Schettens

Van Osingaweg 12

1948 1934 1899 1889 1870 1845
12 72 51 29 21 22

  

Jaartal Bewoners Diversen
>1831 en <1845 (22) tot 13-6-1857 (21) Sjoerd Theunis Hidma +
Trijntje Piers Hidma
van: nr. 8
Sjoerd koemelker.
Sjoerd overlijdt 28-11-1854.
13-6-1857? (21) tot
12-5-1858
Sjoerd Baukes de Witte +
Trijntje Piers Hidma
Dit is hun trouwdatum.
Sjoerd overlijdt 1859
Sjoerd van nr. 7
naar: nr. 26
12-5-1858 (21)  tot
1898
Willem Beekes Haanstra +
Feikjen Ulbes Haanstra
van: nr. 9
Willem overleed 1862
Feikjen overleed 1898
Zoon Jelle 1883 naar nr. 25c
Zoon Hendrik 1873 naar nr. 25c
1898 tot
1905
Beeke W. Haanstra +
Akke W. Haanstra
kinderen van Willem en Feikjen.
naar: nr. 36
12-5-1905 tot
30-4-1913
Anne Terpstra +
Sierkjen Bootsma
van: Gaast. Anne overlijdt 1910
Zij hertrouwd 1913 met Klarenberg
30-4-1913 tot
11-5-1946
Lijkle Klarenberg
Sierkjen Bootsma
Was sinds 13-6-1911 hier als arbeider werkzaam. 
naar: Van Osingaweg 62
11-5-1946 tot
16-4-1975
Jan Klarenberg +
IJbeltje Eyzenga
van: Schettens 47
naar: Bolsward
1-5-1975 tot
19-11-1982
Jetze Spijksma +
Elisabeth Klarenberg
van: Bittenserpaed 20
naar: Van Osingaweg 31
29-12-1982 
tot 1-7-2003
Bauke Spijksma +
Ypie de Boer
van: Van Osingaweg 31
naar Bolsward.
juli 2003 tot
dec. 2019
Gerrit de Vries +
Henny van der Wal
van: Folsgare
naar: Broek
jan. 2020 tot
heden
   

Op 18 maart 1858 koopt Willem Beekes Haanstra de boerderij voor f 2200 op een veiling. 
Verkoper is dan:

  • Trijntje Piers Hidma (huisvrouw van Sjoerd Baukes de Witte) voor zichzelf en voogdesse over haar kinderen Pierkje, Pier en Syke Sjoerds Hidma.
  • Sjoerd Baukes de Witte
  • Theunis Sjoerds Hidma
  • Antje Sjoerds Hidma (ev Johannes Hayes Postma)

Perceel 1. 
Eene stelphuizinge met Buithuis hieming en hoving cum annexis, staande en gelegen in den dorpe Schettens, ten kadaster bekend Gemeente Witmarsum Sectie C nummer 815 met eene hoegrootheid van vijftien roeden dertig el; belast te Schettens op nummer 31 met acht stuivers dijkschatting en met kwoteelmaalgeld berekend naar zes en dertig drievierde roede. Deze huizinge en hieminge heeft vrijen reed over de buren te Schettens en een opslag aan de zoogenaamde oude haven aldaar en bezwaard met reed en drift aan de vier volgende perceelen. Dit perceel moet overnemen het varkenshok, stalt, eendenhok, het karnvaden en de Toonbank met planken. 
...........
De verkooperze Trijntje Piers Hidma is eigenaar voor de helft van de drie eerste perceelen en het zesde perceel en de drie minderjarigen benevens de verkoopers Theunis en Antje Sjoerds Hidma tezamen voor de andere helft, en zijn deze perceelen verkreegen wat de landen betreft bij onderhandsche koopacte in dato achtsten Mei achttien honderd een en dertig, geregistreerd als volgt: Geregistreerd een blad in duplo L.B. te Bolsward den zesden junij achttienhonderd een en dertig deel dertien folio vijfendertig.......
..en de gebouwen door hun zelven gesticht, waarvan alzoo geene titels van aankomst aanwezig zijn, alsmede geene overschrijving ten kantore der hypotheken heeft plaats gehad. 
.....
Geene verdere verhooging geschiedende verklaarde de Heer Verkooper finaal in koop toetewijzen.
Het eerste perceel aan den daarop hoogsten bieder Hendrik Hessels Bergsma bovengenoemd, voor de door hem gebodene som van twee duizend twee honderd guldens...f 2200,00. Welek hiertegenwoordig verklaarde deze koop te hebben gedaan voor en als mondeling gelastigde van Willem Beekes Haanstra, koopman, wonende te Schettens, welke hier tegenwoordig, verklaarde deze koop voor opgenoemde som van twee duizend twee honderd guldens te accepteren.

In 1904 koopt de kerkvoogdij van Schettens deze boerderij voor 5000 gulden van Beeke Haanstra. Deze koopsom werd pas 10 jaar later betaald.

Op 22-12-1904 gekocht, in 1905 opgeknapt en per 1 mei 1906 verhuurd aan Anne Adams Terpstra.
Deze Anne Terpstra werd helaas niet oud: hij overleed op 33 jarige leeftijd in november 1910.  Zijn vrouw, Sierkjen Bootsma, hertrouwde in  1913 met Lykle Klarenberg. Lykle werd hierdoor huurder v/d kerkeplaats.

1904 Salarien en voorschotten wegens de koopakte v/h pand, dat gekocht is van B. Haanstra. (Notaris M. Schotman Bolsward) 156,38 1/2
1905 (75) "Wonseradeel" Advert. v/d winkelopstand  van B. Haanstra bij het aankoopen zijner Huizinge 0,40
1905 Goederen en Koemest overgenomen van dezelfde 355,05
1905 Salarien en Voorschotten v. Notaris M. Schotman te Bolsward voor het opmaken eener Obligatie ten voordeele van dezelfde 3,80
1905 Bij taxatie overgenomen inboedel van B. Haanstra (ontv. van A. Terpstra) + 150,--
1905 Een hooiwagen verkocht + 90,--
1905 Kasten en planken uit den inboedel van B. Haanstra (ontv. van J. Ybema) + 4,50
1906 Timmerwerk a/d plaats van A. Terpstra (gebr. Roedema) 429,50
1906 Verfwerk plaats Terpstra G. Knorr 95,78
1906 Rente ad. 4% van fl. 5000,--  B & A. Haanstra  (1906 tm 1914) 200,--
1914 Aan Beeke Haanstra de som van vijf duizend gulden, met de verschenen rente (op 1 Mei) va f. 200 5200,--


Huur v/d kerkeplaats
  1106,-  
     

Huurcontract 1905:

Eene kleine boereplaats met schuur, boomgaard en erf in de Buren te Schettens en weilanden aldaar, kadastraal bekend  Gemeente Witmarsum Sectie C nos. 815, 816, 1198 en 382 samen groot 5.11.40 hectare (14 pondemaat) thans in gebruik bij B. Haanstra.
...
Mocht de huurder de thans in het huis uitgeoefende wordende kruidenierswinkel willen voortzetten, waaromtrent hij zich voor 1 Mei 1905 dient te verklaren, dan moet hij eveneens bij de aanvaarding overnemen tegen dadelijke betaling eener som van f 40 (veertig gulden) de aanwezige glazenkast, toonbank en winkelstelling met borden; woren deze zaken niet overgenomen, dan blijven ze ter vrije beschikking van de verhuurster en mag de huurder ook hoegenaamd geene winkelzaak in het gehuurde uitoefenen. De huurder moet de overgenomen zaken gedurende den huurtijd geheel voor eigen rekening onderhouden. Hij heeft het recht bij het eindigen van zijn huurrecht weder op taxatie over te dragen, tegen dadelijke ontvangst van de alsdan te schatten waarde, aan de opvolgenden huurder of aan de Kerkvoogdij, voornoemd ter keuze van deze.

-Bij contract 1916 zijn ook de kad.nrs. 365 en 459 bij deze boerderij gevoegd
-Bij contract 1926 zijn ook de kad.nrs. 535 en 1351 bij deze boerderij gevoegd (nieuw gevormde nummers?). Totaal dan 14 hectare 48 are, 72ca.

5-3-1905 tot
5-3-1906
Anne Adams Terpstra 840,-
De huizing met toebehooren gaat 12 Mei in.
     
5-3-1916 tot
5-3-1921
Lyckle Klarenberg 1460 gulden
5-3-1921 tot
5-3-1926
Lyckle Klarenberg 2673 gulden, 22 1/2 cent.
5-3-1926 tot
5-3-1931
Lyckle Klarenberg 2628 gulden
     
5-3-1936 tot
5-3-1939
Lyckle Klarenberg 1094 gulden

 

1886 Bolsward, notaris W. A. Peereboom Inv. nr. 016078 repertoire nr. 6 d.d. 16 januari 1886 Koopbrief Betreft de verkoop van een huis c.a. te Schettens, koopsom fl. 1.800 - Feikje Ulbes Wytsma te Schettens, weduwe van Willem Beekes Haanstra, verkoper - Beeke Willems Haanstra te Schettens, koper - Akke Willems Haanstra te Schettens, koper

Bovenstaande akte volgens Tresoar op internet. Dit is de boerderij aan de Van Osingaweg 10. Kopers zijn hier Beeke en Akke Willems Haanstra, dezelfden die later in 1905 de boerderij aan de kerkvoogdij te Schettens verkopen.


Overeenkomst dd 8-6-1890 tussen kerkvoogdij, diakenen en Beeke en Akke Willems Haanstra.

...recht van waterlozingnaar en recht van wateraanvoer uit de Witmarsumervaart, langs de sloot, aanwezig tussen de voormelde percelen Sectie C nr. 530 en 532 ten eene en nr. 817 ten andere zijde....

 

In 1975 besloot de kerkenraad de boerderij te verkopen, waarvoor een drietal opties zich voordeden. En ervan was de verkoop aan S.B.L., dit is de Stichting Beheer Landbouwgronden, die bestond van 1941-1982. Uiteindelijk werd gekozen voor verkoop aan Jetze Spijksma.