Schettens

Van Osingaweg 80

1948 1934 1899 1889 1870 1818
80 16 9 7 19 19

geel=floreenkohier
blauw=kerkeboek

 

Jaartal Gebruiker Overig
1693 tot
1701
Meijnert Jacobs +
Acke Sjoerds
(grondpacht Meijnert Jacobs en zijn broer Jetse Jacobs 1/2, Tjerk Freerks 1/2)
in 1708 tot
1759
Evert Johannes +
Ymkje Bontes
Evert overleed <7-8-1734
met huis en 60 pm
1768 - 1798 Bonte Everts Yntema +
Murkjen Simkes Wijdsma
met huis en 60 pm
Trouwden 11-4-1761
Bonte overleed <1798
Murkjen overleed 1807
61 1/2 pm, belast met 25-21, hier onder 5 floreen 14 stuivers buitendijks
1808 -
1818-boek (19)
tot 12-5-1852
Harmen Jacobs Mulder +
Wybrigje Jelles Westra
getrouwd in 1809
Harmen overleed 3-7-1839
zij naar: Bolsward
11-5-1850 tot
12-5-1858
Wiebe Harmens Mulder +
Baukjen Johannes Postma
z.v. Harmen Jacobs Mulder
Wybe overleed 17 Sep 1859
Trouwde 1850
naar: Gaast
12-5-1858 (19) tot 
mei 1878
Auke Sybrens de Witte +
Antje Sybrens IJntema
van: Cornwerd.
Hij overleed 1875, zijn vrouw Antje IJntema in 1892.
Zoon Broer 1877 naar nr. 25
Zij: naar Wons
mei 1878 tot 
12-5-1893
Broer Aukes de Witte +
Jetje Johannes Hengst
hij zoon van Auke.
van: nr. 25
naar: Exmorra
12-5-1893 tot 
1919
Melle H. van Dijk + 
Sjoukjen Galama
van: Welsrijp
Hij trouwde in 1892 met Sjoukje Galema. In 1919 naar nr. 10a
13-5-1919 tot
apr. 1927
Hans M. van Dijk +
Jitske Pekema
In 1919 laat vader Melle een nieuwe woning bouwen (op de 4-sprong).
Hans trouwde 1-5-1919
1927 tot
22-4-1968
Klaas Klazes Reinsma +   ('jonge Klaas')
Duttje Jansen
van: nr. 11b
naar: Bolsward
7-6-1969 tot 
26-9-1984
Jan Fekkes IJbema + 
Elisabeth Reinsma
van: Witmarsum, 
naar: Van Osingaweg 20
Zij dochter van Klaas Reinsma
26-9-1984 tot 
heden
Fekke Ybema + 
Trijntje Lycklama a Nijeholt
Fekke is zoon van Jan.
zoon van Jan en Elisabeth
Trijntje van: Wymbritseradiel, IJlst

 

Jaartal Eigenaar
1640 Sicke Aebinga Kindt.
169? Dodoneus Equarda voor 1/2
1698 Tjerk Freerks 1/4,
Minne Jacobs 1/4 tot Schettens (=Meinert Jacobs)
Jetse Jacobs tot Surig voor 1/4 en
Willem Yemes tot Bolsward 1/4, de laatste papist.
1707 Dirk Goikes
1708 Tjerk Freerx 1/4, Willem Ymes insgelijk voor 1/4, en papist Dirk en Claes Goikes Hinloopen voor de restante 2/4 parten
1714 Doeke Goikes met zijn komme-fooje (c.s. = cum socies?)
1718 Tjerk Freerx 1/4, Willem Ymes insgelijk voor 1/4, en papist Dirk Goikes Hinloopen voor de restante 2/4 parten
1728 Tjerk Freerks 1/4 (papist), Atte Agema 1/4, Dirk Goykens 2/4
1738 Tjerk Freerx voor 1/4, Atte Agema prose in qlt:  1/4, Dirk Goykes Hindelopen voor de restante 2/4 parten
1748 Freerk Tjerks 1/4, Atte Agema Prose et in qlt: 1/4,  Dirk Goikes Hindelopen voor de restante 2/4 parten
1758 Freerk Tjerks 1/4, Atte Agema 1/8, De secretaris P de Kok 1/8 en Durk Goikes Hindelopen voor de restante 2/4 parten
1768 Freerk Tjerks 1/4, Atte Agema 1/8, De secretaris P de Kok 1/8 en Durk Goikes Hindelopen voor de restante 2/4 parten
1778 Freerk Tjerks 1/4, D:P.Agema 1/8, Evert Johannes Wed. 1/8 en Durk Gooikes 4 kinderen met namen Johannes, Gooike, Claas en Sijmen Durks Hindelopen voor de restante 2/4 parten,
1788 Freerk Tjerks 1/4, D:P.Agema 1/8, Evert Johannes Wed. 1/8 en Durk Gooikes 3 kinderen met namen Gooike, Claas en Sijmen Durks Hindelopen voor de restante 2/4 parten, zijnde deeze kinderen Mennonieten.
1798 Baukjen Brouwer 4/7, Grietje Pieters 2/7, Grietje Marqi ? ...9 mp met 3 floreen 24 st. en 9 penn. en Murkjen Simkes 1/7 van het overige, te samen eigenaars
1832 Baron van Pallandt tot den Keppel (Den Haag)
1857 Boerderij werd verkocht !
heden


LC 13-2-1808
....
III Een Zathe en Landen als voren, gelegen onder den Dorpe Schettens, mede in Wonseradeel, groot 60 Pondematen, tegenwoordig by Harmen Jacobs gebruikt.
LC 23-10-1857
Verkooping van eene zathe en landen te Schettens.

Is deze boerderij in 1845 afgebroken??  Zie verhaal bij stem 2. Nr. 19 wordt in 1845 niet vermeld op bewonerslijst van Schettens.

Genealogysk Jierboekje 1989:
Schettens: 280 (de helft van een sate met huis en schuur en 62pm land; meier: Meinert Jacobs; koper Willem Emes en Tierck Freercx; verkoper: Dodonaeus Equarda.