Schettens

Viersprong 10

1948 1934 1899
10 10 11b

Jaartal Bewoners Overige
12-5-1907 (11a)
tot 1912
[deze stond eerst op viersprong 8!]
Johan Douwes Buwalda +
Lolkje Robijn
Kwam van Schraard
Geemigreerd naar Amerika
'bij gelegenheid 10e volkstelling zijn deze 8 personen ambtshalve doorgehaald als vertrokken naar Amerika'
10-4-1912 tot
15-5-1915
[deze stond eerst op viersprong 8!]
Broer Eekma +
Trijntje Smid
van: Burgwerd
naar: Sexbierum
5-5-1915 tot 
1921
[deze stond eerst op viersprong 8!]
Auke Schuil +
Trijntje Struikmans
van: Tjerkwerd
mei 1921 met att. naar Bolsward !
1921 tot 
1924
(had eerst: 17-5-1921 11b)
Jetze Wijnja +
Taetske Hoekstra
volgens huizenkaartje
naar: Idzega
1924 tot
11-5-1926
Durk Sijbesma +
Weepkjen Steenstra
volgens huizenkaartje
van: Exmorra
naar: Oenkerk
1926 tot
1927
Klaas Reinsma +
Duttje Jansen
van: nr. 10
naar: nr. 9
12-5-1927 tot (11b)
12-1-1953
Tjipke B. Hoekstra +
Aukjen Wiersma
van: Lollum
Woonde zijn broer Sjoerd hier ook van 1930-1936
Tjipke overleed 20-6-1948
Aukjen: naar Tjerkwerd, later op Van Osingaweg 16
16-1-1953 tot 
1-8-1957
Auke Hoekstra +
Hinke Nijdam
Zoon.
van: Bittenserpaed 8
naar: Van Osingaweg 16
1-8-1957 tot
6-7-1961
Klaas Feenstra +
Riemkje Bakker
van: Bittenserpaed 18
naar: Bittenserpaed 10
18-9-1961 tot
21-2-1967
Jan Feenstra +
Dirkje Hendrika Visser
van: Marnedijk 5
naar: Z.IJ. Polders, Dronten
6-2-1967 tot
19-2-1969
Trijntje van der Velde, wed. Jan Feenstra van: Viersprong 6
naar: Longerhouw, Buren 11
2-1-1970 tot
11-4-1994
Bauke D. Feenstra +
Baukje Wesselius
van: Marnedijk 5
Bauke verhuisde 23-8-1977 naar Bolsward en overleed 23-9-1978 aldaar.
Zij naar: Bolsward
1994? tot
jan. 1999
Pieter Strikwerda +
Linda Reinsma
naar: Jutland
maart 1999 tot
heden
Haintje van der Brug +
Thea Joustra
van: Bolsward