Nieuwe schoolmeesterswoning te Schettens

In 1938 werd de nieuwe schoolmeesterswoning gebouwd, zoals deze nog steeds bestaat, naast het huidige dorpshuis. Als sinds vele jaren echter niet meer bewoond door een schoolmeester. De laatste onderwijzer, dhr. S.D. Elzinga, verliet de woning in 1986 en betrok een nieuwe halfvrijstaande woning in het toen nog nieuwe uitbreidingsplan te Schettens.

1938 Nieuwbouw School huis 3665,40

 

Adv. LC 10-12-1937
Aanbestedingen
van het bouwen van een onderwijzerswoning bij de Ned. Herv. school te Schettens. Inschrijving als volgt: v.d Bosch te Longerhouw f 3371; Lanting te Schettens f 3395; Feenstra te Parrega f 3067,50; Postma te Hartwerd f 2883; E. Feenstra te Nijland f 2664; Bleeker te Parrega f 2641; Raming van den architect: G. v.d. Zee te Bolsward f 2800.

 

Notulen der Vergadering van vrijdag 16 Juli 1937 's avonds 7 1/2 uur in de Consistorie met Kerkvoogden en Stemgerechtigden der Ned. Herv. Gemeente te Schettens

Aan de orde is thans punt 4 der Agenda. Kerkvoogden vragen machtiging voor het bouwen, of verbouwen der Onderwijzerswoning. De voorzitter zegt 't is misschien wel wat vreemd, om met zoo'n voorstel te komen in deze tijd, aangezien de tijdsomstandigheden niet zoo rooskleurig zijn, en er al reeds een te kort is bij Kerk. Maar daar we met  het schoolhuis al een paar jaar achteraan komen om het op te knappen. 't Blijft toch nog een oud huis en weet men hast niet, waar te beginnen en waar te eindigen. Zoo hadden de Kerkvoogden zich met v/d Zee Architect van Bolsward al eens in verbinding gesteld, en eens een teekening van een nieuw huis gezien. Daarom kwamen Kerkvoogden met dit voorstel, om machtiging van de Leden te vragen. Algemeen ging men dan ook accoord met dit voorstel, omdat zoo werd gezegd, het oude huis al zoo veel diensten had bewezen, en voor menig onderwijzer misschien ook een struikel blok was en geweest is. De voorzitter stelt dan ook voor hier over te stemmen (voor of tegen). De uitslag is dan 12 briefjes voor en niemand tegen. G. Roedema zegt dat hij er voor zou zijn om het werk ook plaatselijk te laten doen.


Notulen der Vergadering van Kerkvoogden en Stemgerechtigden op Vrijdag 12 Nov. 1937 's avonds 7 1/2 uur in de Consistorie te Schettens.
.....
5. De voorzitter deelt mede dat met de bouw der Onderwijzers woning door Kerkvoogden werd besloten te wachten tot 't voorjaar van 1938.