Schettens

Van Osingaweg 14-16-18

1948 1934 1899 1889 1870 1818
14 71 - 9b
16 70 50 28 9
18 69 49 27 9a 9

Witmarsum, Sectie C, kad. nr. 524-525

Anno 2005 geheel bewoond door fam. R. Zijlstra, die ook kosters zijn. Enkele jaren terug zijn van deze 2 woningen één gemaakt. In de woning a/d zuidkant woonde dhr. H. Buma. Uit de archieven blijkt deze woning door de kerkvoogdij van Schettens te zijn aangekocht in 1842 van de heer Jan Tjallings Gerritsma voor 1500 gulden.

Volgens de kadastrale atlas van 1832, was het perceel nr. 524 en 525. Perceel 524 was een huis op 84 m2 en 525 was het bijbehorende weidland van 1950 m2. Het was toen nog één huis dus. Later zijn bij een kad.herindeling de nummers gewijzigd in 1025, 1026 en 1027. Momenteel (2005) zijn dit nummers 561 en 30.

De kamer, nu het middelste gedeelte van deze woning, is de voormalige consistoriekamer. 
Vanaf 15 april 1922 tot ?? huurde Arjen Veninga deze kamer voor 65 gulden per jaar. Hij moest de woning ontruimen 'op den dag waarop het ontslag, gegeven aan zijne echtgenoote als onderwijzeres aan de school der Ned. Herv. Kerkvoogdij te Schettens, ingaat'.

In 1938 werd het gedeelte, grenzend aan het plein, gebouwd om te dienen als nieuwe consistorie, omdat de oude consistorie werd ingericht als woonhuis. Toen was dit nieuwe gedeelte nog in gebruik als wagenhuis.

De voordeur is aangebracht door de fam. R. Zijlstra, toen ze het geheel in handen hadden. Aan de achterkant van de woning is nog veel te zien van de veranderingen.

Jaartal Naam nr. 14 Overige:
12-5-1862 (23d?) tot 12-5-1868 Hessel Gerbens Miedema +
Willemke Martens Martens
van: nr. 23d (schrijffout?, nr. 25d ?), daarvoor Longerhouw  KLOPT DEZE REGELWEL ?
naar: Wommels
12-5-1869 tot
12-5-1871
(nr. 9b !)
Grietje Ates Hidma +
Geertje Louws Poelstra, weduwe
van: nr. 8c
Grietje overleed 21-6-1870 en was ongehuwd.
Geertje in: 12-5-1870
Geertje naar: nr. 14a
mei 1883 (9b) tot
12-5-1886
Bauke Pieters Feenstra +
Tjitske Tettero van Abbema
van: nr. 25a
naar: nr. 4
12-5-1886 (9b) tot
13-5-1889
Gerard Knorr +
Grietje Hiemstra
van: nr. 22a
naar: nr. 17
1886-1889 Richtje Piekema Een kamer in huis van Gerard Knorr?
1889: vergaderlokaal geworden
In 1975 is dit vergaderlokaal samengevoegd met nr. 16

 

Jaartal Naam nr. 16 Overige:
12-5-1851 tot
12-5-1859
(nr. 9)
Bauke Thyses Reitsma +
Fettje Ypes Jansen
van: Schraard
naar: nr. 6
KLOPT DIT WEL ??
12-5-1859 tot
12-5-1860
Anke Hendriks Alkema van: Allingawier
naar: Schraard
12-5-1860 tot
1-6-1861
Aafke Gerlofs Bruinsma van: nr. 27
naar: Burgum
12-5-1862 (9) tot
mei 1882
Gatze Piers de Boer +
Wypkjen Sybrens Katstra
van: nr. 14
Trouwden 
Trouwden 2-4-1863, zij van: nr. 13b?
Gatze overleed 1880
zij naar: nr. 20
1882 L.H.K. (de) Bok
mei 1882 (9=28) tot 1890 Bauke Tietes Reitsma +
Catharina Ales Boomsma
van: D.B.R. (dienst bev.register)
naar: nr. 47
1889: vergaderlokaal geworden. In 1910-1920 is nr. 50 'consistoriekamer'.
In 1938 nieuwe consistorie gebouwd en deze verhuurd als woning.
<22-5-1918 Jan Schaafsma +
Geertje Postma
van: ?
naar: Piaam
15-4-1922 tot 
1928
Arjen Veninga +
Reinskje Schuurmans
van: Haskerhorne
naar: nr. 33f
febr. 1938 tot 
31-8-1946
Jantje Hengst, wed. Klaas Zijlstra van: Bittenserpaed 2
Toen overleden
31-8-1946 tot
16-3-1948
Hielkjen Zijlstra dochter van Klaas Zijlstra
naar: Schettens
16-3-1948 tot (70)
12-5-1953
Arend Foppes de Jong +
Jantje Jarigs Riegstra
van: nr. 59
naar: Van Osingaweg 34
12-5-1953 tot
12-5-1954
Cornelis Anema +
Anna de Boer
van: Witmarsum
naar: Zurich
3-8-1954 tot
19-12-1956
Aukjen Wiersma, wed. van Tjipke Hoekstra van: Tjerkwerd
naar: Van Osingaweg 36
1-8-1957 tot
3-2-1966
Auke Hoekstra +
Hinke Nijdam
van: Viersprong 10
naar Franeker
10-6-1966 tot
30-6-1987
Hobbe de Jong +
Rigtje van der Ploeg
van: Wymbritseradiel, Oosthem
naar: Nijefurd
Kostersechtpaar.
9-10-1987 tot
29-4-1991
Simon de Witte +
Elisabeth van der Meer
van: Witmarsum, 
naar: Witmarsum
Kostersechtpaar.
10-9-1991 tot 
heden
Ruurd Zijlstra +
Sybrigje S. Postma
van: Franekeradeel
Kostersechtpaar vanaf 1992

 

Jaartal Bewoner 18 Diversen
1818 tot
1833 
(9)
Dirk Bokkes Stremler + 
Taatje Franses Klinkenburg
Eigenaar 1832: Hans Willem de Blocq van Scheltinga, die woonde te Oranjewoud
Dirk was kooltjer
naar: nr. 15
1845 (9) Rients Tjepkes Gratema +
Jeltje Scheltes de Boer
trouwden 1841
tapper,  bewoner.
<1842 Eigenaar: Jan Tjallings Gerritsma
vanaf 1842: Eigenaar: Kerkvoogdij te Schettens
in 1850 tot
12-5-1858
(9)
Willem Beekes Haanstra +
Feikjen Ulbes Wytsma
van: nr. 23
naar: nr. 21
12-5-1858 tot
apr. 1859
(9)
Anne Gerlofs Bruinsma +
Hiltje Feikes Bergsma
van: nr. 27
naar: Lippenhuizen
12-5-1859 tot
12-5-1860
(9)
Hinne Douwes Alkema +
Doutje Jorkes Wiersma
hij van Exmorra, zij van Wons
beide naar: nr. 14
Trouwden 28-5-1859.
12-5-1860 (9) tot ong. 1870 (9) Trijntje Dirks Stremler +
o.a. zoon Pieter Thomas Dijkstra
van: Ferwoude
Trijntje naar: nr. 13a
1870 Oude woning afgebroken en jaar later nieuwe gebouwd.
12-5-1866 (9=9a) tot 10-12-1887 Ulbe Abes Ozinga +
Fettje Jelles Nauta
van: Witmarsum, zij van Longerhouw
Fettje overleed 26-11-1870
naar: nr. 15a
10-12-1887 (9a=27=49) tot 1901 Haije Luitzens Piersma +
Siesje Siedses van der Berg
van: nr. 27b
naar: nr. 43
1901 tot
14-5-1920
Tjomme Abes Ozinga +
Janke Plantinga
van: nr. 48
Hij was koster (opschr. kerkbank 1873)
Tjomme overleed 14-5-1920.
Janke overleed 1913
12-5-1920 tot
12-5-1921
Dirk Abes Ozinga +
Klaaske Sipkema
van nr. 12 als knecht !
Dit is hun trouwdatum !
naar: nr. 28
12-5-1921 tot
26-4-1946
Abe Ulbes Ozinga +
Trijntje Dirks Bakker
-------
Klaske Ozinga
van: Bittenserpaed 4, hier koster
Trijntje overleed 21-9-1943
Abe overleed 26-4-1946, hij was toen bijna 25 jaar koster volgens lidmatenboek.
zoon Ale in 1928 naar: nr. 48
---------
Klaske: 18-9-1946 naar Franekeradeel
11-9-1946 tot
13-3-1952
Hendrik de Boer +
Sietske Huisman
van: Schettens, nr. 50
naar: Van Osingaweg 76
20-5-1952 tot
1-10-1956
Rein de Jong +
Akke Dijkstra
van: Exmorra
naar: Bittenserpaed 12
10-7-1957 tot
20-1-1967
Tjeerd Meijer  +
Tjitske van Haitsma
van: Bolsward
naar: Bolsward
21-4-1967 tot 
8-5-1972
Sijbren A. Buma +
Griet Feenstra
van: Bittenserpad 7
naar: Filenserwei 2
19-5-1972 tot
22-9-1973
Anne Jentje Bruinsma van Workum
naar: Van Osingaweg 29
27-10-1973 tot
11-12-1976
Jacob A. Namminga +
Pietje Namminga (dochter)
van: Van Osingaweg 24
Jacob overleed 14-12-1973
Pietje overleed toen.
31-3-1977 tot
1995
Hendrik Buma van: Amsterdam
Koopt woning in 1977
Nr. 18 is in 1995 bij nr. 16 getrokken 


Woning Jan T. Gerritsma

LC 18-3-1842
Grietman en Assessoren van Wonseradeel, convoceren bij deze, de Hervormde Floreenpligtigen va den dorpe Schettens, om te compareren op Vrijdag den 25 Maart e.k. des voormiddags ten elf ure, in de Kerk aldaar, ten einde aan Kerkvoogden al dan niet de vereischte magtiging te verleenen, tot eenen te doenen AANKOOP door die Administratie van een HUIS en ERF, te Schettens gelegen, en aan Jan Tjallings Gerritsma toebehoorende.

Bolsward, den 13 Maart 1842   /  Grietman en Assessoren voornoemd, C. Binkes
Ten ordonnantie van dezelven, J. Binkes

1843 Betaald aan Jan T. Gerritsma de somma ..... wegens de koopschat van een huizinge blijkens koopbrief hier anex 1500,-
1843 Betaald aan den Heer J. Binkes ... 'wegens schrijven en Registratie kosten van een koopbrief hiervorend genoemd' 103,89

Huis gebouwd

In 1870 (?) is de oude woning afgebroken, deze stond tegen de ringmuur van de kerk gebouwd. Dit klopt ook volgens de kadastrale kaart van 1832, waarop deze woning nog ingetekend staat.

In 1871 wordt de nieuwe woning gebouwd, hierna huurders in de rekening.

1871 Betaald aan M.R. van der Weide 'wegens het bouwen van een huis' 1564,12

 

Notulenboek Kerkvoogdij begin 1938 (datum niet genoemd!)

Nu er een nieuw schoolhuis zal gebouwd worden, en het leerlingen aantal niet hoog is, zoude mede getracht worden om ook het leerlingen aantal op peil te houden en waar het gezin van A. Veninga met Mei a.s. misschien zonder woning zou zijn, en dan Schettens zou moeten verlaten, werd omgezien hier een uitweg te vinden en een woning voor hem disponibel te krijgen, en hem alzoo met schoolgaande kinderen voor onze school te behouden. Zoo werd heden door Kerkvoogden besloten om de Consistorie kamer in te richten voor woonkamer en dan het wagenhuis daarnaast te verbouwen en in te richten voor Consistorie en de muur op de noordzijde  af te breken en omgeveer 2 Meter te verplaasten. Van een en ander werd bestek en teekening gemaakt en tevens een begrooting. De begrooting door A. Lanting gemaakt bedroeg F 920,--
Besloten werd hem dit in daghuur te laten doen. Wanneer dan deze oude Consistorie kamer geverfd en opgeknapt is, zal hij bewoond worden door Wed. K. Zijlstra en dan zal A. Veninga haar woning betrekken.

Vastgesteld in de Vergadering van 22 Febr. 1938.


Notulenboek Kerkvoogden met stemgerechtigden:

Donderdag 3 November 1938
...
Voort zij even opgemerkt dat we heden avond voor 't eerst met Kerkvoogden en Stemgerechtigden bijeen waren in onze nieuwe Consistorie, en 't is onze wensch en bee dat van uit deze plaats nog menig gebed mag worden opgezonden tot den troon der Genade en dit gebouw zoo mag beantwoorden aan zijn bestemming, ook mede tot heil van onze jeugd.


Kerkeboek 1938
A. Lanting Nieuw bouw f 1071,--  (dit moet deze consistorie zijn)

 

Uit: lijst van bezittingen en schulden vd kerkvoogdij te Schettens, opgemaakt in 1880 ??  a.g.v. het nieuwe regelement dat 1881 inging.


'Ten tweeden: Twee woningen onder één dak, met bijbehoorende grond, in de buren te Schettens, plaatselijke benaming "Schettens" de gebouwen gequoteerd nommers 9 en 9a; kadastraal bekend Gemeente Witmarsum Sectie C, nommers 1025 huis, groot twee en vijftig centiare; 1026 idem, groot zeven en dertig centiare en 1027 weiland, groot negentien are vijf en veertig centiare; te zamen  in het midden der grondlasten aangeslagen naar een inkomen van tachtig gulden wegens gebouwd en negen gulden zes en zeventig cent wegens ongebouwd eigendom. De woning nommer 1025 is onverhuurd en dient voor vergaderlokaal; terwijl de woning nommer 1026 verhuurd is over het tijdvak van twaalf Mei achttien honderd negentig tot een en negentig, aan Haye Piersma, tegen een huurprijs van veertig gulden, vorderbaar in één termijn voor of op den een en dertigsten December achttien honderd negentig. De grond, nommer 1027 is verhuurd aan Klaas Kooistra en Jarig Attema, over het tijdvak van vijf maart  achttien honderd negentig tot een en negentig, tegen een huurprijs van acht gulden vijf en zeventig cent, vorderbaar sedert het ingaan van den huurtijd.

De woningen zijn blijkens ter tafel gebragte polis tegen brandschade verzekerd bij de Nederlandsche maatschappij van brandverzekering  te Tiel, voor eene waarde van zestien honderd gulden.

De perceelen nommer 1025, 1026 en 1027 (oude nommers 524 en 525) zijn voor de Hervormde Gemeente te Schettens aangekocht bij eene ter tafel gebragte onderhandsche acte van den zestienden Junij achttien honderd twee en veertig , waarop staat: "Geregistreerd twee bladen geen renvooijen te Bolsward den zestiende Junij achttien honderd twee en veertig, deel drie en twintig folio achttien reco vak vijf ontvangen voor regt twee en zestig guldens makende met acht en dertig opcenten vijf en tachtig  gulden zes en vijftig cents. De ontvanger (geteekend) J. Spree.

Overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek, den vijf en twintigsten Junij achttien honderd twee en veertig deel negenen twintig, nommer acht en zestig. In deze acte is geen gewag gemaakt van lusten en lasten . De comparanten kunnen daaromomtrent ook geene opgave doen.

 

Huurcontract 1856 tussen Kerkvoogdij en Willem Beekes Haanstra

Huurcontract 

De percelen Witmarsum Sectie C nr. 524-525 weiland.

'Zekere huizinge met stalling en kampje 
weiland in de buren te Schettens bekend ter ka-
daster Gemeente Witmarsum Sectie C no. 524
huis en C no. 525 weiland. Negentien roeden
vijftig ellen, thans bij den huurder in gebruik'

Deze ver- en inhuring, welke is aangegaan voor
den tijd van drie aaneenvolgende jaren, ingaan-
de wat de huizinge betreft den twaalfden Mei
en wat het kampje weidland aangaat op Sint Pe-
tri vijfden Maart......


<5-3-1856 Willem Beekes Haanstra  
5-3-1856 tot
5-3-1859
Willem Beekes Haanstra 104 gulden
5-3-1859  tot
5-3-1862
Anne Gerlofs Bruinsma 62 gulden, 75 cent
     

 

(1856)....................

'De huurder zal het kampje weiland in de buren niet anders mogen gebruiken dan door hetzelve met schapen te beweiden behoorlijk aan sjoozen en touwen vastgezet, en is hij verpligt toetestaan dat de jeugd te Schettens op het zelve kaatse en andere spelen uitvoere, als wanneer hij de schapen moet verzetten, bij het stellen van klampen hooi bij dit perceel moet hij de aanwijzing der plaats van verhuurders opvolgen, de huurder kan tegen vijf gulden per jaar een schiphuis plaatsen gedurende den huurtijd tusschen het erf van S. de Witte en het kerkehiem, en bij het eindigen der huurtijd weder afbreken.
..................

 

 

1848 Willem B. Haanstra 55
1849 Willem B. Haanstra 55
1850 Willem B. Haanstra 55
1851 Willem B. Haanstra 68,50
1852 Willem B. Haanstra 68,50
1853 Willem B. Haanstra 68,50
1854 Willem B. Haanstra 68,--
1855 Willem B. Haanstra 68,--
1856 Willem B. Haanstra 68,--
1857 Willem Beekes Haanstra 104
1858 Willem Beekes Haanstra 104
1859 Willem Beekes Haanstra 104
1860 Willem Beekes Haanstra 62,75
1861 Willem Beekes Haanstra 62,75
1862 Willem Beekes Haanstra 62,75