Schettens

Van Osingaweg 1

1948 1934 1899 1889 1870 1818
1 37 29 33 7 7
1a          

 

Jaartal Gebruiker Overig
1640 Hessel Piers  
1698-1700 Sjoerd Doeckles  
1708 -1718 - 
1728 -1738
Sijbren Pijtters de Witte +
Rintsch Heins
Hijlck Wijbes
van: stem 8
1748 tot
1752
Meijnte Meyntes +
Hincke Sijbrens de Witte
met huis en 50 pm nog overig
naar: stem 6 te Longerhouw
1753 tot
1755
Paulus Jakobs van: Witmarsum
naar: Ferwoude
1755 tot
1758
Jan Douwes  
1758 - 1768 -1778 Pijtter Wopkes
Floreenkohier
1768: Sjoerd Sybrens
1778: Pijtter Wopkes
met huis en 50 pm nog overig
1788 Bonte Everts met huis en 50 pm
1798 Bauke Sijbrens (staat zo in floreenkohier)
(AAB: dit moet volgens mij Bauke Sjoerds de Witte zijn)
90 1/2 pm, belast met 33-10 (33 floreen en 10 stuivers) Hier onder de 1/2 Floreen Buytendijks. Uit deze Plaats schiet op 4 pm onder Bolsward Sub. No. 658
1818 (7) tot 
5-6-1828
Bauke Sjoerds de Witte +
Weltie Simons Baarda +
Aafke Clases Brouwer
1e huwelijk: 1792
2e huwelijk: 1801
Bauke overleed 5-6-1828
1829-1830 tot
13-6-1857?
Sjoerd Baukes de Witte
+ Tjitske Jans Hofstra +
+ Trijntje Piers Hidma
Ook Aafke Klazes Brouwer, moeder woonde er.
1e huwelijk: 13-2-1830
2e huwelijk 13-6-1857, beide naar nr. 21 
1857 nieuwe boerderij gebouwd !  Het gehele woongedeelte is opnieuw gebouwd. De eerste steen werd gelegd op 9-5-1857. Een maand later is Sjoerd de Witte getrouwd en woonde hij bij haar op de boerderij. Zoon Bauke kwam met zijn huwelijk op de nieuwe boerderij  te wonen. 
15-5-1858 tot
12-5-1862
Bauke Sjoerds de Witte +
Sjoerdtje Sijmons Scheepsma
Trouwden 15-5-1858
Zij van nr. 16
In 1861 oveleed Bauke, boelgoed gehouden !
zij: naar Longerhouw, nr. 14
12-5-1862 (7) tot 5-4-1889 Gatze Sjoukes Rusticus +
Hinke Piers de Jong
van: Parrega
Gatze overleed 1874
Hinke overleed 5-4-1889
dochter Sytske: mei 1876 naar nr. 16
13-5-1889 (33) tot 13-5-1899 Pier Gatzes Rusticus +
Lolkje Wattes de Vries
-------------
Anna Gatzes Rusticus 
30-6-1897 tot 12-5-1899
van: Hieslum
Lolkje overleed 1894
naar: nr. 44
-----
Anna: van Bolsward, naar: nr. 44
13-5-1899 tot 
9-9-1945
Tjipke Rients Terpstra +
Adriaantje Joh. vd Meer
van: Bozum
Tjipke overleed 1934
Adriaantje overleed toen
9-9-1945 tot
2-5-1947
Nicolaas Terpstra zoon.
naar: Vlagtwedde
9-9-1945 tot
29-11-1971
Jan Terpstra +
Akke Terpstra
Kinderen van Tjipke, broer en zus, laatste agrarische bewoners. Religie: RK
1972-1984 Onbewoonde boerderij  
15-8-1984 tot
1-7-1992
Peter Zwart +
Grietje Roorda
van: Van Osingaweg 20
naar: Makkum
1-7-1992 tot 
heden
Hubertus J. Witteveen +
Gerbrigje Breeuwsma
van: Hichtum

 

Jaartal Eigenaar
1640 Sjoerdtje, Lieuwe Lolkes Wed. tot Bolswart
in 1698-1705 Tjaard van Aylva (#10664), overleden 1705
1708 - 1718 Margareta van Ghendt, wed. Tjaard van Aylva
1728 - 1768 De Heer Col.(vanaf 1748 Generaal) Baron van Aylva (Hobbe Esaias van Aylva, #21960)
1778-1798 Jo. .Hans Willem van Aijlva (#12203), overleed 1827
1832 Anna Jacoba Wilhelmina Rijksbaronesse van Aylva +  (overleed 1814)
Frederik Willem Floris Theodorus, Baron van Pallandt tot den Keppel (overleed 1853)
1845 tot
13-6-1857?
Carel Anne Adriaan baron van Pallandt +  (overleed 1883)
Cecilia Maria Steengracht van Oostcapelle  (overleed 1899)
1905 Jan Carel Elias, graaf van Lynden (overl. 1900)
Cornelia Johanna baronesse van Pallandt (douairière graaf van Lynden te Lisse)
15-8-1984 tot
27-10-1992
Peter Zwart +
Grietje Roorda
1-7-1992 tot
heden
Hubertus J. Witteveen +
Gerbrigje Breeuwsma

 

Dr. Harremannus Borraeus mederegter van W., Wibrandus van Loon geswooren clerq ter secrie:  Mijnter Douwes Hoitinga dorpsregter.  op 16 jul 1708.
Tjerk Sjoerds Hoitinga mederegter, Wibrand van Loon, clerq ter secrie: van Wonseradeel, in de kerk van Schettens, met als dorpsrechter Meinert Douwes Hoitinga op 25 jul 1718.
idem als 1738, alleen 29 maij 1728.
A. van Elselo Mederegter van Wonseradeel, geassocieert met A. Castel, secretaris van Wonseradeel in de kerke van den Dorpe Schettens. Sijbren Pieters in prasentie van de ingesetenen resp. Gecomp: actum 17 juni 1738.

 

--> Keet op het terrein bij Van Osingaweg 1.
Hier woonden Seakle Altenburg en Hillie Genee van 1959-1970.
Seakle was boerenknecht bij zijn oom en tante Jan en Akke Terpstra, die op de boerderij woonden.
Hierna verhuisden ze naar Burgwerd waar Seakle boer werd.

 

Anno 2006

 

Foto's gemaakt op 10-9-1984, door dhr. W. Walta, te Blessum.