Schettens

Van Osingaweg 36-38

1948 1934 1899 1889 1870
36 60 37 18a (was 17?)
38 59 36 17 25d=25c

    

 

Jaar nu: 36 Overige
12-5-1890 tot
12-5-1892
Hendrik Schuurmans +
Minke Faber
van: Bolsward
naar: Witmarsum
12-5-1892 (18a)  tot
12-5-1893?
Abe Ulbes Ozinga +
Trijntje Dirks Bakker
van: Tjerkwerd
naar: nr. 31
12-5-1893 (18a) tot 
12-5-1896
Theunis Sjoerds Hidma +
Hinke Sybrens Reitsma
van: nr. 17 (zie hieronder)
Hinke overleed 1892
naar: nr. 38 als inwonende.
12-5-1896 tot
12-5-1898
Sytske Sybrens van Ketel, wed. Tettero Broers van Abbema van: Longerhouw, (Buren 7-9)
naar: Longerhouw (Buren 3)
11-5-1898 (18a) tot
12-5-1900 (nr. 37)
Pieter P. Dijkstra +
Sipkjen T. Tjeerdema
van: Kubaard
naar: Wons
12-5-1900 tot 
3-10-1913
(37)
Sytske Sybrens van Ketel (wed.) +
Foppe Sybrens van Ketel (broer)
Zij wed. van Tettero Br. van Abbema
van: Longerhouw (Buren 3)
Foppe overleed 11-5-1911. 
Sytske overleed 3-10-1913
12-5-1914 tot
1921? (37)
Janke Plantenga, wed. Hessel Molenmaker Van Longerhouw nr. 21
naar: nr. 32c
1915 (37) tot
1926
Taetske Poelstra, wed. Klaas Joh. Kooistra. van nr. 46
naar: Witmarsum (inwonend).
(overleed 1930)
6-4-1927 tot
mei 1930
Grietje Pieters Westra ongehuwd.
van: Bolsward
naar: nr. 33i
16-5-1930 tot
8-9-1941
Anne Anes Lanting + 
Geertje Douwes de Vries
van: Midlum
Hij overleed 24-1-1940.
naar: nr. 61.
22-8-1941 tot
7-8-1947
Johannes de Haas +
Pietje Mulder
van: Leeuwarden
naar: Tjerkwerd
18-5-1948 tot
mei 1950
Harmen van de Witte +
Lipkje Rusticus
van: Longerhouw, Buren 7
naar: Achlum
10-5-1950 tot
12-5-1954
Thomas Bakker +
Siebrigje Doetje Namminga
van: Oosterend
naar: Oosterend
later op: Van Osingaweg 22
12-5-1955 tot
2-7-1956
Hendrik Buma +
Antje Feenstra
van: Van Osingaweg 44
naar: Van Osingaweg 44
19-12-1956 tot 
25-3-1962
Aukjen Wiersma, wed. Tjipke Hoekstra van: Van Osingaweg 16
zij overleed toen
Nieuwbouw 1966
18-7-1966 tm
24-7-1981
Lolke Buma +
Sjirkje Spijksma
van: Parrega, 
naar: Van Osingaweg 33
7-7-1981 tot 
sept. 1997
Pier Spijksma + 
Anna G. de Haan
van: Makkum
naar: Schelte van Aysmastr. 5
dec. 1997 tot
1999
Ramon Martinez +
Annebel Borgsteede
van: Alkmaar
naar:
mei 1999 tot 
heden
Tjeerd Zoethout +
Karina 
van: Sneek
Tjeerd in 2007 naar Scharnegoutum.

 

Jaar nu: 38 overige
12-5-1866 tot 
1 mei 1873 (25c)
Jurjen Tjerks Dijkstra +
Sjoukjen Sjieukes Boersma
van: Marnedijk 7
naar: Amerika
23-2-1870 (25c) tot 
okt 1871
Johannes Martens +
Hubertina Jansonius
van: Drachten
naar: nr. 25d (zie hieronder)
12-5-1873 (25c) tot
mei 1876
Hendrik Willems Haanstra +
Wytske Bokkes Stremler
Zij trouwden in 1873
van: nr. 21, zij van nr. 18
beide naar: nr. 18
mei 1876 (25c)  tot
mei 1883
Harmen Bokkes Stremler +
Feikje Willems Haanstra
Zij trouwden in mei 1876
hij woonde er al, zij van nr. 21
naar: nr. 25
mei 1883 (25c) tot
12-5-1891 (17)
Jelle Willems Haanstra +
Sjoerdtje Sipkes de Groot
-------------
Fetje Gerbens Jellema
Trouwden in mei 1883
van: nr. 21, zij van Longerhouw.
naar: nr. 13
--------------
(schoonmoeder) van: Marnedijk 13
12-5-1891 (17) tot 12-5-1893 Theunis Sjoerds Hidma +
Hinke Sybrens Reitsma
van: Parrega
naar: nr. 18a (zie hierboven)
12-5-1893 (17) tot
8-5-1897?
Jan Fekkes Ybema +
Anna Sierks Wouters 
van: Piaam
naar: nr. 38
8-5-1897 (17) tot
24-5-1899?
Symen Tjerks van 't Zet +
Jacoba Andries Ypma
van: nr. 8 (als boereknecht), zij van nr. 46
als dienstmeid
beide naar: nr. 41b
24-5-1899 (17) tot 12-5-1904
(nr. 36)
Bauke Sjerps Jansen +
Akke Corn. Blanksma
van: Witmarsum
naar: Witmarsum (Filens)
14-6-1904 tot
3-6-1905
Willem Haanstra + 
Botje Dijkstra
van: Oosthem
naar: Hidaard
1905 (nr. 36) tot 1915 Beeke W. Haanstra +
Akke W. Haanstra
Kwamen van (boerderij) nr. 51
naar: nr. 32
1915 tot
15-7-1926
Douwe Klazes Kooistra +
Minke de Boer
van: nr. 45
met att. naar: Witmarsum
1927 tot
mei 1929
Geert Reinders Bangma +
Anna Bakker
electrien
van: nr. 45
naar: nr. 65
mei 1929 tot
16-3-1948
Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
van: nr. 45
Had hier slachterij volgens Sj. Heeres
naar: nr. 70
apr. 1947 tot
23-4-1953
Hendrik Buma +
Antje Buma
naar: Van Osingaweg 44
Nieuwbouw 1966
13-7-1966 tot
29-11-1975
Sijbren Reitsma +
Yfke van der Velde
van: Marnedijk 2
naar Marnedijk 2
6-12-1975 tot
sept. 2006
Jelte Couperus + 
Hotsche Bruinsma
naar: Bolsward
okt. 2006 tot
heden
Arjen Veninga van:

25d    nr. 25d heeft maar 2 bewoners gehad
12-5-1862 tot 
?
Hessel Gerbens Miedema +
Willemke Martens Martens
klopt dit? volgens boek 23d (bestaat niet)
van: Longerhouw
naar nr. 9b
okt 1871 tot
mei 1875
(25d)
Johannes Martens +
Hubertina Jansonius
van: nr. 25c (zie hierboven!)
naar: nr. 22a
mei 1875 (25d) tot
mei 1883 (17!)
Attje Hendriks Adema van: Schraard
naar: nr. 27b

Op de achtergrond de oude, afgebroken, woning.

LC 3-12-1869
Winkelhuizinge te Schettens
Notarissen Ledeboer te Makkum en Verwer te Bolsward zullen in het openbaar verkoopen:
Eene nette, voor vier jaren nieuw gebouwde WINKELHUIZINGE, met pakhuis, erf en grond, in de Buren aan den Grindweg te Schettens, door den eigenaar J.T. Dijkstra bewoond en te aanvaarden den 12 mei 1870.
Gegadigden komen bij de veiling Dingsdag den 14 December 1869, 's namiddags 3 uur, in het Schettenser Groothof onder Schettens.