Stem 15 te Schettens

Tijdens een vorige aflevering werd de gevelsteen in de boerderij van fam. Witteveen behandeld. Hierin kwam naar voren dat de boerderij eigendom was van een De Witte. Nader onderzoek leerde dat het hier een familieboerderij betreft die generaties lang in handen was van een en dezelfde familie. In het hiernavolgende wordt de genealogie behandeld voorzover ze betrekking hebben op deze boerderij. 

  1. Belangrijk is voor de familie De Witte dat in 1718 Sijbren Pieters de Witte (ged. 30-4-1671) met zijn 2e vrouw Hijlck Wijbes op bovengenoemde boerderij gaat wonen. Hiervoor woonde hij te Bruindijk buiten Schettens.

  1. Hun zoon Sjoerd Sijbrens de Witte (geb. 1-8-1719) volgde zijn vader op als bewoner, samen met zijn vrouw Jaitske Baukes.

  1. Hierna kwam hun zoon Bauke Sjoerds de Witte (geb. 10-2-1763, overl. 5-6-1828) op de boerderij samen met zijn vrouw Wiltie Siemons.

  1. Vervolgens volgde hun zoon Sjoerd Baukes de Witte, (geb. 28-7-1805, overl. 25-10-1859) en getrouwd was met Tjitske Jans Hofstra, (geb. 6-12-1806, overl. 3-7-1840) zijn vader op. Zij hebben de boerderij dus opnieuw opgetrokken en zodoende werd op 9 mei 1857 de eerste steen gelegd door hun kleindochter Tjitske Djurres de Jong.
    Tevens komen we zijn naam tegen op het tekstbord uit Schettens, die nu dus in Longerhouw hangt, zie ook deel 2 van deze historie-reeks. Dat vroeger ‘ons kent ons’ sterk gold, blijkt uit het feit, dat volgens datzelfde bord als tweede kerkvoogd Sjoerd T. Hidma wordt genoemd. Deze Sjoerd Theunis Hidma was voor 1857 overleden en zijn weduwe Trijntje Piers Hidma (jawel, ook familie) hertrouwde met niemand minder dan onze Sjoerd op 13 juni 1857, die ook al weduwnaar was.

5.        Als laatste telg woonde Bauke Sjoerds de Witte (geb. 6-11-1835, overl. 3-10-1861) met zijn vrouw Sjoerdje Sijmons Scheepsma (14-12-1837, overl. 2-12-1921) weer op deze boerderij. Hij overleed echter jong zonder kinderen na te laten en zodoende werd er boeldag gehouden na zijn overlijden in 1861. Deze Sjoerdje is vrij zeker afkomstig van Bittens, alwaar een Scheepsma-gevelsteen aanwezig is, meer hierover in een volgende aflevering)

Het is interessant om te noemen dat bijna alle (Friese) De Witte’s dus afstammen  van Sijbren Pieters de Witte, de eerste bewoner van ‘Scertinghe State’. 


Want vier personen uit zijn nageslacht namen in 1811 tijdens het bewind van Napoleon, de achternaam De Witte aan. In de regel gebruikten ze deze naam echter al, maar nu werden ze officieel vastgelegd.

 De naam De Witte is waarschijnlijk van het witte haar van hun voorvader.

In de zijmuur v/d Hervormde kerk te Schettens komen we in de gedenksteen van 1865 de naam Auke S. (Sijbrens) de Witte tegen. Dit was een neef van Bauke Sjoerds de Witte.

Deze Auke kwam in 1860 vanuit Cornwerd naar Schettens. 

Zijn zoon Broer Aukes deWitte was de laatste bewoner van een boerderij te Schettens. Zijn meeste kinderen zijn nog wel in Schettens geboren, (Johannes Broers de Witte werd als laatste 17-4-1891 geboren) maar doordat Broer voor 1893 vertrok naar Exmorra, betekent dat het einde van de relatie ‘De Witte – Schettens’ op. Die heeft dan bijna 173 jaar geduurd !

.