Schettens

Van Osingaweg 7 en 7a

'Schilderswerkplaats'

1948 1934 1899 1889 1870
7 40 32 20 26
32a 26b=25b??
7a    

--> Luchtfoto van Schettens, met daarop aan de linkerkant de voormalige woning.
Naast de woning staat nog de 'stalling' van o.a. Oane Visser van Brundyk (nu SLS kantine)--> De 'nieuwe' 2-1 kap woning.


Jaar 7 Overige
12-5-1857 (26) tot
12-5-1858
Bokke Harmens Stremler +
Meintje Annes Bakker
van: Hichtum
naar: Witmarsum
12-5-1858 tot 
okt. 1859
Sjoerd Baukes de Witte +
Trijntje Piers Hidma
van: nr. 21
naar: Bolsward
12-5-1860 tot
13-5-1861
Trijntje Sjoerds de Witte +
Klaas Dirks Reinsma
hij van: Wons, zij van: nr. 7
beide naar: nr. 3
Trouwdatum 12-5-1860.
13-5-1861 (26) tot
19-10-1872
Everdina ter Veen (wed. Jean Deel) +
Anna Maria Deel (dochter)
van: Vrouwenparochie
Anna trouwt in 1862 en vertrekt waarsch.
Everdina overlijdt 1872
12-5-1873 tot
7-1-1907
Auke Redmers Bargsma +
Antje Bouwes Algra
-------
Bauke Pieters Feenstra (enige tijd inwonend?)
van: nr. 23
Auke overlijdt 13-3-1903
Antje overlijdt 7-1-1907
-------
Bauke: mei 1880 naar nr. 25a
1-5-1907 tot
8-5-1911
Ybele Tettero van Abbema + 
Hinke Spijksma
van: Ferwoude, naar Bolsward.
6-9-1911 tot
6-5-1912
Tettero Feenstra +
Wietske Lycklama a Nijeholt
hij van nr. 2, zij van Goinga
beide naar: Bolsward
getrouwd 6-9-1911
23-5-1912 tot
11-9-1913
Gerrit Draisma +
Akke de Jong
van: Bolsward
naar: Makkum
6-5-1914 tot
12-5-1915
Sijtze Hilverda +
Anna Catharina Visser
van: IJsbrechtum
naar: Hartwerd
1915 tot 
5-5-1916
Beeke W. Haanstra +
Akke W. Haanstra
van: nr. 36
naar Bolsward
22-5-1916  Trijntje Wiersma, wed. De Hoop Hij is waarsch. Popke de Hoop
30-6-1924 tot
1926
Jacob Schuurmans +
Akke Hamstra
van: Rauwerd
naar: Allingawier
1926 tot
16-2-1939
Pieter Westra +
Antje de Jong
van: Van Osingaweg 15
naar: Wieringen
30-1-1939 tot
17-9-1956
Reinder van der Velde +
Antje Verschoor
van: Velsen
naar: Franeker
1957-1958   NIEUWBOUW
17-2-1958 tot
5-4-1962
Yme de Jong +
Sijke de Jong
van: Bittenserpaed 24
naar Weesperkarspel
5-5-1962 tot
3-1-1966
Jan Buwalda + 
Hiltje Kooistra
Indatum= trouwdatum. 
van: Van Osingaweg 48
naar: Van Osingaweg 31b
3-1-1966 tot
11-8-1966
Riemer Buwalda  van: Van Osingaweg 48
naar Amerika (Hanford).
11-8-1966 tot
4-10-1968 
Jantje Rusticus, wed. van Riemer Buwalda oom van vorige Riemer Buwalda
naar: Zwolle?
22-1-1969 tot
26-4-1972
Hans Zijlstra + 
Hinke van Abbema
van: Van Osingaweg 23
naar Van Osingaweg 46
29-6-1972 tot
19-12-1974
Haije bij de Weg + 
Hilly Aaltje Buwalda
Hij van Zurich, 
naar: Van Osingaweg 24
9-5-1975 tot
2-7-2000
Meindert Visser + 
Janneke Postma +
Ymie Jager
Janneke vertrekt 1995 
Meindert overleed toen.
aug. 2001 tot 
6-8-2019
Johan van Abbema sr. +
Jeltje Bouwma
van: Van Osingaweg 19
Jeltje overleed 2015
Johan overleed 6-10-2019
2020 Johan Bauke van Abbema  

 

** Van onderstaande bewoners is niet geheel duidelijk waar ze woonden, maar het is mogelijk dat de toenmalige woning tijdelijk twee gezinnen heeft gehad **

19-5-1869 (26b) tot 
mei 1874 (25b)
Jelle Joris Wijnja +
Ynskje Sybrens Reitsma
van: Westhem
naar: Makkum

 

Jaar 7a Overige
1957-1958 NIEUWBOUW  
6-2-1958 tot
15-12-1965
Siebren Burghgraef van: Exmorra 
naar Bolsward
19-11-1965 tot
15-7-1975
Jan Visser +
Etta Gerda Buwalda
van: Bittenserpaed 14
naar: Longerhouw, Buren 31
26-9-1975 tot 
27-2-2009
Sietse Bosma + 
Froukje van der Schaaf
van: Longerhouw, Schraarderlaan 2
naar: Bolsward
juli 2009 tot
heden
Lieuwe Meijer van: Arum

 

LC 21-1-1873
Huis en Land te Schettens
Notaris Verwer te Bolsward zal op Donderdag 25 Januarij, nademiddags 3 uur, in het Schettenserhof onder Schettens, finaal verkoopen:

1. Eene wel onderhoudene HUIZINGE, met ruim Erf en Grond, aan de grindweg en de Opvaart, bij de Buren te Schettens, door de Wed. Deel met den dood ontruimd; geboden f 1655.
2. 2-29-65 (ruim 6 1/4 pond.) voortreffelijk GREIDLAND, aan perceel 1, aan den Grindweg en de Opvaart aldaar, bij de Wed. Klaas Reinsma in huur, geboden per 36 3/4 are f 1100.
3. 1-28-60 (3 1/2 pond.) uitmuntend GREIDLAND aldaar, thans bij Durk Galama in gebruik; geboden per 36 3/4 are f 929,--
Aanvaarding der Landen 5 Maart en der Huizinge 12 Mei 1873.

LC 11-1-1915
Huit met grond en weiland te Schettens.
D. Feitsma, notaris te Bolsward, zal  op Donderdag 28 Januari 1915, provisioneel bij A. Postma te Bolsward en één week later, op Donderdag 4 februari d.a.v. finaal bij Boermans aldaar, telkens den namiddags 1 uur, publiek verkoopen:
1. Een welonderhouden dubbel BURGERSHUIS met erf en achtergelegen kampje weiland in de buurt te Schettens, samen ter grootte van ong. 7 aren 87 centiaren, in eigen gebruik bij den heer en mej. B. en A.W. Haanstra.
Het pand is wegens groote en inrichting voor velerlei doeleinden geschikt; het wordt thans in tweeen bewoond.

LC 6-4-1926
Huizing en Weilanden Schettens
Notaris S. van der Burg te Makkum zal Donderdag 8 April 1926 's nam. 1 uur, in het "Hof van Holland" te Bolsward, provisioneel verkoopen:
De welonderhouden HUIZING met erf en twee perceelen zeer vruchtbaar weiland, aan den weg in en bij de buren te Schettens, samen groot 2.08.79 hect.  (5 1/2 pm) in eigen gebruik bij den heer J. Schuurmans, in 3 perc. , waarvan één perceel zeer geschikt als bouwterrein.
Aanvaarding de huizing 12 Mei 1926, de landen terstond na de gunning.
Breeder omschreven bij verkoopbiljetten.
Voor den kooper bestaat gelegenheid om 4x 36 3/4 are weiland en 2 perceelen tuingrond inhuur over te nemen.

 

.