Schettens

Stem
5      
  't Fort
Floreen nr. 10

Van Osingaweg 84

1948 1934 1899 1889 1870 1818
84 15 14 12 18 18

Jaartal Gebruiker Overig
1619, 1640 Cornelis Gerlofs  
1682 Lisck Hilles Hoitinga (wed? van Holcke Lijkles Haarsma)  
? tot
1689
Pauwel Heins (of: Paulus Heins) naar: Longerhouw
1689 tot
1689
Wybren Piers +
Antie Sjoerds +
Wybren overleed 1689
1689 tot
1703
Harmen Atses +
Antie Sjoerds
van: stem 6
1708 Tjepke Clases  
1712 - 1714 Pytter Gorrytz Donia +
Hoitje Eeltjes
'op pastorieplaats'
1718 - 1728 Jan Jansen  
1738 Tjalke Watses Hiddama +
Grietje Sijbrens de Witte
later op: stem 8
in 1748 tot
1753
Bee Meijnerts +
Jantje Sijbrens
met huis en 49 1/2 PM
naar: stem 1
1753 tot
1754
Theunis Dirks +
Trijntje Johannes
van: Schettens 5
naar: Schettens 17
1754 tot
1755
Ieb Joukes +
Trijntje Douwes
naar: Hidaard
1755 tot
1759
Rients Wijbes +
Klaaske Joukes
met huis en 49 1/2 PM
naar: Bolsward
1759 Jacob Feikes +
N.N.
van: Wijnaldum
1762: pastoriegoederen verkocht 
1778-1782 Jouke Rientzes Sietsema +
Oeke Eeltjes Bangma
Hebben hier gewoond volgens mail dd 17-2-10 Ed Zietsma.
1768 - 1798
tot ong. 1805
Ane Hettes Glinstra +  (volges stemkohier)
Lysbet Jacobs
met huis en 49 1/2 PM
1798: 32 pm, belast met 11-14
1818-boek - 1832
(18)
Hette Anes Glinstra +
Aafke Pieters Haarsma
Aafke overleed 1835
Hette overleed 1842 
1-12-1839 tot 
1854
Ulbe Tjeerds Wytsma +
Feikje Bokkes Stremler
Ulbe was slagter 1845
van: Bolsward, eerder op: nr. 8
naar: nr. 8
1854 tot
12-5-1856
Johannes Hyltjes Hollander +
Berber Lammerts Veldman
hij van: nr. 26, zij van Dedgum.
naar: Bolsward
12-5-1856  tot
12-5-1857
Feike Durks Stremler +
Antje Johannes Rosier
van: Bolsward
naar: nr. 13
12-5-1857 tot
12-5-1859
Jacob Reins Feenstra +
Jantje Baukes Miedema
van: hij van Hichtum
naar: Idsegahuizum
Trouwdatum 9-5-1857.
12-5-1859 tot
13-5-1861
Douwe Sybolts Bok +
Janke Andries Bergsma
van: nr. 7
naar: Witmarsum
13-5-1861 tot
?
Jaan Gerlofs Bruinsma +
Nieske Klazes Feenstra
van: Arum
? tot
?
Gerben Minnes Bruinsma +
Akke Dirks van der Meulen

 

in 1845 (18)
12-5-1851
Sybolt Taekes Poelsma +
Romkje Romkes Hoeksma +
Romke Klazes Haitsma (geen beroep, geb. 10-7-1773, fam?)
naar: Wynaldum
12-5-1851 tot
12-5-1853
Jelle Jittes van der Meer +
Sjoukjen Hilles Mulder
van: Bolsward
naar: Bolsward
12-5-1854 (18) tot 
12-5-1862
Gerben Minnes Bruinsma +
Akke Dirks van der Meulen
van: Oosterwierum
naar: nr. 14
12-5-1862 (18) tot
12-5-1868
Jaen Bouwes Hoogland +
Sieuwke van der Zee
van: Dedgum
naar: Gaastmeer
12-5-1868 tot
mei 1876 (18)
Bokke Harmens Stremler +
Mientje Annes Bakker
van: Schraard
naar: Grouw
dochter Wytske in 1873 naar nr. 25c
mei 1876 tot 
mei 1881
Hendrik Willems Haanstra +
Wytske Bokkes Stremler
van: nr. 25c
naar: Lollum
mei 1881 tot 
mei 1884
Pieter Idses Sijbrandij +
Jacoba Sjoukes Dijkstra
van: 
naar: Bolsward
mei 1884 tot
mei 1886
Sipke Sjoerds Berg +
Rienkje Jans Bouma
van: Scharnegoutum
naar: Arum
12-5-1886 tot
13-5-1889
Anne de Hoop +
Hinke Huistra
van: Exmorra
naar: Heeg
13-5-1889 tot
3-7-1896 ?
Feite Dirks Bakker +
Grietje Ulbes Ozinga
van: Schettens
naar: nr. 1
3-7-1896 tot
5-6-1900
Douwe Siebes Bos +
Rinkje Jacobs van der Meer
van: Kubaard
naar: Waaxens
12-5-1900 tot
12-5-1900
Fokke Annes de Boer + 
Romkje Jans Buwalda
Staan voor 1 dag geregistreerd !
1-9-1900 tot
6-5-1902
Harmen Boersma + 
Gerbrig Wybrandi
van: Hidaard
naar: Hidaard
11-5-1902 / 1904
(klopt dit jaartal?)
tot 18-12-1951 
Lieuwe Boersma +
Ruurdtje Draisma
-------
Gerrit Draisma +
Akke de Jong (nr. 14a !) 
1-10-1907 tot 12-5-1908.
---------
vanaf 12-5-1914 Akke de Jong
van: Hichtum
Trouwden 11-5-1904
Ruurdtje overleed 1951
Lieuwe overleed 1933/1935?
----
van: Hichtum
naar: Piaam
------
Zij was net weduwe geworden van Gerrit Th. Draisma, kwam van Makkum.
1907 NIEUWBOUW BOERDERIJ 
18-12-1951 tot
14-10-1984
Harmen Boersma +
Ietje Attema
Zoon van Lieuwe en Ruurdtje.
Zwager Broer Attema in 1965 naar: Bittenserpaed 12
18-12-1980 tot heden Rein Boersma +
Antje Oomkes
zoon van Harmen en Ietje

 

Jaartal Eigenaar
1640 -1762 Pastorie te Schettens
-1762- Pastoriegoederen verkocht !! 
1768 De Burgemeester Atte Agema
1778-1788 D. Petrus Agema voorsn.
1798 Grietje Marci
1818-boek  
1829-1832  
1832 Hette Anes Glinstra
2005 fam. R. Boersma

 

LC 9-11-1805
Dr. R. Muntz, Secretaris van Wonseradeel te Bolsward, zal publicq by Stryk en Verhooggeld, praesenteren te verkopen:
Zeekere Tien Pondematen Greidland, geleegen onder den dorpe Schettens, zodanig als het zelve by Ane Hettes, in Leeven Huisman onder Schettens voorn., als Eigenaar is gebruikt geweest, zynde Petry 1806 vry te aanvaarden, en belast van No. 10 met 3 floreen 8 strs. en quoteel onderhoud van een Zet; breder by biljetten gespecificeerd.
Wie hier aan gading heeft, kome op Vrydagen den 15, 22 en 29 November 1805 by de Schryving, Verhooging en Finale Palmslag, telkens 's nademiddags om half 3 uur, ten huize van C. Boorsma, castelein in het Wapen van Wonseradeel te Bolsward, en koope op als dan voor te leezene Conditien, inmiddelen tyde te verneemen by bovengemelde Actuarius.