zij hier woonden, wel huuden ze de 'kerkedijk' in 1709.
1714, 1718 Jan Pijtters +
Klaaske Doyes
 
1728 Riemer Sjoerds  
1738 Harmen Harmens  
1748 Douwe Sytses +
Jeltje Ages
Een hornleger zonder huis en 9pm
1758 Bae Meijnerts +
Jantje Sijberns
Een hornleger zonder huis en 9pm
1768-1818 Sijmen Sijmens Baarda (overleed 1781)
Trijntje Hessels Baarda (overleed 1813)
Een hornleger (later hieminge) zonder huis en 9pm
1798: 6 pm, belast met 1 floreen
1813-1826 Sijmen Sijmens (overleed 1826) zoon van Sijmen Sijmens
1826-1838 Pieter Sijmens  
1850 Sijmen Aukema  
1858 Y. de Haas  

 

Jaartal Eigenaar
1640 Gerlof Heres Minnema en Juffr. Tjemk van Osinga
1698 De Wed. v/d Capt. De Vries cs te Leeuwarden, voorsn. Papist
1700 vr. Aysma
1708 Mevr. A.Y. Spruit
1718 Mevr. A.Y. Spruit
1728 Mevr. A.Y. Spruit (st:erw:)
1738 Mevr. A.Y. Spruyt s.c. erven
1748 Burg. Agema 1/2, Burgem. F. Elgersma als curator over Pieter Jacobs de Kock 1/2
1758 Burg. Agema 1/2, Secr. P. de Kok 1/2
1768 Burg. Agema 1/2, Secr. P. de Kok 1/2
1778 Ds(?). P. Agema 1/2, secr. P. de Kok 1/2 
1788 Ds(?). P. Agema 1/2, secr. P. de Kok Wed. 1/2
1798 Grietje Marci 1/2, Catharina Horreus 1/2
1818 Pieter de Kok
1828 Ina, Boele, Catharina, Jellerdina de Kok 3/4
D.P. Reneman 1/4
1832 Erven Petrus de Kok
1838 Ina, Boele en Jellerdina de Kok 3/4, D.P. Reneman 1/4
1850  
1858