Schettens

Van Osingaweg 52

1948 1934 1910 1899
52 52 33b 33f

 

12-5-1910 (33b/33f) 
tot 17-4-1926
Broer Johans van Abbema + 
Tietje Jetzes Reitsma
Volgens mededeling C. de Waij, liet een Van Abbema de woning als rentenierswoning bouwen.
Broer overleed 1919, Tietje 17-4-1926
Hij van: Witmarsum
7-10-1926 (33f) tot 
1928 (33f)
Hermanus Wilhelmus Rouwe +
Geertje de Waal
Zij is hier gescheiden van H.W. Rouwe, die apr. 1927 met att. naar Hoofddorp vertrekt.
van: Harderwijk
naar: Witmarsum
1928 (33f) Arjen Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: nr. 50
naar: nr. 7
18-5-1928 (33f) tot 
17-2-1967
Meindert Jongma +
Ybeltje Renema
Trouwden toen
Meindert van: nr. 33a2
naar: Bolsward
19-4-1967 tot 
heden 
Cornelis de Waij +
Pietje A. Buwalda
van: Van Osingaweg 31
zoon Douwe 1986 naar: Van Osingaweg 29


LC 7-10-1926
HUIS en LANDERIJEN
Schettens, Schraard, Witmarsum, Hartwerd
F.J. Bruinsma, notaris te Bolsward zal donderdag 21 October 1926, 's nam. 1 uur, in "den Hof van Holland" aldaar provisioneel verkoopen:
I. Eene nette BURGERHUIZINGE te Schettens, laatst in eigen gebruik bij nu wijlen mej. wed. Br. J. van Abbema, tot 12 Mei 1927 verhuurd aan den heer H.W. Rouwee.
II Een perceel vruchtbaar WEILAND ond. Schettens, groot 1.48.40 HA (4 pm) in huur bij J. Schuurmans voor f 350 in 't jaar tot 1 Nov. 1929 of . ter keuze des koopers, tot 1 Nov. 1927.
......

.