Schettens

Marnedijk 11

1948 1934 1899 1889 1870 1850-
1860
1845
11 7 6 6 24 26? 24
 

 

1845-boek (24) Jan Tjallings Gerritsma +
Grietje Mathias van der Werf
Eerste vermelding van nr. 24. Jan verkoopt in 1842 een huis aan kerkvoogdij (dat is later kostershuis)
Grietje overleed 28-10-1842
Jan overleed 20-8-1848
tot 15-5-1855 (24) Matthijs Jans Gerritsma +
Joukjen Jans Mulder
naar: Bolsward
tot 1855?? (26) Johannes Hyltjes Hollander naar: nr. 18
Wellicht was er eerst nr. 24 en werd in 1851 woning opgedeeld waardoor 26 ontstond. Nr. 24 werd na 1855 niet meer bewoond, waardoor na 1860 dit weer nr. 24 werd !!
Nr. 24 wordt in 1850-1860 niet meer genoemd. Nr. 26 is dan voor het eerst genoemd !!
12-5-1851 (26) tot 12-5-1852 ?? Otte Ottes Schuurmans +
Fritia Pieters Schuurmans
hij van: Burgwerd, zij van: Waaxens
naar: Tjerkwerd
12-5-1854 ?? (26)  tot
10-5-1858
Nanne Fokkes Galama +
Siebrigje Jans Gerritsma
van: Workum
zij dochter van Jan Tjallings Gerritsma (zie boven)
naar: Bolsward
later op: nr. 30 (onbekend)
12-5-1858 (26) tot
4-5-1862 (24!!)
Cornelis Joostes Thysma +
Antje Klazes Tilstra
van: Schraard
Cornelis overleed 1-2-1862
Antje naar: Jutrijp. 
12-5-1862 tot
12-5-1905
Willem Rintjes Heeringa +
Idske Broers van Abbema 
----------
(Willem Jans Geursen, opzichter Trammij., 
van 26-11-1881 tot 1-7-1882)
van: Longerhouw, nr. 14
Op 11-1-1862 kopen Willem Heeringa en Ype Broers van Abbema de huizinge en herberg voor fl. 10.900,--
Bouwe Sjoerds Stienstra te Sneek is verkoper.
Hij was herbergier. 
naar: Makkum
25-5-1905 tot
2-12-1912
Jan Hendriks Westra +
Maaike Iedses Aukema
van: Schalsum
naar: Bolsward
herbergier
30-11-1912 tot
2-6-1921
Auke Siderius +
Trijntje Nieuwland
van: Franeker
naar: Elsloo
1921 tot
26-6-1951
Johan Tettero van Abbema +
Hinke Tilstra
van: nr. 21
Overleed in Canada
zoon Sijtze in 1936 naar: nr. 25
20-6-1951 tot
12-2-1990
Sijtze van Abbema +
Tjenkje Keizer
van: Van Osingaweg 11
naar: Schelte van Aysmastr. 8
30-3-1990 tot
25-3-1994
Mathijs Wuring +
Willemke Wedzinga
van: Sneek
naar: Sneek
2-5-1994 tot 
ong. 2000?
Pier Postma +
Hansje Faber
van: Franekeradeel, Tzum
naar:
sept. 2000 tot
heden
Eite Breeuwsma +
Anneke van Gosliga
van: Parrega

LC 25-10-1861
Verkoop van het Schettenser Groothof

..
Eene Huizinge en Herberg met annexe gebouwen, benevens daarachter gelegen Boomgaard en Bouwgrond, aan den Grindweg onder het behoor van den dorpe Schettens, het Schettenser Groothof genaamd, gem. Witmarsum, sectie C, nos. 491 tot en met 498, 838, 839, 840, met 2 bunders 25 roeden; bij C.J. Tijsma in eigen gebruik.

LC 20-9-1904
"Schettenser Groothof"
De Notaris Bruinsma, te Bolsward zal Zaterdag 1 October 1904, 's namiddags 3 uur in na te melden Herberg, in het openbaar finaal verkoopen:

De gunstig gelegen Huizinge, waarin welbeklante Herberg met vergunning, STALLING, DOORREED, Tuin, bijoznder groote Boomgaard, voorzien van talrijke fijne vruchtboomen, voorts Wei- en Bouwlanden, alles aan elkander, samen groot 2 hectare 25 are (ruim 6x 36 3/4 are), genaamd het Schettenser Groothof, staande en gelegen zeer aangenaam aan den Grint- en Tramweg van Bolsward naar Harlingen onder Schettens, in eigen gebruik bij den Heer W.R. Heeringa.

De veiling heeft plaats gehad in 2 perceelen, waarop is geboden: I f 2271 en II 5 4/10 x f 765 of f 4109,40.
NOTA. Deze landerijen, gunstig gelegen, niet ver van Bolsward, zijn zeer geschikt voor Groentetuin en Vruchten-Boomgaard en daarvoor gedeeltelijk reeds ingericht. Biljetten te bekomen bij den Notaris.

LC 4-5-1921
Boelgoed - Schettens
Op Zaterdag den 7 Mei 1921, des voormiddags 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer A. Siderius, Schettenser Groothof, bij Schettens, boelgoed tegen dadelijke betaling van:
een zeer nette Kasteleinsinventaris, w.o. 2 ronde tafels, 5 vierk. tafeltjes, 18 stoelen, 6 stoelen met rieten matten, tapkast met toebehoren, queuenrek met queuen, stel ivoren ballen, karaffen, bier-, wijn- en bitterglaasjes, drankmaten.
Voorts: kast, Godin kolomkachel, kinderwagen, overgordijnen, stoofpot (50 liter), broedmachine, systeem Muyzert, kunstmoeder, piekestelp, 13 kippen, 1 haan, verrekijker, lijnzaadpletter, 3 kruiwagens, eenige broeiramen, partij boontjestokken, aardappelbakken, aardappelboor, bintladder, ladder, groote trap, schaafbank, 2 schakels een rijwiel en hetgeen meer zal worden aangeboden