Schettens

Stem 1        'Osinga State'

Van Osingaweg 82

1948 1934 1899 1889 1870 1818
82 14 12 10 1 1

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Broer Jenties  
1698 mevr. Aysma  
1700-1708
-1718-1728- 1738
mevr. Anna Yda Spruit, wed. Aysma vertrokken omstreeks 1740 naar Zutphen.
1748 tot
1753
Douwe Sijtses met huis en 100 1/2 PM
naar: Hichtum
1753 tot
1759
Bae Meinerts +
Jantje Sijbrens
met huis en 100 1/2 PM
van: Schettens, stem 5
1768-1813 Sijmen Sijmens Baarda +
Trijntje Hessels (Baarda)
met huis en 100 PM
Sijmen Sijmens Baarda overleed 1781.
Trijntje Hessels overleed 22-5-1813
22-5-1813 tot 
4-10-1826
Sijmen Sijmens Baarda  113 pm + 6 pm. Zoon.
Simon Simons Baarda overleed 4-10-1826
Simon was ongehuwd.
1826 tot 
1836 (?)
Pieter Sijmons Baarda +
Antje Meinderts de Witte
Antje overleed 1819
Pieter overleed in 1844
26-8-1836 tot
12-5-1851
Sijmon Abes Aukema +
Mintje Pieters Baarda
Mintje dochter van Pieter S. Baarda
Sijmen overleed 13-7-1846
Mintje naar: Bolsward
12-5-1851 tot
12-5-1863
Ysbrand Cornelis de Haas +
Antje Sybrens Jongsma
van: Arum
naar: Arum
op 10 mei 1861 vond de aanbesteding  van herstellingen plaats.
12-5-1863 tot
12-5-1877
Cornelis Johannes de Jong +
Geertje Alles Kerkhoff
Cornelis overlijdt 6-11-1876
zij naar: Bolsward
mei 1877 tot 
13-5-1889
Jan Aukes de Boer +
Baukje Tjalkes van der Veen +
Hessel Tjalkes van der Veen
van: Workum
Jan overleed 3-8-1880.
Baukje: mrt. 1882 naar Tjerkwerd
Broer Hessel sinds mei 1880 van: Idsegahuizen
naar: Tjerkwerd
13-5-1889 tot
11-5-1909
Bauke Jogchums Kingma +
Baukje Philipina Tacoma
naar: Oosterlittens
10-5-1909 tot
sept. 1955
Douwe Jans Postma + 
Geeske Couperus
van: Longerhouw nr. 2
Dit is hun trouwdatum !
(zie adresboek 1928)
1926 boerderij gebouwd.
okt. 1955 tot
apr. 1965
drs. Andries van der Meer +
Geertje Douwes Postma
zij dochter.
van: Ned. Indie, Batavia
naar: Bolsward
20-5-1965 tot
16-5-1968
Thomas Bakker +
Siebrigje Doetje Namminga
van: Van Osingaweg 22
naar: Longerhouw, Buren 34
18-5-1967 tot
20-11-1967
Tjitte Buma +
Janke Bakker
naar: Bittenserpaed 16
2-6-1968 tot
1980?
Sjoerd Sieks Postma +
Marijke Arndola Fijnia
van: Tjerkwerd
naar: Oudemirdum
1980? tot
19 okt. 1982
Atze J. Veldhuis +
Baukje Siegert
Boerderij afgebrand
14-7-1983 tot 
1995????
Atze J. Veldhuis + 
Baukje Siegert
woning + stal herbouwd.
van: Witmarsum.
naar: Bolsward
1995??? tot
heden
Ids Veldhuis + 
Grietje Hibma
zoon.
van: Bolsward

Jaartal Eigenaar
1640 Juffr. Tjemk van Osinga
mrt. 1687 Schelte van Aysma
1698 De wed. van Capt. De Vries tot Leeuwarden 1/2
Wed/erfgen. van Dirk Lammerts tot Franeker op Redemptie koop gekocht 1/2

KLOPT DEZE WEL?

1700 vrouw Aysma
1708-1718 mevr. Anna Yda Spruit
Wed. Aysma
1728 mevr. Anna Yda Spruit
Wed. Aysma erven
1738 Mevr. Anna Yda Spruit wed. Aijsma erven
1748 De Burg. Atte Agema 1/2, 
De Burg. T. Elgersma in qualiteit als curator over Pieter de Kok 1/2
1758-1768 De Burg. Atte Agema 1/2 
en secr. P. de Cok 1/2
1778 Ds. P. Agema 1/2, 
secretaris P. de Kok 1/2
1788 Ds. P. Agema 1/2, 
secretaris P. de Kok wed. 1/2
1798 Grietje Marcie 1/2, 
Catharina Horreus 1/2
1818 Pieter de Kok
1828 Ina Petronella., Boele Jacobus, Catharina Margaretha, Jellerdina Ermelia de Kok 3/4
D.P. Reneman 1/4
1832 erven Petrus de Kok
1838 Ina, Boele, Jellerdina de Kok 3/4
D.P. Reneman 1/4
1850  Ina Petronella de Kok 3/4
Margaretha Petronella Reneman 1/4
1858 Ina Petronella de Kok 3/4
Margaretha Petronella Reneman 1/4
1903 - Dr. Tjepco Lycklama a Nijeholt
- Sjoerd Lycklama a Nijeholt
vanaf 10-5-1909 en in 1948 Douwe Jans Postma 
  Andries van der Meer
okt. 1982 fam. Veldhuis
in 2005 fam. I. Veldhuis


LC 14-11-1862
Bij gesloten briefjes te huur, voor den tijd van 7 jaren, 1863-1870
Eene zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, Osinga State genaamd, te Schettens, gekwoteerd no. 1, groot 42 bunders, 5 roeden 28 ellen - uitgezonderd ongeveer 2-93-94-91  (8 pondemate) Bouw - alle Greidlanden.
De conditien van verhuring liggen ter lezing ten Kantore van den Ontvanger L.R. Lantinga te Bolsward, alwaar de briefjes voor of op den 24 November e.k. moeten worden ingeleverd.

LC 17-11-1876
Voor den tijd van 7 aaneenvolgende jaren, Petri en Mei 1877 ingaande:
Eene uitmuntende ZATHE en LANDEN met Huizinge en Schuur c.a. onder Schettens, Osinga State genaamd, groot naar n. en f. 42 hectares 62 ares en 25 centiares (116 pm), waarvan de landen met uitzondering van 3 hect. 12 ares Bouw, Greide zijn; thans nog bij de Weduwe en Erven van Cornelis Johannes de Jong in huur.
Conditien liggen ter lezing ten kantore van den Griffier M. Weersma te Bolsward, bij wien de briefjes franco moeten worden ingeleverd, voor of uiterlijk op Maandag den 4 December 1876, 's middags 12 uur.

LC 13-2-1894
Publieke Verkoop van Terpaarde te Schettens
De Notaris W.A. Peereboom te Bolsward zal publiek verkoopen:
Den uitmuntenden Bovengrond van 2 hectare 15 are 95 centiare (bijna 6 pondemaat) zeer hoog gelegen Terp-Bouwland, uit de Zathe 'Osinga State' op "Sotrum" onder Schettens, thans in huur bij Bauke Jogchums Kingma.
De veiling, behoudens recht tot samenvoeging, zal geschieden in drie perceelen:
No. 1 groot 6470 vierkante meter
no. 2 groot 10.775 vierkante meter
no. 3 groot 4350 vierkante meter
Verkooopboekjes en kaarten verkrijgbaar bij Notaris Peereboom.
Wie gading maken komen op Donderdagen den 22 Februari 1894, bij de beschrijving, ten huize van Nolle te Bolsward, en den 1 Maart daaraanvolgende, bij de finale toewijzing, in "de Wijnberg" aldaar telkens 's namidags 2 uur.

LC 2-2-1906
Openbare Verkoop van eene Greidplaats onder Schettens
De Notaris M. Schotman Mz. te Bolsward zal op Donderdagen den 8en en den 22en Februari 1906, telkens des namiddags ten 2 ure, in de groote zaal van de "Doele" te Bolsward publiek veilen en in de "Wijnberg" aldaar finaal verkoopen:
Eene Sate en Landen, aan den grindweg en de vaart, te Sottrum onder Schettens, bestaande in een best boerenhuis, genaamd "Osinga State", verschillende perceelen uitmuntend vruchtbaar Weiland en een stukje Bouwland, samen groot 42 hectaren 56 aren of 116 pondemaat, verhuurd tot 5 Maart en 12 Mei 1909 aan den heer Bauke J. Kongma, tegen een jaarlijksche huurprijs van f 3023,40.
De veiling geschiedt in 18 perceelen met recht van samenvoeging.
Verkoopboekjes en kaarten verkrijgbaar bij den Notaris.

LC 15-12-1781
De Secretaris H.W. Wiarda al op Dinsdag den 18 December 1781 de Klok 10 uur voor Noen, op Aytsma Slot by Simon Simons Huisman te Schettens by boelgoed verkoopen: 125 Scoone zoo Yperen, Esschen als Abelybome op stam staande  zeer gelegen aan 't water om vervoerd te worden.

.