Smedengilde te Bolsward

 

Smedengilde Bolsward   BK? Geld    
        Lieuwe Willemsz, olderman
Andries Pietersz
Egbert Geerts, beide gildemeijsters
 
           
Hinne Pijters Meijster Slotmaecker ende uijrwerckmaecker #26788     1609
Sas Pijters 'op de katterugh' Mr Smid #28578     1613
Jelle Jans Meijster Smid #28450     1623
Aede Pijters Meijster Coperslager #28574     1629
Dowe Jansen Meijster Coperslager #28480     1629
Pouwels Jansen Meijster Coperslager #28435     1629
Ewert Hilles Meijster Slotmaecker ende uijrwerckmaecker #26980     1632
Tietse Harmens Clyuker Meijster Smid #28470     1632
Pijter Jansen Meijster Coperslager #28473     1636
Diurre Herckes Meijster Smid #27756      1644
Durck Fongers Meijster Smid #28053     1646
Toenis Pijters Meijster Coperslager #28368     1649
Pier Pijters Meijster Smid #28464     1653
Sijpert Johannes Meijster Smid #28466     1653
Jacob Doijes Meijster Smid #27523     1654
Johannes Ruirds Meijster Mesmaecker #28440     1654
Sipke Pouwels Meijster Coperslager #28433     1657
Pijter Heerckes Meijster Mesmaecker #28444     1658
Nieuw reglement ingegaan
Sijuke Suerts Mr. Smit #28555 18-0-0   nov. 1658
Tijalling Jelles - niet vermeld - #28448 6-0-0   -
Gerrijt Sijbrens Smit #28484 12-0-0 burger mrt. 1659
Gerben Jans Smit #27488 6-0-0 'sone' okt. 1659
Sioerd Hinnes Smid #26975     1660
Bentse Gerts slotmaker #27017     1660
Dowe Jansen Smid #28579     1661
Sioert Jakobs Smid #28486     1661
Haiie Aukes Smid #27398     1661
Jan Dircksen Koperslager #28553     mei 1662
Jan Jelles Smit #28438     10 febr. 1668
Teke? Elkes? Smid #28580     16 mei 1669
Thijs Gerloffs Meijster Smid #28573     23 april 1674
Pijter Jochuemis mr. Coperslager #28567   -Tiamcke Ipes Wattinga 15 sept. 1679
Hijlcke Sipkes mr. Slotmaecker #26749   -C. Simonides Braeck
-Gerben Jans. Smedt
-Gerrijt Sijbrens
-Sioerdt Hinnes
-Rein Gerloffs
13 juni 1680
Alle Doedes Meijster Smidt #28431   -C. Simonides Braeck
-Gerben Jans, Smedt
-Rein Gerlefs Smedt
25 okt. 1680
Atte Sipkes Meijster Coperslager #28425   -C. Simonides Braeck
-Pieter Teunis
-Diurre Heerckes
-Haije Auckes
-Rein Gerlefs
8 aug. 1681
Hinne Sipkes Mr. Slotmaecker #26767   -C. Simonides Braeck
-Haije Aukes
-Pieter Teunis Sanstra
-Rein Gerlefs
-TijelinghYelles
20 okt. 1683
Claes Heerts Smidt #27797   -Pijter Jansen Poelgeest juni 1685
Eeverdt Jansen Geelgieter? #27416   -Pijter Jansen Poelgeest
-Atte Sipkes
-Haije Aukes
-Diurre Heerkes
-Hinne Sipkes
14 april 1686
Tijerdt Freercks (Lantinga) Coperslager #10214   -Pijter Jansen Poelgeest
-Rein Gerlefs
-Gerben Jans
-Pijter Tunis Sanstra
-Claes Diurres
2 jan 1688
Heerke Diures Smidt #28364   -Tiamke Ipes Wattinga
-Atte Sipkes
-Haije Aukes
-Sioerdt Hinnis
5 jul 1692
Gerben Freecxs (Lantinga) Geelgieter? #10203   -Pijtter Tunis Sanstra
-Gerben Jans Faber
4 dec 1694
Pijter Abes Smid #28408   -Tiamke Ypes Wattinga
-Tjeerd Freercks, kooperslager
-Gerrijt Sijbrens
-Haije Auckes
-Rein Gellefs
27 apr. 1695
Remmert Sijbrens Smid #28405   -Tiamke Ipes Wattinga
-Tjeerd Freercks, kooperslager
-Gerrijt Sijbrens
-Haije Auckes
-Rein Gellefs
22 okt. 1695
Pouwels Sipkes Koperslager #28410   -S. Monsma
-Gerben Jans, Smedt
-Pijtter Sanstra
-Herke Dijurres
-Tijalingh Yelles
24 Mrt 1696
Anne Freercks (Lantinga) Coopperslager #28437 12:0:0 -S. Monsma
-Pijtter Sanstra
-Gerben Jans, Smedt
-Atte Sipkes
-Tyalling Yelles
-Rein (Gellefs)
21 Jan. 1696
Jaepik Pieters Coeperslaeger #28532 12:0:0 -Wijbe Romkes Lamringh
-Gerrijt Sijbrens
-Gerben Jans, Smedt
-Rimmert Sijbrens
-Anne Freecks
9 Okt. 1703
Aucke Boijes IJzersmid #28531 6:0:0 -C. Balck
-Poulus Sipkes
-Rein Gellef
-Anne Freercks
-Ewert Jans
10 Aug 1706
Boijen Dircks IJzersmid  

#28394

  -C. Balck
-Gerrijt Sijbrens
-Gerben Jans Smedt
-Jacob Boltjes
-Pijtter Jans Sanstra
20 Jun 1707
Freerk Gerbens Lantinga Kooperslager #4602 12:00 -Pijtter Foppes Aagma
-Pijtter Jans Sanstra
-Rein Gerleff
-Rimmert Sijbrens
-Booijen Durcks
-Ewert Jans
27 Jan 1709
Gerloff Riens (Reins?) IJzersmid #28428   -Pijtter Foppes Aagma
-Pijtter T. Sanstra
-Rein Gerleff
-Rimmert Sijbrens
-Ewert Jans (E x x I)
26 Nov 1710
Claas Sijbrens IJser smid #28552   -Pijtter Foppes Aagma
-Aucke Haijes
-Tallingh Jelles Smed
-Durck Jisbrans, coperslager
-Booijen Durcks Smed
15 Jan. 1711
Dirck Isbrans Coopperslager #28401 18:0:0 -Sipke Monsma
-Pijtter Teunis Sanstra
-Gerben Jans Smed
-Herke Diurres, smed
-Tialling Jelles, smed
13 juni 1698
Watse Watses Smid #26795 12:0:0- -Sipke Monsma
-Pitter Tuenis Sanstra
-Gerben Jans, smed
-Talling Jelles, smed
-Rein Gellefs, smed
11 Juli 1698
Folkert Jacobs mr. Slotmaecker #28403   -Focke Regnery Fockens
-Atte Sipkes
-Gerben Jans, smed
-Rimmert Sijbrens
-Pijtter Tuenis Sanstra
30 Juni 1712
Sipke Attes Kooperslager #28423   -Focke Regnery Fockens
-Claas Sijbrens
-Durck Jisbrans
-Booijen Durcks
-Freerck Gerbens
28 Juni 1718
Gerrijdt Willems Smid #28541 3:0:0 -Focke Regnery Fockens
-Claas Sijbrens
-Durck Jisbrans
-Booijen Durcks
-F.G. Lantinga
1 Okt. 1718
Dirck Ides, van Pingjum Smid #28544   -Focke Regnery Fockens
-F.G. Lantinga
-Durck Jisbrans
-Klaas Sijbrens
7 Nov. 1715
Sijmon van Dijck mr. Slotmaker #27910 18:0:0 D. Gardingius ?
-Durck Jisbrans, als oldenaar uyt Gijlde
-Aucke Haijes, smed
-Folkert Jacobs
5 Aug. 1717
Tjerk Jans Tuinsma Coperslager #28421 12:0:0 -I. Gardingius
-Durck Jisbrans
-Lantinga
-Aucke Haijes
-Folkert Jacobs
 
2 Sept. 1717
Sioerd Durks mr. Smid #28525   -I.P. Gardingius
-Durck Ides
-Klaas Sijbrens
 
12 Juli 1718
Frerk Attes Coperslager #28427 10:0:0 -Romke Nieulant
-Durck Ydes
-Sijmon van Dijk
-Booijen Durcks
-Lantinga
 
21 Mei 1720
Marten Ipes Smid #28523 18:0:0 -Romke Nieulant
-Folkert Jacobs
-Auke Haijes
-Tjerk Jans
-Durck Jisbrans
7 Mei 1721
Freerck Tjerdt Lantinga Cooperslaager #10217 6:0:0 -Romke Nieulant
-Folkert Jacobs
-Auke Haijes
-Durck Jisbrans
-Tjerk Jans
21 Mei 1721
Gellof Remmerts Smid #28519 6:0:0 -Romke Nieulant
-Folkert Jacobs
-Auke Haijes
-Durck Jisbrans
-Tjerck Jans
19 Juni 1721
Douwe Hanses Smid #28490 18:0:0 -Romke Nieuland
Lantinga
-Boijen Durcks
-Dirck Iedes
-Sijmon van Dijk
 
23 Juni 1722
Folkert Jacobs vertrekt naar Harlingen in 1725 #28403      
Broer Herkes betaald jaarlijks 7 stuivers #28556   -Durck Iedes
-Sijmon van Dijk
-Tjerck Jans
-Marten Ypes
20 Okt 1726
Sipke Pouwels Koperslager #28412 6:0:0 -Atte Agema
-Sijmon van Dijk
Durck Klinkhamer
-F. Lantinga
-F.? Lantinga
12 Aug 1729
Jacob Steffens Smid, proef van een uijrwerck #28415 18:0:0 -Atte Agema, olderman uit de Magistraaat
-Freerk Gerbens Lantinga
-F. Tierds Lantinga
-Sijmon van Dijck
-Durck Jisbrans
 
13 Okt 1729
Gerben Tieerds Lantinga Koperslager #28418   -Atte Agema
-Rimmert Sijbrens
-Durck Iedes
-Douwe Hanses
-Sipke Poulus
19 Sep 1730
Ritsge Jans Smid #28581   -Atte Agema
-Sijmon van Dijk
-F. Lantinga
-F. Lantinga
30 Sep. 1731
           

 

 

 

Overeenkomst 9 juni 1680
-Gerben Jans, ouderman
-Gerrijt Sijbrens
-Sioerd Hinnes
-Reijn Gerlofs
Gildemeesters van het Smidts gildt binnen Bolsward

-Goris Heerckes Buma, gemeensman binnen Bolsward, wegens zijn broeder -Andries Heerckes tot Waaxens

ten overstaan van de Raedsman -Cornelis Braeck Smidts ouderman ende -Jacob Pijtters Algra

Getekend door:

-Gerben Jans Smedt
-Gerrijt Sijbrens
-Sioerdt Hinnes
-C. Simonides Braeck
-Dit is Jacob Pijters Algra gesteld
mercq
-G: Heerkes Buma
teste F. Acronius

Overeenkomst 27 decenber 1683

-Cornelis Simonides Braak, raadsman Bolsward en olderman uit de Magistraat
-Haije Aukes, olderman uit het Smids gild
-Tjalling Jelles en -Rein Gerlofs, mr. smeden
-Pijter Teunis, mr. kooperslager, alle drie als gilde meesters

en Aafke Benedictus, weduwe van Jelto Watzes

Overeenkomst 25 april 1688

-Gerrijt Sijbrens, olderman
-Diurre Heerckes, -Haije Auckes, -Atte Sipkes, gildemeijsters van het Smidts Gildt binnen Bolswaert

ende  Feijcke Siercks

ten overstaan van ons olderman de Raetsman Claes Balck uyt de Raede

-Claes Balck
-Gerrijt Sijbrens
-Diurre Heerckes
-Haije Aukes
Feicke Siercks
-Atte Sipkes

Overeenkomst 13 februari 1694

-Tiamke Yppes Wattinga, raetsman in Bolsward en olderman uyt de Magistraat
-Pytter Thuenis, mr, Koperslager  Oldermans uyt het Smids Gild
-Gerben Jans
-Sjoerd Hinnes
-Tjallingh Jelles, gildemeesters, ten eenre

Gerben Freerx en Antie Gerrijts

-Tiamke Ipes Wattinga
-Pijtter Thunis Sanstra 1694
-Gerben Jans
-Sioerdt Hinnes
-Tyalling Yelles

Pierkens, notaris publicus

Overeenkomst 1 Maart 1699

Pijtter Annes (mag verkopen)

-S. Monsma
-Pijtter Sanstra
-Gerben Jans, Smedt
-Rein Gellefs

Overeenkomst 9 juni 1708

Gerlof IJttes mag verkopen

-Pijtter Foppes Aagma, als olderman
-Durck Jisbrans, olderman
-Watse Watses als Gildtmeijster

Overeenkomst 27 Jan 1709

Everardus Haverkamp, mag verkopen

-Pijtter Foppes Aagma
-Tieerd Freerks Lantinga
-Atte Sipkes
-Gerben Jans, Smedt
-Auke Haijes
-Boijen Durcks

Overeenkomst 13 Dec 1709

-Pijtter Foppes Aagma, Burgemeester als Ouderman uit de Magistraat
-Tjeerd Freerks Lantinga, burger Luitenant, olderman uit het Gilde
-Gerben Jans
-Aucke Haijes, mr. smeden
-Atte Sipkes, coperslager

Aage Sioerds de Boer en Jetske Sioerds, echteluiden in Bolsward, mogen verkopen

Overeenkomst 20 Juni 1710

Eduard Havercamp, accoord op het doosmaken, berust principieel onder de vader van d'selve

-Pijtter Foppes Agama, pres. Burgemeester als ouderman uijt de magistraat
-Rein Gerlofs, ijzersmid olderman uit het Gilde
-Evert Jans en -Rimmert Sijbrens mr. IJzersmits en de vroetsman -Pijtter Theunis Sanstra, coperslager, gildemeesters

Overeenkomst 1 Sept. 1710

Mr. Marten Silvius en zijn vrouw, vrijheid van messen te verkopen

-Pijtter Foppes Aagma
Pijtter Jans Sanstra
-Rein Gerloff
-Rimmert Sijbrens
-Ewert Ians (E x x I)

Overeenkomst 11 April 1717

Burde? Roelofs, mr. Bakker te Bolsward

-I.P. Gardinius
-Durck Jisbrans
-Aucke Haijes
-Folkert Jacobs
-Lantinga

Overeenkomst 29 December 1729

Freerk Gerbens Lantinga mag een ijzerwinkel houden

-Atte Agema
-Sijmon van Dijk
-Durck Jisbrans
-F. Lantinga
-F. Lantinga