SCHETTENS

Stem 2        'Sickema Sate'

1900? 1899 1889 1818
11 9 2 2

 

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Jelke Alles  
1698
1700 - 1708
Doije Tomas +
N.N.
 
1718 Sipke Wijshes (?)  
1728 - 1738 Tjomme Sibbeles (Donia) +
Geertje Freerks +
Antje Auckes
 
1748 Pieter Tjallings +
Antje Hotzes
met huis en 70PM
Trouwden 25-2-1747
(toen?) naar: stem 7
1758 - 1778
tot mei 1781
Johannes Theunis +
Houckjen Hayes Mensonides
met huis en 70PM
Begin 1780 wordt de boerderij geveild.
1788 - 1798 Sible Tjommes (Ozinga) +
Wypkje Hendriks
69 pm, belast met 20-0, 1 floreen buitendijks. 
Sible overleed 1805.
in 1818 (2) tot 
1824
Tjomme Sibles Ozinga +
Antje Simons Baarda +
Trijntje Jans Meijer
1e huwelijk 1805
Antje overleed 1820
2e huwelijk 1821
naar: Ferwoude
<1828 (2), 1829-1832
1845-boek
1850 tot 2-4-1856
Douwe Jans de Boer +
Aukjen Annes Elgersma
Huwelijk 1827
Douwe is zoon van Jan Douwes de Boer en Antje Simons Baarda.
(1845: ook boereknecht Gosse Cornelis Koster woont er)
Aukjen overleed 1847
Douwe overleed 1856
2-4-1856 tot 12-5-1902 Jan Douwes de Boer +
Trijntje Douwes de Boer (zus)
zoon van Douwe.
Samen met zus Trijntje, broer Douwe, zus Tettje Douwes de Boer.
Jan overlijdt 23-2-1902.
Douwe 1875 naar: nr. 3
Trijntje naar: nr. 33a
1-6-1902 tot 12-5-1906
(nr. 11 buiten)
Fokke Annes de Boer +
Romkje Jans Buwalda
van: Burgwerd
naar: Burgwerd

 

Jaartal Eigenaar
<1536 Ruurd van Abbinga
1536 Tialcke Douwesz. Poppema
hierna Douwe Tialckes Popma
hierna Ygh Douwesdr. Popma getr. met Frans Hendricks Ulenburgh
ong. 1600 Fed Popma 1/2 (dv Douwe Tj. Popma)
1640 Wybrandus de Geest tot Leeuwarden
1698 De Luit. de Geest tot L'den 1/2 Papist,
Johannes Piers mede aldaar N.U. 1/2
1699 Jentie (of Ynte) Foeckes, koopman en Geeltie Tjepkesdr. uit Minnertsga
1700 Ynte Foeckes
1708 Jacob Tjepkes Camp 1/2, 't weeskind van Jentie Foekes 1/2
1718 Jacob Tjepkes Camp n.u. 1/2, Sicke Gerlsma n.u. 1/2
1728 Bijzitter Camps erven n.u. 1/2, Sicke Gerlsma n.u. 1/2
1738 Frans Piers noe:ux. 1/4 Jentie Jacobs Camp 1/4 en Sicke Gerlsma n:u: voor de andere helfte
1748 Frans Piers erven 1/2 en Sikke Gerlsma erven 1/2
1758 - 1768 De Commis van der Wolde Wed. 
1778 De Commis van der Wolde Wed.
In 1780 wordt de boerderij geveild.
1788 Jouwerke Yemes Tighelaar
1798 Jan Ymes Tichelaar
1832 Wed. Siemon Menalda (Bolsward)
ong. 1850 ?? Baron Van Pallandt ??
1903 -Anne Douwes de Boer
- Trijntje Douwes de Boer
- Sybe Aebes Bos (wed. Fettje Douwes de Boer)


LC 2-2-1780
De Advocaten J. Tjallinghii en W.J. Hanekyk te Harlingen, zullen zodra open water .. op tyd en plaats nader te bepaalen, publyk by Stryk-geld praesenteeren te verkopen:
1. Eene heerlyke Zathe en Landen, gelegen onder den Dorpe Schettens, groot 70 Pondm., by Johannes Teunis als huurder gebruikt voor 380 Car. Gulds. en een Kientie Boter, boven alle lasten, zynde Petri en May 1781 vry van huuringe.
LC 22-3-1780
(...) zullen op vrijdag den 31 Maart 1780 's middags te één uur ten huize van Anske Scheltes te Bolsward...
(...) Eene stemdragende Zathe en Landen met Huizinge, Schuur en Hovinge sampt Watermolen ....
(...) Waarop geboden is per pondemate 114 g-gls.

 

LC 22-3-1800
De Notaris H. Albarda te Mackum, zal op vrydagen den 28 maart 1800, by de eerste zitdag, den 4 april by de Verhooging, den 11 dito by de Provisioneele en den 18 dito by de Finaale Palmslag, telkens om 2 uur na noen, ten huize van Harmen Wybes in de Wynberg te Bolsward, publycq praesenteeren te Verkoopen:
Een kostelyke Zathe en Landen, met een schoone Huizinge en Schuure, sampt Watermolen, Hovinge met Boomen en Plantagie cum annexis, staande en geleegen onder den dorpe Schettens, groot na naam en faam 70 pondematen, meest alle Greidlanden, belast met 20 Lands Floreenen, by Syble Tjommes als huurder in gebruikt tot Petry en May 1806, voor de geringe huur van 600 Car. Gls. in het Jaar, onder korting der Floreen. Breeder by biljetten en conditien by bovengemelde Actuarius te zien.


 

LC 9-8-1839
De Notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal publiek, bij strijk- en verhooggelden, aan de meestbiedenden presenteren te verkoopen:
Eene welgelegen zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN met HUIZING, SCHUUR, HOVING, AANDEEL in eene opvaart en verdere annexen, op Sottrum onder het behoor van den dorpe Schettens, het Huis getreekend letter S. nr. 2, thans bij Douwe Jans de Boer en Vrouw in huur, groot in naam en faam 25 bunder 72 roede en 50 el, behalven 1 bunder 65 roede Terp Bouwland, alle Greidlanden, in het Middel der Grondlasten aangeslagen naar een zuiver belastbaar inkomen van f 836.97, en over het geheel belast te Schettens op nr. 7 met 1 Fl. Buiten en 19 Fl. Binnendijksschatting, zijnde de Landen aan de Noordoostzijde van de Witmarsumervaart gelegen, bezwaard met kwoteel onderhoud aan eht Hoogzet en met 50 cents jaarlijksch Maalgeld per 36 3/4 roede, aan den Marnepolder en de overige landen met kwoteel Molen onderhoud en Maalgeld aan dien Polder, en zulks in vier perceelen met regt van zamenvoeging, als zullende 83 3/4 roede Greidland aan den Marnedijk en twee akkers Bouwland, te zamen groot 54 3/4 roede, afzonderlijk worden geveild, zoo als bij Biljetten breeder  is omschreven.
De Lande op St. Petri en de Huizing en Schuur den 12 Mei 1840 vrij te aanvaarden.

....

 

LC 12-12-1905
Zathe en Landen c.a. op "Sottrum" onder Schettens
De Notaris Bruinsma te Bolsward zal Donderdag 21 December 1905, 's namiddags 2 uur, bij den Kastelein Age Postma te Bolsward, finaal verkoopen:
Een uitmuntend vruchtbare Zathe en Landen op "Sottrum" onder Schettens, gunstig gelegen nabij den Grintweg van Schettens naar Longerhouw en aan de Witmarsumervaart, bestaande uit 2 soliede Boerenhuizingen met Terp en puike weilanden, samen groot 38 hectare 93 are 25 centiare (106 x 36 3/4 are), in huur bij den Heer Fokke Annes de Boer en anderen. Behalve de terp, bevat perceel één eene belangrijke hoeveelheid puik beste Aarde. 
Aanvaarding: 5 Maart en 12 Mei 1906.
De veiling heeft plaats gehad in perceelen, waarop is geboden: over het geheel op ......
... Samen f 88.353,30

LC 12-6-1906
Beste puin te koop
van de afbraak boerenplaats te Schettens, bij H. Jongema te Oosterend.

LC 17-7-1906
Boelgoed van Afbraak
Op Woensdag 18 Juli 1906, des voormiddags 10 uur, te Schettens, boelgoed van eene belangrijke partij AFBRAAK, hoofdzakelijk bestaande in:
Een bindwerk met klippen, partij beste juffers, kolders, hek- en stekpalen, kozijns deuren, plankhout, groote balken, lang 6.70M, zw. 19-24 cM, pomp, damleggers, brandhout, partij fundamentsteen, dakpannen, enz.
Alles afkomstig van en liggende op het terrein van de gesloopte Zathe, bewoond geweest door Fokke de Boer.
G. Keikes, Deurwaarder.

Deze boerderij is ong. 1850 afgebroken, toen die in eigendom was van de familie Van Pallandt. Volgens dhr. Sj. Heeres te Workum zijn de 'bynten' opnieuw gebruikt bij de bouw van de boerderij te Schraard nu bewoond door J. Heeres.
(AAB: kan dit wellicht ook andere boerderij zijn, nml. stem 3 ?, die boerderij met nr. 19 wordt in 1845 namelijk NIET genoemd op de bewonerslijst van 1845 !!  Ook is die boerderij eigendom van Van Pallandt.

 

.