Schettens

Van Osingaweg 20-26

'Diakoniewoningen'

1948 1934 1899 1889 1870 1818
20 68 48 26 8
22 67 47 25 8a 8
24 66 46 24 8b 8
26 65 45 23 8c 8

  

 

Jaar 20 Overige
Deze woning is waarschijnlijk in 1856 ontstaan. Zie gezien de nummering ook logisch zijn. Er was daarvoor 3x nummer 8. Later was er 8, 8a, 8b, 8c !!
12-5-1856 tot
12-5-1857
(8c)
Luitzen Aukes Piersma +
Celi Hayes Robijn
hij van Longerhouw, zij van nr. 8
Trouwden 10-5-1856
naar: Exmorra.
12-5-1857 tot
12-5-1858
(8c)
Haikjen Karstes Jorritsma van: Witmarsum
naar: Arum
12-5-1858 tot
12-5-1869
(8c)
Grietje Ates Hidma van: Schraard
naar: 9b
12-5-1869 (8c) tot
mei 1884 (8)
Theunis Sjoerds Hidma +
Hinke Sybrens Reitsma
van: Schraard
naar: Longerhouw, nr. 13
april 1882? (8=26) 
tot 21-4-1891
----------
mei 1884 tot 
in 1889
Abe Tjommes Ozinga +
Grietje Ulbes Wytsma
---------
Artje Hendriks Adema (wed. S. Reitsma)
van: nr. 20
Grietje overleed 19-2-1891
Abe vanaf 22-10-1891 tijdje naar nr. 38. Kwam hierna bij zij zoon inwonen
-------
Artje: van nr. 27b
(zij overleed 21-11-1893)
21-4-1891 (26=48) tot 1901 Tjomme Abes Ozinga +
Janke Wiebes Plantinga
van: nr. 38
naar: nr. 49
5-6-1901 tot
7-5-1902
Tjeerd Douwes de Jong +
Geiske Leyenaar
van: Workum
naar: Workum
26-5-1902 tot
mei 1927
Wijnsen Bruinsma +
Antje Miedema
van: Bolsward
Wijnsen overleed 1920
16-5-1928 tot
1973
Ale Abes Ozinga +
Wytske Hilt
Wijtske: van Tjerkwerd
Ale overleed 3-2-1961
Wytske: naar Witmarsum
in 1973 Pietje Namminga +
Jacob Namminga (vader)
 
1974 NIEUWBOUW
12-12-1974 tot
15-8-1984
Peter Zwart +
Grietje Roorda
van: Kornwerderzand
naar Van Osingaweg 1
26-9-1984
tot heden
Jan Fekkes Ybema +
Elisabeth Reinsma
van: Van Osingaweg 80
Jan overleed 1988

 

Jaar 22 Overige
1818-1832 (8) Sjoerd Theunis Hidma +
Trijntje Piers Hidma
trouwde 1824
naar: nr. 22
1845 (8) Taeke Hayes Robijn  +
Celia Dirks Kramer
zie ook: nr. 8 (hieronder, nu 26)
Celia overleed 1841
Taeke overleed 1849
1850-1860 boek
tot ong. 1853
(8)
Wijbren Douwes Buma +
Tjipkjen Douwes Baarda
(toen?) van: Bittenserpaed 4
naar: nr. 13
ong. 1853 tot
1854 (8)
Harmen Popkes Zijlstra +
Geertje Louws Poelstra
van: nr. 13
naar: nr. 13
1854 tot
1856 (nr. 8)
Ulbe Tjeerds Wijtsma +
Feikjen Bokkes Stremler
van: nr. 18
naar: nr. 20
van 12-5-1868? (8) tot 14-11-1914
(1890 8a=25=47)
Douwe Siebes Heinsma  +
Hinke Tjerks van der Veen
+ Dieuwke Heinsma (dochter van Douwe)
+ Douwe Heinsma (zoon van Dieuwke)
van: nr. 25
Dieuwke is dochter.
Hinke overleed 5-5-1877
Douwe overleed 31-7-1914
Dieuwke vertrekt 14-11-1914 naar Huizum .
Douwe geb. 1884, gaat 12-5-1899 even naar nr. 46
Douwe gaat 20-2-1906 naar Noord Amerika
9-4-1915 tot
19-4-1916
Dieuwke Heinsma van: Huizum
'is ambtshalve afgeschreven als vertrokken naar Amerika'
 
1921 tot
sept.1946 (67)
Jan Sijbrandi +
Sjoerdtje Wybrens Scheepsma
van: Longerhouw, Buren 7
naar: Makkum (Jan overleed 1952)
30-5-1949 tot
12-5-1953
Jan Kooi +
Grietje van der Meulen
van: Hartwerd
naar: Minnertsga
19-5-1958 tot
20-5-1965
Thomas Bakker +
Siebrigje Doetje Namminga
van: Roodhuis
naar: Van Osingaweg 82
tot 13-5-1971 Douwe G. Hibma naar: Filenserwei 6
1974 NIEUWBOUW  
14-12-1974 tot
23-12-1993
Doede de Boer +
Geertruida van der Veen
van: Van Osingaweg 60
naar Witmarsum
23-12-1993 tot heden Hendrik Willem de Boer zoon van Doede de Boer

 

Jaar 24 Overige
1818-1830  (8) Ulbe Tjeerds Wytsma +
Feikje Bokkes Stremmeler
trouwden 1816
toen? naar: Bolsward
1837 - 1841 Jan Jorkes Westra +
Haikjen Franses Klinkenburg
van: nr. 15
in 1845 tot
mei 1876

1850-1870 (8b)
Johannes Klazes Kooistra +
Gatske Sybrens Bergsma
-----
Klaas Johannes Kooistra + 
Taetske Douwes Poelstra. 
(vanaf 1833?) van: nr. 9
Taetske: vanaf 1-8-1869
Klaas en Taetske: 12-5-1870 naar nr. 13
-----
Johannes overleed 19-12-1875
Gatske overleed 23-1-1877
mei 1876 (8b=24=46) tot 1915
Klaas Johannes Kooistra + 
Taetske Douwes Poelstra. 
van nr. 13
Hij overleed in 1911. 
Zij naar nr. 37
4-6-1915 tot
12-5-1920
Willem Verbeek +
Pietje Sjaardema
van: Midlum
naar: Franeker
mei 1920 tot
mei 1925
Lolke Schaper +
Siementje Wiersma
Eerder op nr. 33a
in mei 1927 tot
22-5-1953
Dirkjen Piersma van: nr. 55
was ongetrouwd.
naar: Makkum, Avondrust.
22-5-1953 tot
20-3-1964
Kornelis van der Ploeg +
Willemke Lageveen
van: nr. 13
naar: Van Osingaweg 21
? tot
27-10-1973
Jacob Namminga +
Pietje Namminga
vader en dochter
naar: Van Osingaweg 18
1974 NIEUWBOUW  
19-12-1974 tot
heden
Haije bij de Weg +
Hiltje A. Buwalda
van: Van Osingaweg 7

 

Jaar 26 Overige
1827 tot <1827 Sjoerdtje Klazes Brouwer ?  (toen?) van: nr. 15
overleed 8-5-1827 op nr. 8
zomer 1826 tot 
mei 1843
Taeke Hayes Robijn +
Celia Dirks Kramer
van: nr. 10
Celia overleed 6-6-1841
Taeke overleed 14-10-1849
mei 1843 tot
9-5-1860  (8)
Haye Taekes Robijn +
Wypkjen Sybrens Katstra
Trouwden 1833
Haye overleed 9-5-1860
9-5-1860 (8a)
1870-1890 (8c=23)
tot 1908 (45)
Sijbren Hayes Robijn +
Klaske Adams van der Meer 
--------
Wypkjen Sybrens Katstra (moeder)
--------
Johan Douwes Buwalda + 
Lolkjen Robijn
Trouwden 21-11-1861 (toen Klaske in?)
Wypkjen (toen? ) naar: nr. 13b
Sijbren overleed 5-3-1908
Zijn wed. Klaaske (begin?) 1908 naar nr. 7
Johan en Lolkjen 12-5-1900 naar nr. 21
1908 tot 
1915
Douwe Kooistra + 
Minke de Boer
naar: nr. 36
12-5-1915 tot 
1924
Gerlof Jorritsma +
Janke Bruinsma
van: Longerhouw nr. 28a
(toen?) naar: Van Osingaweg 56
aug. 1924 tot 
mei 1927
Geert Reinders Bangma +
Anna Bakker
hij van: nr. 3
naar: nr. 36
1927 tot 
mei 1929
Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
van: nr. 33c
naar: nr. 36
mei 1929 tot
1975?
Geert Reinders Bangma +
Anna Bakker
Geert overleed 1970
Anna woonde 1971 nog in Schettens.
1975 NIEUWBOUW
Dit is nu een blok van 3 garages die gebouwd zijn achter de woningen

De kerkvoogdij van Schettens huurde geregeld een 'kamer' van de diakonie. Bijvoorbeeld in 1837 voor de weduwe van Sytze Symons voor fl. 23,-.

Gebouwd in 1975, een rijtje van 3 woningen onder één kap, met de nummers 20-22-24. 
Hiervoor stonden hier vier diakoniewoningen onder één kap. Deze zijn eind 1974 verkocht aan aannemer Meinte Buwalda, die er de nieuwe woningen bouwde.

Van het ministerie van volkhuisvesting en ruimtelijke ordening, ontvangt de diakonie volgens beschikking dd 15-10-1973 de som van fl. 8.000 gulden. Dit was 2000 gulden per 'krot'onder de voorwaarde dat deze krotten werden afgebroken.
(..gelet op de Beschikking geldelijke steun afbraak van krotten)

Reeds op 1-7-1969 ontvangt de diakonie toestemming van het Prov. College van Toezicht der Nederlands Hervormde Kerk in Friesland Afdeling Diaconale Kamer, inzake verkoop van deze 4 woningen voor fl. 12.000. De buitenste woningen waren getaxeerd op fl. 3500 en de andere woningen fl. 2500. E.e.a. was getaxeerd door dhr. Terpstra. Dit verzoek was ingediend op 13-3-1969 door de diakonie.

Eind 1974 koopt aannemer en timmerman Meinte Buwalda deze woningen met grond van de diaconie om vervolgens voor eigen risico hier 3 nieuwe rijtjeswoningen op te bouwen. Hieronder een fragment uit de koopakte. 

Negentienhonderd vier en zeventig, verschenen voor mij, Allex Leendert Hansma, notaris ter standplaats Makkum, gemeente Wonseradeel:
...
'enige percelen grond, gelegen aan de Van Osingaweg te Schettens, kadastraal bekend gemeente Witmarsum, sectie C, nummers 1787, 1788, 1789 en 1790, samen groot een are, zeven en twintig centiara, alsmede de percelen nummers 1795, 1796, 1797, 1798 en 1799, samen groot dertien are, drie en zeventig centiare, totaal alzo groot vijftien are. 
De koopprijs bedraagt twaalf duizend gulden en is heden voldaan.

Vlak na deze akte, op 18 december 1974,  is er een akte van ruiling geweest van grond tussen de diakonie en de kerkvoogdij, die in december 1974 is getekend. Hierdoor moest Meinte Buwalda het verschil ad. fl. 1772,40, nog nabetalen aan de diakonie.

De kerkvoogdij levert aan de diaconie de nummers: Witmarsum C 1787, 1788, 1789 en 1790, samen groot een are, zeven en twintig centiare.
De diaconie levert aan de kerkvoogdij de nummers: Witmarsum C 1792, 1793, 1794 en 1800, samen groot twaalf centiare.
Gezien het verschil in vierkante meters, betaalt de diaconie een toegift van fl. 1772,40 aan de kerkvoogdij.