Notulen der Hervormde Kerkenraad te Schraard

Vergadering van den Kerkeraad op 2 Aug 1889 in de catechesa-
tiekamer des morgens 10 uur.
Aanwezig alle leden behalve Sj. Nauta diaken.
De vergadering wordt met gebed geopend door den consulent.
Doel der vergadering is, te bespreken de belangen der Nederl. Herv. ...

De tijd voor de heren D. Elgersma en S. Jansen lidmaten der
Herv. Gemeente en kerkvoogden alhier om in hooger beroep
te komen is vertreken.
De consulent bericht de kerkeraad dat bij hem ingekomen
een schrijven van de heer Westra met ....
bericht, dat deze cens. lidmaten S. Jansen en D. Elgersma
een vergadering van lidmaaten hebben bijeengeroepen om
zich weer als kerkvoogden te laten aanstellen.
De vergadering is van oordeel dat dit is een feit van ver-
storing van orde en rust in de Gemeente.

Daarom is de vergadering van oordeel S. Jansen en D. Elgersma
wederom op te roepen en wel op Maandag den 5 Aug en
.... en D. Elgersma half elf.

Tevens wordt besloten de lidmaten die daaraan aanwezig zijn geweest
op de vergadering ook op te roep ten einde zich voor de kerkeraad
te verantwoorden over verstoring van orde en rust in de gemeente.
Het zijn de navolgende lidmaten:

Jantje Epkes Baarda
Pieter Jittes Cabelier (half 12)

Klaas Cornelis Faber
Fetze Ypes Hoekstra
Ype Ulbes Hoekstra
Ulbe Ypes Hoekstra
Johannes Kuipers (12 uur)

Johan Pieters Molenmaker
Metske Pieters Molenmaker
Pieter Hessels Molenmaker
Reinder Pieters Molenmaker ( half één)

Jelle Nauta
Schelte Hendr. Runia
Hein Sybes Heinsma (één uur)

De consulent neemt op zich de afroepingsbrieven gereerd te
maken, die daarna door de ouderl. B. Jansen en Th. de Boer zullen
worden getekend en door de kerkel. be..... zullen worden rond
gebracht.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dank-
zegging gesloten door den consulent.

H.C. Lambers consulent
B.Y. Jansen