Schettens

Van Osingaweg 56

1948 1934 1923 1913
56 50 33h 33a1

 

 

12-5-1913 tot 
27-2-1923
(33a)
Rinske Folkerts Tilstra, wed. Popke Zijlstra van: Longerhouw, nr. 17
Zij overlijdt dan.
12-5-1923 (33h) tot  
4-11-1926
Gerlof Jorritsma +
Janke Bruinsma
Hebben nog even? op 33c gewoond.
(toen?) van: Van Osingaweg 26
naar: Bolsward
1927 tot 
21-11-1961
Hieltje de Boer +
Ruurdtje Haanstra
van: Witmarsum
naar: Van Osingaweg 68
zoon Willem naar: Van Osingaweg 60
zoon Hendrik in 1946 naar: nr. 69
17-5-1962 tot 
24-3-1971
IJke Hiemstra +
Wiegertje Visser
van: Hennaarderadeel, Oosterend
naar: Barradeel
9-5-1972 tot 
mei 2009
Harm Koops +
Hendrikje G. Brals
van: Makkum
naar: Van Osingaweg 44a
28 mei 2009 tot
heden
Pieter Feenstra +
Maaike van Hilten
van: Bolsward

 

Koopakte dd 24-1-1913 tussen de Voogden van het Weeshuis te Bolsward en Harmen en Folkert Zijlstra. Zij zijn beide landbouwer te Boyden, Amerika (IOWA) en geven Gatze Roedema, timmerman te Schettens, opdracht deze akte in hun opdracht te tekenen. Hij zal de woning dan ook gebouwd hebben, voor de moeder van Harmen en Folkert: Rinske Folkerts Tilstra. Zij woont er dan ok vanaf 12-5-1913. De kavel wordt gekocht voor f 371,-  ...met het doel daarop een huisje te bouwen...'

De kavel is groot 3 are 71 ca., een gedeelte van C 1370, totaal groot  0.49.21 hectare, liggende aan de grindweg bij het dorp Schettens.

Huis gekocht te Schettens

In 1923 koopt de kerkvoogdij van Schettens een bestaand huis.  Dit is nu (2005) Van Osingaweg 56 te Schettens.

notulen 16 april 1925 met stemger.leden:

'Bij de rondvraag komt De Jong nog eens terug op hetgeen bij de behandeling van de rekening, ook al aanroerde, n.l. dat hij het niet goed kan vinden dat er van Jorritsma geen borgstelling is gevraagd voor de betalen som voor de bouw van een nieuw hok. De voorzitter erkent, dat dit een fout is.

Dit hok, nu garage, werd door Hieltje de Boer gebruikt, die een transportbedrijf had. De vrachtwagen stond in deze garage.

Huurders

Jaartal Bewoners Huur Diversen
1924 G. Jorritsma f 115,-- In eigendom van Kerkvoogdij
1925 G. Jorritsma f 150,--
1926 G. Jorritsma f 255,--
1927 G. Jorritsma f 295,--
1928 H. de Boer f 150,-- Hieltje de Boer
1929 H. de Boer f 150,--
tm ong. 1970 H. de Boer f .....

 

Notulen der Vergadering van Kerkvoogden en stemgerechtigden der Ned. Herv. Gem. op woensdag 18 Mei (1923) s avonds 7 uur in de School te Schettens.
.....
1. Voorstel van Kerkvoogden tot aankoop van het huis, vroeger bewoond door Wed. P. Zijlstra. Nadat de voorzitter de zaak toegelicht heeft, wordt met algemene stemmen 't voorstel aangenomen. Koopprijs f 2500.

 

Notulen der vergadering van Kerkvoogden en stemgerechtigden der Ned. Herv. Gem. te Schettens op Dinsdag 14 Nov. 's avonds half acht in de consistoriekamer te Schettens.
..........
Door den voorzitter wordt mededeeling gedaan van het ingekomen koopcontract van het huis, vroeger bewoond door de Wed. P. Zijlstra.

Huurcontracten:
1931: Hieltje de Boer huurt woning met erf en pakhuis in het dorp Schettens voor 150 gulden.

 

Uitgaven voor deze woning
1923 Aankoop Huis H. en F.P. Zijlstra f 2500
1924 Verfwerk bij G. Jorritsma 126,62 1/2
1924 Timmerwerk bij G. Jorritsma 824,36
1924 Geleverde boomen en ligusters bij Jorritsma 29,50