Schettens

Van Osingaweg 78

1948 1934 1899 1889 1870
78 18 7 13 25
- 19 8 14 25a

 

Jaar  nr. 25 overige
12-5-1850 tot
12-5-1860
Durk Douwes Flapper +
Antje Harmens Mulder
Durk overleed 16-2-1859
Antje: naar Bolsward
12-5-1860 tot
13-5-1861
Joost Sjoerds Bijlsma +
Trijntje Jentjes Bootsma 
hij van: Longerhouw, zij van Workum.
Beide naar Wons.
13-5-1861 tot 
mei 1874
Sijbren Djurres Reitsma +
Antje Hendriks Adema
van: Exmorra
Sijbren overleed 1873
Antje naar: Schraard
mei 1874 tot 
mei 1877
Sjoerd Jacobs Hoekema +
Sytske Baukes de Witte
van: Hindeloopen
naar: Gaast
mei 1877 tot 
mei 1878
Broer Aukes de Witte +
Jetje Johannes Hengst
Trouwden toen.
hij van nr. 19, zij van Allingawier
beide naar: nr. 19
mei 1879 tot 
mei 1883
Harmen Sytzes Jorritsma +
Feikje Ruurds Meyer
van: nr. 13a
naar: Schraard
mei 1883 (25) tot
12-5-1888
Harmen Bokkes Stremler +
Feikje Willems Haanstra
van: nr. 25c
naar: Tjerkwerd
12-5-1888 (25) tot
6-9-1889
Marten Wiepkes Schotanus +
Wybrig Miedema
van: Longerhouw, nr. 13
naar: Wommels
10-5-1889 (25=13) tot
12-5-1891
Johannes Jacobs Zijlstra +
Akke Ypes Jansen
van: Lutkewierum
naar: Longerhouw, nr. 2
12-5-1891? (13) tot 8-5-1905 
(nr. 7)
Jelle Willems Haanstra +
Sjoerdtje Sipkes de Groot
-------------
Fetje Gerbens Jellema
van: nr. 17
naar: Bolsward
--------
(schoonmoeder) naar: Bolsward
1905
(nr. 7) tot 1924
Haye Robijn +
Janke Dam
+ wed. Klaaske van der Meer (moeder Haye) vanaf 1908 (toen overleed haar man), zij kwam van nr. 45
Haye + Janke van: nr. 23
Klaaske: 12-5-1908 naar nr. 23
naar: Cons.Ger. Kerk te Schettens
1924 tot
9-5-1929
Djurre Wijnja +
Pietje Tiesma
van: Gaast
naar: Wanswerd
Later in Schraard.
1929 tot
12-5-1932
Arjen J. Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: nr. 33f
naar: nr. 56
mei 1932 tot
12-5-1941
Hendrik Bootsma ('pijpie drop') +
Agnieta Winia
hij van: Itens, zij van: Nijland
naar: Drachten
voor tussenperiode zie beneden !!
23-6-1969 tot
11-4-2009
Bauke Buwalda +
Antje Buwalda
Broer en zus.
Bauke overleed 1998
Antje overleed toen.
maart 2013 J. v.d. Vlekkert +
S. Hartkamp
van: Leeuwarden

 

Jaar nr. 25a Overige
12-5-1863 (25) tot
12-5-1868?
Douwe Siebes Heinsma +
Hinke Tjerks van der Veen 
van: Witmarsum
naar: nr. 8
12-5-1868 (25) tot
1-5-1871
Johannes Cornelis de Jong +
Grietje Doedes Boersma
van: Bolsward
(lidmaat sinds19-4-1866 !!)
naar: Oostermeer
12-5-1871 (25a) tot
12-5-1873
Dirk Jacobs Noordmans +
Ybeltje Ypes Jansen
van: Schraard
naar: Allingawier
12-5-1873 (25a) tot
mei 1875
Douwe Tjeerds de Jong +
Wijke Joh. Hengst
van: nr. 22a
naar: Wons 
mei 1875 tot (25a)
mei 1879
Oege Joukes Post +
Maaike Meinderts Steensma
van: Kimswerd
naar: nr. 27b
zoon Jouke: nov. 1878 naar woonschip
mei 1879 (25a)  tot 
mei 1880
Ype Baukes Reitsma +
Wybrigje Gatzes Rusticus
=trouwdatum
van: nr. 6
naar: Wons
mei 1880 (25a) tot 
mei 1883
Bauke Pieters Feenstra +
Tjitske Tettero van Abbema
hij van: nr. 26, zij van nr. 4
naar: nr. 9b
mei 1883 tot
12-5-1886
Harmen Huites Weidema +
Aaltje Jans van Dijk
van: nr. 22 , zij van Schettens
naar: nr. 22a
15-5-1886 tot
12-5-1890
Hessel Willems Canrinus +
Grietje N. Boomsma
van: ?
naar: Bolsward
12-5-1890 (14) tot
30-4-1892
Wijbe Doekes Brouwer +
Dutje Jelles Rodenhuis
van: Witmarsum, zij van Longerhouw
naar: Folsgare
25-5-1895? (14) tot
<1900
Jan Sybolts Visser +
Dirkje Annes Bruinsma
van: nr. 37
naar: nr. 38
20-5-1897 (14) tot
4-7-1899
Pieter Sytzes Sipkema +
Reino Schakel
van: Koudum
naar: Koudum
13-5-1907 tot 
mei 1907
(nr. 8)
Jan Dokkum + 
Jantje Terpstra
van: Koudum
naar: Longerhouw, nr. 8
1899 (14=8) tot
1905
Bauke Tietes Reitsma +
Catharina Ales Boomsa
van: nr. 47 of 44
naar: 16a
1905 (nr. 8) tot
23-6-1969
Jan Douwes Buwalda +
Pietje Pieters de Vries
van: nr. 21 (?) te Schettens
Veehouder
Jan overleed 1968
Pietje overleed 1969
zoon Meinte naar: nr. 33d
1948 'vervallen' = (samengevoegd)  

 

LC 23-3-1860
Verkooping van een Huis te Schettens
De Notaris E.T. Kuiper te Bolsward zal, ten verzoeke van den Heer I.J. Verwer, Candid. Not. te Makkum, op bekomen regterlijke magtiging, op donderdag 29 Maart 1860, 's nam. 3 uur, in het Witmarsumer Veerhuis te Bolsward, finaal presenteren te verkoopen:

Eene ten jare 1850 gestichte en sedert goed onderhoudene STELPHUIZING, met Koestalling, Hieming en Tuin c.a., aan de Schettenser Grindlaan onder Schettens; bij de Wed. Durk D. Flapper in eigen gebruik; den 12 Mei 1860 of vroeger te aanvaarden; waarop slechts is geboden f 1112.


LC 18-2-1881
Bakerij en Koemelkerij
De Notaris Bruinsma te Bolsward zal Donderdag den 24 Februari 1881, 's nam. 2 uur, bij Harmen Mulder aldaar, veilen:
I. Eene hechte, sterke HUIZINGE en BAKKERIJ, aan het Water te Schettens, met ruim Erf en Grond, kad. no. 995, groot 2 are 86 centiare; ten den 12 mei 1883 verhuurd voor f 237,50 's jaars aan Wiebren Faber.
II. Eene goed onderhoudene dubbele HUIZINGE met STALLING voor 6 koeien, ruim ERF en Grond, nabij Schettens, kad. nos. 993 en 994, groot 9 are, deels verhuurd tot 12 Mei 1883 aan Harmen Jorritsma voor f 120 in het jaar, en een gedeelte tot 12 Mei 1882 aan Bouwe Feenstra voor f 52,50 's jaars.
Voorwaarden te vernemen bij den Notaris voornoemd.