Schettens

Van Osingaweg 8

1948 1934 1899 1889 1870 1818
8 74 (53) 11 11

nr. grootte klasse in pm (0,3674 ha. kad.atlas) Bunders soort Naam (bron: 1853 conditien)
365 28020 2 7,6 pm 2 bunders, 80 roeden, 20 ellen greidland zevenpondematen
382 25960 2 7 pm 2 bunders, 59 roeden, 60 ellen weiland (zes?)pondematen
393 16570 3 4,5 pm 4 bunders, 61 roeden, 70 ellen  weiland twaalf pondematen
(belast met Hoog Set)
394 29600 3 8 pm
459 41090 2 11 pm 4 bunders, 10 roeden, 90 ellen weiland de elfpondematen
519 840 1 0,22 pm      
656 290 1 0,08 pm 1 bunder, 72 roeden, 40 ellen.   het Fintje met de Yester
657 16950 1 4,6 pm
662 22410 2 6 pm 2 bunders, 24 roeden, 10 ellen greidland zespondematen
'De zesse?'
831 ?   niet te vinden !!      
  181730   49,0 pm      

Geel=stemkohier
blauw=kerkvoogdij boek

In 1611 totaal 44 pondematen groot. (kerkboek)
In 1683 48 pondematen (zie onder)
In 1715 totaal 48 pondematen groot. (kerkboek)
In 1748 55 pondematen (met de in 1718 gekochte 6pm greidland erbij)
In 1774 totaal 55 pondematen groot. (zie onder en kerkboek: 48 + 6 pm greidland) 
In 1798 totaal 42 pondematen (in 1797 is 11 pm verkocht; Franse tijd !!)
In 1850 totaal 42 pondematen (In 1700 ook?) volgens floreenkohier

 

Jaartal Gebruiker Overig
1605 Douwe Ulbes/Uulckes  
1611-1616 Reijnsck Douwes Ulbes wed.  
1634-1635 Watse Jacobs   
1640-1648 Douwe Watses (zv Watse Jacobs)
1649-1664 Meinert Cornelis 'betaald een jaarhuur als geschenk als hij op de boerderij komt te huren''
... ende anderen vervolgens gebruijkt'
1664- Foppe Piers +
Antie Jacobs
Afkomstig van Longerhouw
<1673? Douwe Sijdses  
1673-1676
1677-1680
Lieuwe Meinerts 40pm
1682 Jarig Doeckes  
1683, 1684 De landen zijn los verhuurd  
1685-1689 Tjalling Doeckes zonder de 4pm
1690-1694 Pijter Freerks +
Lijsbeth Sijtses
 
1695-1699 Ate jans  
1700-1704 Thijs Alberts +
Bauckjen Piers
 
1705 - 1707 Wijbe Meinderts Hoitinga +
Seetske Broers Baarda
67 car.g., 80 car.g. + 75, 102 car.g.
Trouwden 14-12-1704
naar: stem 12
1708 - 1717  Sicke Sickes Postma  +
Djoeke Doekles
1708: 184 car.g.
Trouwden 1701
Sicke overleed <9-5-1717
1718 Cornelis Baukes +
Djoeke Doekles
Trouwden 1718
1721 - 1728 Thomas Doyes  
1730 - 1745 Tjipke Wijbes (Hoitinga) (18-9-1747 boelgoed van Tjepke Wijbes)
1748 - 1752 Willem Heerkes +
Antje Hendriks
met huis en 55 pm
Overleden (In 1755 boelgoed ontvangst)
1752 - 1754 Douwe en Doekle Sijbrens f 150,--
later op: stem 11 ??
Huurcontract met Doekle Sijbrens 'opgerigt in dato den 17 maart 1752'
1755-1756 Doekele Sijbrens f 150,--
1757-1758-1759 Doekele en Douwe Sijbrens f 150,--
1758 Douwe Sijbrens met huis en 55 pm
1760 -1764 Douwe Siebrens f 200,--
'Nog van deselve ontvangen ses guld: sijnde de helft vant verhuurde Binhuijs'
1763: f 200,- ('huurder van 55pm met de aangekogte 6 pm')
1764: f 200,--
1765 - 1778 Durk Hettes +
Gaitske Meinerts
1768-1778: met huis en 55 pm
1779 tot
1781
Oeds Jans  +
Antje Harmens?
huur 1785 ontv. van erven
naar: Witmarsum
1781 tot
1785
Lolke Jans vrijgezel.
Overleden.
1785 tot
1791?
Sjoerd Watses Posthuma +
Dirkje Ypes Terpstra
Frans de Boer gedeeltelijk
1788: met huis en 55 pm
1791: huur ontv. van weduwe
1791: Frans de Boer gedeeltelijk huurder
Sjoerd overleed <1791
15-1-1792 tot 
1825 (11)
Allert Oenes Terpstra +
Dirkje Ypes Terpstra
Frans de Boer ged. huurder
1798: 42 pm. belast met 16-7
Allert overleed 6-3-1827
1826 tot 1840 Ype Allerts Terpstra +
Sijke Simons Postma
Ype overleed in 1841 !!
Boerderij afgebroken

 

Jaartal Eigenaar
1605 tot
5-1-1959
De Kerke tot Schettens
5-1-1959 tot
heden
Vereniging Dorpshuis Skettens-Longerhou

In 1841 wordt 'betaald aan onderscheiden arbeiders wegens arbeidsloon bij het afbreken der plaats'  76,32.

238,01 Ontvangen de somma van twee honderd achtendertig guldens een cents wegens verkocht hout en keizel en steen van de afgebroken huisage (?)
21,01 Ontvangen van Sjoerd T. Hidma 'voor verkocht keisel enz'
27,32 Betaald aan Jelle P. Nauta wegens arbeidsloon van het afbreken en opruimen 
76,32 Betaald aan onderscheidene arbeiders steenschoonmaken etc. 
-- 155,57 -- Dus alhier voordelig 

1842
Ontvangen eene somma van zes en tachtig guldens wegens verkochte oude steen

 

Kerkvoogdijboek: 
3e hoofdstuk
Onwaarden en Afslag
Wordt voor uitgaaf gebragt de somma van Een honderd guldens zijnde het bedrag van het geen niet ingevorderd is kunnen worden noch in het vervolg kan inkomen van de landshuur door Ype A. Terpstra nog verschuldigd over 1835 hiervoor onder den buitengewonen ontvang voor ontvang gebragt.

 

1683 12 pm Sipke Hylckes 16:10
7 pm Hans Gerlofs 10:12
11 pm Meinert Hoitinga 38:5
tot. 4 PM (bouwland?) 1 pm bouw Meinert Hoitinga 2:19:8
1,5 pm dhr. Aijsma 7 gg 15 str.
1,5 pm Meijnert Hoitinga 2:11
11 pm Hillebrand Jans 32:3:8
45pm ong. 105 car.g.
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,190 3 pm Jacob Pieters 6 car.g. per jaar
Totaal 48pm
Leeuwarder Courant, 24 november 1979. Opening van het dorpshuis na verbouwing.

.