Schettens

Van Osingaweg 32-34

'timmerzaak'

1948 1934 1899 1889 1870 1845
38 18 23a
34 61 39 19 23 25
32 62 40

 

Nr. 34 Naam  Overige
1845 (25)  tot 
12-5-1853
(nr. 23!!)
Gerrit Jans Lammertsma +
Dieuwkje Jans van der Meulen
naar: Bolsward
12-5-1853 tot
12-5-1860
Keimpe Doekes Roedema +
Antje Gatzes de Boer
14-5-1853 getrouwd 
hij van: Longerhouw nr. 5, zij van: nr. 2
naar: Longerhouw, nr. 11
12-5-1860 tot
28-4-1865
Sjoerd Doekes Roedema +
Geertje Klazes Kooy
van: Exmorra
Sjoerd overleed 28-3-1863
Geertje naar: Makkum 
(daarvoor nog even op nr. 13a?)
12-5-1865 (23) tot 12-5-1873  Auke Redmers Bargsma +
Antje Bouwes Algra
van: Parrega
naar: nr. 26
12-5-1873  tot 
mei 1874
Jelle Jelles Nauta +
Tietje Tjittes Wiersma
van: Longerhouw (Buren 3)
naar: Schraard
mei 1874 (19) tot
12-5-1896?
Jarig Theunis Atema +
Trijntje Keimpes Roedema
van: Longerhouw
naar: nr. 18 (zie hieronder)
12-5-1896 tot
1925
Gadze Keimpes Roedema +
Antje Hessels Reitsma (huishoudster) +
Grietje Dirks Tjalsma
Gatze van: Longerhouw
Huwelijk: 17-11-1900
(toen?) naar: Van Osingaweg 60
april 1925 tot
13-5-1968
---------
8-9-1941 tot
23-6-1942
---------
12-5-1953 tot
13-6-1956
Ane Annes Lanting +
Wiepkje de Jong
----------
Geertje de Vries, wed. Anne Lanting
----------
Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
naar: Sneek
-------
van: nr. 60
toen overleden
-------
van: Van Osingaweg 16
naar: Makkum
29-5-1968 tot
21-7-1975
Bauke Reitsma van: Marnedijk 2
naar: Pingjum
7-10-1975 tot 
jan. 2011
Nolle B. Reitsma + 
Joukje Buma
van: Marnedijk 2
Nolle overleed 1986
naar: Bolsward
2012 tot
heden
René Bootsma +
Babette van der Zwan
van: Schraard

 

nr. 38 (oud) Naam Overige
mei 1880 (23a=18) tot 12-5-1891 Neeltje Gatzes Rusticus +
Gatze Meintes Bootsma +
Gosse Meintes Bootsma
van: Witmarsum
Neeltje overleed 30-10-1889
Gatze naar: Hichtum
Gosse: naar Wons
(Gosse in 1893 naar Amerika)
12-5-1896  (nr. 38) tot 22-4-1909 Jarig Theunis Atema +
Trijntje Keimpes Roedema
van nr. 19 (zie hierboven)
Jarig overleed 1892 !!!!
Trijntje emigreerde 1909 naar Noord Amerika.
1909 tot
1927?
(nr. 38)
Yke Freerks Abma, wed. Wybren Scheepsma van: nr. 5a
Yke overleed 7-8-1927.
1928 S.  Scheepsma Misschien Simon?

 

 

 

 

 

LC 31-10-1923
Schettens, 31 October.
In den tuin van den heer G. Roedema, die twee pereboomen heeft en die reeds tweemaal dit jaar vruchten voorbrachten staat nu één voor de derde maal in bloei.