VOORBERIGT.


In den jare 1677 werd te Leeuwarden uitgegeven de eerste druk dezer
Kronijk ander den titel:


                         IT AADE FRIESCHE TERP,
                              Vertoonende
                            DE FRYE FRIESEN,

 

In den jaare 1586 hebben de Spanjaards, over 't ys komende, alzo
het zeer sterk gevrooren hadde, een uitval gedaan, trekkende met
2500 voetknegten en 400 ruiters de Wouden in, door Lemsterland,
en vernachtende omtrent Workum en Hindeloopen; van waar zy voorby
Bolswert, over Marnzyl, door Schettens en Witmarsum, te Tjum zich
nederzettende, quamen ten derden dage te Spannum en Winsum, welke
dorpen zy beide in brand staken: en als zy veel gevlugt volk op de
Winsumer toren gewaar wierden, zo stookten zy een zeer smookend vuur
van onderen aan dezelve, om gemelde vlugtelingen te doen verstikken:
waar door eene zwangere vrouw, gevoelende haare kleederen en
hoofdhairen gezengt, uit de klokgaten sprong; en gevallen zynde,
noch door een Spanjaard op de naakte borst getrapt, en zeer gewond
geworden, waar door zy haare zinnen verloor: doch na twee maanden
quam zy weder tot haare voorige kennis en verstand.