Familie Siercksma / Sierxma

 


--> Gebrandschilderd ruitje met het wapen van de familie Siercksma
collectie Fries Museum

Naam van Schelte van Aysma op grafzerk te Sneek

Onder de vloer van de Martinikerk te Sneek, ligt een zerk van de familie Sierxma.
Naast dus meerdere namen staat ook de naam van Adriaan Sierxma.

Ao 1623 den 12 novembris is in den heere gerust den eerentfesten Adriaan Syrxma faendrager onder den manhafter hopman Schelte van Aysma

 

Adriaan Sierxma was ong. 1597 geboren en overleed dus op 12 november 1623. Hij was vaandeldrager en stond dus nog aan het begin van zijn militaire carriere. 
Zijn ouders zijn Jan Remberts Sierxma, apotheker te Sneek en Grietje Servaesdr.

 

Wapen
http://www.redmeralma.nl/groningen_AK.htm

Wapen: In blauw een zilveren geharnaste arm, houdend een zilveren zwaard met gouden gevest schuinlinks. Helmteken: een uitkomende engel met geopende en neerwaarts gerichte vlucht, houdend in de rechterhand een scepter.

Rembert Sirx-
ma Secret.


http://sneuperdokkum.blogspot.com/2012/04/monumenta-quaedam-van-buchelbuchelius.html