Schettens

Van Osingaweg 6

1948 1934 1899 1889 1870 1818
06 75 54 34 12 12

kaart 641
C1197 tuin 3900m2, 1979 vernieuwing
C1194 huis, erf 160m2, 1957 sloping
C1196 huis,erf, 285m2, 1957 bijbouw
C1195 huis,erf, 105m2, 1957 sloping


30-6-1983: G27 670m2 ivm hermeting enz.
<30-6-1983 G1659, artikel legger nr. 5303, getrokken uit 4711 volgnummer 2, overgebracht naar 5303-2
kaart 4711: eig. diaconie SL, 550m2, huis en erf, getrokken uit artikel 641 volgnummer 14, overgebracht naar 5303
kaart 641: eig. diaconie SL, C1659, huis erf, 550m2, getrokken uit 641 11,12,13, overgebracht naar 4711:2
kaart 641: eig. diaconie SL, C1194 erf 160m2 ;1196 285m2 huis erf;1195 erf 105m2, totaal 550m2. In 1960 vereniging. Getrokken uit 641:7,9,10. Overgebracht naar 641:14


nr. C531 --> 517,639,641


Artikel 639
Douwe Tjeerds de Jong, landbouwer te Longerhouw
regel 13 nr. 531 huis, 40m2, verkoop 1853, getrokken uit 517:13, overgebracht naar 641:1

Artikel 517: Douwe Tjeerds de Boer te Longerhouw als eigenaar, vruchtgebruiker Geertje Klazes de Boer, vrouw van Douwe Tjeerds de Jong, wegens overlijden van Akke Jelles Douma. 531, huis, 40m2, getrokken uit artikel 290 regel 17, overgebracht naar  639 regel 13.

Artikel 290
Douwe Tjeerds de Jong, boer te Longerhouw, als eigenaar
C531: huis 40m2, getrokken uit 40:14, overgebracht naar 517:13

Artikel 40
Douwe Douwes de Boer, landbouwer te Schettens als eigenaar
C531 huis, 40m2, getrokken uit 276:4, overgebracht naar 290:17

Artikel 276
Douwe Douwes de Boer, landbouwer te Schettens, als eigenaar
C531 huis, 40m2, getrokken uit 39:8 overgebracht naar 40:14

Artikel 39
Douwe Douwes de Boer, landbouwer te Schettens
C531 huis, 40m2, overgebracht naar 276:4

      

Jaartal Naam: Overige:
in 1811 en in
1818-1828-boek (12)
Jacob Hiddes de Vries +
Baukjen Yebs de Vries
naar: nr. 13
1818-1828-boek (12) Douwe Doekles Terpstra +
Antje Douwes Reitsma
1818-1828-boek (12) Watse Reins Andela +
Aafke Popkes Zijlstra
trouwden: 1823
1829 en in 1830 (12) Wybren Douwes Buma
+ Hiltje Jacobus Bruinsma
+ Tjipkjen Douwes Baarda 
van: Wolsum
1e huwelijk: 1810. Hiltje overleed 1838.
2e huwelijk: 1839
(1839?) naar Bittenserpaed 4
In 1845 wordt nr. 12 niet vermeld bij bewonerslijst !!!
in 1850 tot 
17-5-1856
Haikjen Franses Klinkenburg
-----
Frans Jans Westra
was wed. van Jan Jorkes Westra
naar: nr. 27
17-5-1856 tot
28-3-1873
Jorke Jans Westra +
Trijntje Gerrits Wezel
--------------------------
Frans Jans Westra +
Aafke Gerlofs Bruinsma
trouwden 17-5-1856.
van: Bolsward
naar: N-Amerika
---------
<1859 naar: nr. 27
12-5-1873 tot
17-10-1885
Anne Tjittes Bruinsma +
Tjitze Ynzes Haitsma
van: Bolsward
Anne overleed 1884
17-10-1885 tot
13-5-1889
Jetze Louws de Jong +
Tjitske Ynzes Haitsma
hij van: Witmarsum
Trouwdatum 1889
naar: nr. 42
13-5-1889 (nr. 34=54)
tot 16-6-1936
Harmen Huites Weidema +
Aaltje Jans van Dijk
van: nr. 17
dochter Maaike kwam (hier?): juli 1927, van Lollum.
Harmen overleed 1932
Aaltje overleed 16-6-1936
16-6-1936 tot 
30-6-1938
Maaike Harmens Weidema dochter
naar: Makkum
was brugwipper.
1-7-1938 tot
31-10-1947
Andries Sybrens Buma +
Anna J. Folkertsma
naar: Schettens (Bittenserpaed 7=Filenserwei 2)
31-10-1947 tot
16-3-1948
Sijbren A. Buma +
Feikje H. Haanstra
naar: Schettens, Filenserwei 2 (??)
16-3-1948 tot
29-1-1980
Popke Zijlstra +
Dirkje Haagsma
van:  nr. 77
Popke overleed 1980
1980 tot
1997
Eelke Zijlstra zoon.
naar: Nijland
dec. 1997 tot 
heden
André A. Buwalda +
Cornelia Hannema
van: Bolsward

Deze woning was geruime tijd eigendom van de Hervormde diaconie te Schettens-Longerhouw. 

LC 16-1-1852
Verkooping van drie Woningen, te Schettens
De Notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal, ten verzoeke van den Heer I.J. Verwer, Candt.Not. te makkum, publiek, bij verhooggeld, presenteeren te verkoopen:

Drie KAMERS met ERVEN en verdere annexen, aan de Bolswarder Vaart in de Buren te Schettens; Bij Harmen Popkes Zijlstra, c.s. in huur; 12 Mei 1852 vrij te aanvaarden; in twee perceelen met regt van samenvoeging.
Wie hieraan gading maken komen op Donderdag den 22 Januari 1852, des nademiddags 2 uur, bij de finale toewijzing, in het Blaauwhuis te Bolsward.

Deze woning, die later werd ommetseld, is gebouwd in 1905.

1905 Augustus. Aan Roedema eerste termijn van het nieuwe huis. Quitantie nr. 15 757,00
  September. Aan Roedema het maken van bestek en teekening en verdere werkzaamheden en bijwerk aan het nieuwe huis. Quitantie nr. 17 35,09

Kerkeraadsvergaderingen:

7-10-1904 .. Door de voorzitter werd voorgesteld aan de diaconie om de schoorsteen in het huis van Weidema eens te laten nazien. Besloten werd dat alles te herstellen, zoodat het huisje bewoonbaar is, indien Weidema genegen blijkt te zijn zijn achterstallige huur te betalen.
6-1-1905 ....werd gelezen.... en vervolgens de notulen... naar aanleiding waarvan er nog enige bespreking volgde over de gift aan W. Bruinsma en de woning van Weidema.
29-5-1905 Hij (adm.diaken W. de Boer) kwam mede namen zijn collega br. T. Reitsma met dit voorstel om de diaconiewoning waarin Weidema woont geheel af te breken en opnieuw op te bouwen met inachtneming van de Woningwet, aangezien de woning nagenoeg onbewoonbaar was, en gedeeltelijk vernieuwen en vertimmering haast ondoenlijk, kostbaar en toch niet afdoende was. Na een brede broederlijke bespreking, werd het voorstel algemeen goedgekeurd en aangenomen, nadat br. D. de Jong, nog even een bezwaar gemaakt had met het oog op de diaconiekas, en hij een ander voorstel gedaan had wat geen bijval vond. Verder werd nader te dien opzichte besloten om timmerman en architect Boorsma te Hichtum bestek en begrooting te laten maken en hem tot opzichter aan te nemen van het werk dat publiek zou aanbesteed worden. Goedgevonden werd om de te maken onkosten te bestrijden uit de in het bezit van de diaconie zijnde finantien aangegeven op de ligger der diaconiegoederen, waarvoor machtiging v/h Cl.Bestuur zou gevraagd worden.
14-7-1905 De brieven van het Class.Bestuur nog even besproken, welke brieven den Kerkeraad toegezonden waren na de aanvrage en het verzoek tot het wijzigen van den ligger der diaconie-goederen. Machtiging werd daarin verleend tot het afbreken en wederop bouwen van een diaconiewoning gemeld met No. 2 van genoemden ligger en het verkoopen van de nummers 6,7 en 9 van dien ligger, terwijl tevens geboden den pandbrief van de Haarlemsche hypotheek bank, groot f 1000, vermeld met Nr. 8 te realiseren, en te beleggen of op een der Grootboeken N.W.S. of op de Rijkspostspaarbank of  in huis of land, omdat , zoals gemeld werd, door het Cl.Best. aan geen enkelen Kerkeraad machtiging werd verleend, om Diaconiegelden anders te beleggen dan op naam van de Diaconie. Besloten werd genoemde pandbrief sub. nr. 8 in het laatst van dit jaar te realiseren en op de Rijkspostspaarbank te beleggen, en alzoo het volgende jaar een nieuwe ligger te maken. Eenigszins met afwijking van het besluit genomen op de vorige vergadering is niet de heer Boorsma ontwerper van bestek en begrooting geworden, maar de heer G. Roedema die als laagste inschrijver ook het werk der verbouwing gegund is geworden.
12-1-1906 .. Thans werd een nieuwe ligger der Diaconiegoederen vastgesteld. De nummers 6,7,8 en 9 vervielen, welke behalve no. 8, voor het bouwen van een nieuwe diaconiewoning gebruikt waren, terwijl No. 8 zijnde een pandbrief van de Haarlemsche Hypotheekbank groot f 1000, op last van het Classicaal Betuur van Franeker op de Rijkspostspaarbank belegd was.

De ondergetekende - H. Jongema

Wonende te Oosterend Gemt. Hennaarderadeel
Verbdindt zich bij ondertekening dezes om te bouwen en
af te verven (?) ,volgens daarvan opgemaakt bestek met bij behoorende teekeing
en genoten aanwijzing te Schettens voor de Nederlands Herv.
Diakonie van Longerhouw en Schettens

Voor de som van Acht Hondert en negen en tachtig gulden
Zegge f. 889,--

Tot borgen stellen zich    P.R. Jongema
en R. de Boer
Beide te Oosterend

Gedaan te Oosterend den 14 juni 1905
De aannemer H. Jongema

Ondergeteekenden

Gebr. Roedema woonende te Schettens
en Longerhouw Provincie Friesland
verbinden zich bij onderteekening dezes,
overeenkomstig de voorwaarden van
aanbesteding vervat in het bestek
Tot de aanneming van het bouwen
Eener arbeiderswoning,
Voor de som van
Zeven Hondert Zeven en negentig Gulden
Zegge f 797,--
Tot borge stellen zich
Tjomme Osinga wonende te Schettens Pr. Friesl.
Broer Jh. van Abbema, wonende te Witmarsum Pr. Friesl.

De aannemer: Gebr. Roedema
De borgen: Tj. A. Ozinga - Br. J. van Abbema

Gemeente Wonseradeel.

No. 305
Witmarsum, 19 juni 1905
Onderwerp: Woningwet

Bij dezen verleenen wij U de ingevol-
ge art. 5 der vereischte vergunning
tot het vernieuwen van de werkmans
woning te Schettens ten kadaster be-
kend gemeente Witmarsum, sectie C,
no. 1196, overeenkomstig de door U inge-
leverde teekening en omschrijving.

Burgemeester en Wethouders
van Wonseradeel
R.D. Politiek
De secretaris,

Aan:
De Diaconie der Hervormde
gemeente van
Longerhouw en Schettens