Schettens

Van Osingaweg 10

1948 1934 1899 1889 1870 1845 1818
10 73 52 30 10 11 10
 

  

1606 -
1614-?
Aucke Geertz.
1625 -
< mrt. 1636
Piecke Sijbrensz +
Aaltie
1636 -
<juli 1664
Marten Jansz. Scholten
aug. 1664-
< allerheiligen 1676
Lieuwe Beertns
begin 1677 -
Febr. 1685
Reijner Claassen +
Auckjen Douwes
? t/m 1689 Sicke Fransen van: Cornwerd
Was timmerman
eind 1689 -
mrt. 1693
Jan Martens Wallinga/Reijtsma
aug. 1693 -
mei 1694
Jacob Martens Reijtsma
aug. 1694 -
juni 1702
Broer Pijtters +
Urseltje Pijtters
najaar 1702 -
1719
Gerlof Gorrijts +
Trijntje Obbes
van: Idsegahuizen
hij overleed hier.
aug. 1720 -
juni 1722
Gerrijt Eeltjes
aug. 1722 tot
5-1-1776
Ate Watses Hiddema +
Sybrig Gerlofs Heemstra
Ate overleed toen.
mei 1778 -
<mei 1783
Klaas Hendriks Elzinga +
Antje Ulbes
aug. 1789-1790 Pijtter Haaijes Robijn +
Dieuke Sjoerds
1791-1796 Klaas Pieters Dijkstra +
Foekjen Teekes
nov. 1801 tot
zomer 1826
Taeke Hayes Robijn +
Celia Dirks Kramer
naar: nr. 8
1826 tot
12-11-1829
Jacobus Regnerus Fockens +
Imkjen Jogchums Muurling
van: Bolsward
naar: Makkum
1829 tot
16-3-1839
Auke Willems Wezel +
Jeltje Symons Sleef(stra) +
-------------
1830: wed. Zwaantje Harmens vd Boer (60jr. geb. Bonda)
van: Makkum
Auke overleed 16-3-1839
Jeltje: naar nr. 14
1839-1844 Justus Sikkes Gerkema van: IJlst
naar: Abbega
23-9-1844 (11) tot
12-5-1881
Leonardus Hugius Koppelman Bokma 
+ Hinke Watses Hidma +
+ Hendrika Sybrens Reidsma
van: Harlingen
1e huwelijk 1848
2e huwelijk 1867
Hendrika: in 1-11-1867
uit: 8-10-1881, naar Bolsward
1889 -
1893
Jan Willem van Beem (wed.). in: 9-11-1889 van Abbega
uit: 15-4-1893, naar Wanswerd
apr. 1893 tot
27-5-1907
Theodorus Jacobus Broers +
Jacoba Moerman
hij van: Rijswijk, zij van Delft
naar: Voorschoten
13-6-1917 tot
22-6-1918
Johannes Douwes de Jong +
Adriaantje Corn. Boersma
van: Reitsum
naar Heerlen
27-6-1918 -
6-6-1923
Oenze Hoekstra +
Jantje Cnossen
van: Oosthem, kwam hier wonen 27-6-1918.
naar: Berlikum
12-5-1923 tot
16-5-1924
Jeremias U. Gras +
IJtje van Vaals
van: Bolsward
Jeremias overleed 10-4-1924
zij naar: Sexbierum
12-5-1924
tot 1930
Gerrit J. Haarman +
Grietje Groen
van: Harlingen
naar: Colmschate (bij Deventer)
7-10-1930 tot
2-1-1933
Hendrik Hoogeveen +
Uilkje van der Wal
van: Delfstrahuizen
naar: Oosterwolde
28-12-1932 tot
14-10-1959
Gerrit Eyzenga +
Hinke van der Meer
van: Koudum
Woonde in 1938 tijdelijk ivm nieuwe schoolmeesterwoning op nr. 27
naar: Parrega
12-11-1959 tot
21-7-1965
Dirk Wijnia +
Cornelia Smits
van: Emmen
naar: Kimswerd
20-9-1965 tot
6-8-1969
Willem van der Schaaf +
Tjally de Vries
van: Leeuwarden 
naar: Menaldumadeel, Menaldum
30-9-1969 tot
23-12-1975
Sikko de Jong van: Tietjerksteradiel 
naar: Haskerland
14-1-1976 tot
21-10-1986
Simon D. Elzinga +
Agnieta Winia
van: Westdongeradeel, 
naar: Schelte van Aysmastr. 12
7-11-1986 tot
16-1-1989
Theede Boersma +
Grietje de Vries
van: Bolsward 
naar: Bolsward
21-4-1989 tot
heden
Johannes van der Sluis +
Eelkje Wijnia
hij van: Nijefurd
zij van: Lollum

 

.