Schettens

Stem 7        Ytema State (Hoytinga sate, Weeshuis)

Marnedijk 9

  

 

1948 1934 1899 1889 1870 1818
9 4 4 4 6 6
Jaartal Gebruiker Overig
1606   Ytema State
1640, 1670 Douwe Hillesz. Hoitinga +
Hebbel Feddesdr. Siccama
Douwe is kleinzoon van Sjoerd.
ong. 1680, 1718 Meindert Douwes Hoitinga +
Sjoukjen Wiebes Wiersma
82 pm land, verkoopakte dd 14-1-1688
1720-1767 Tjalling Jarigs +
Lieuwke Clases +
Trijntje Doeckes
met huis en 92 pm
van: Pingjum
Lieuwke overleed <1718
Trijntje overleed 1755
1767-1779 Pieter Tjallings  +
Antje Hotses
met huis en 92 pm
van (toen?):  stem 2
Trouwden 1747
Pieter overleed 1778
Antje overleed 1779
in 1788 tot 
6-11-1830
Otte Johannes de Vries +
Doutje Pieters +
Geertje Goverts Zandstra
met huis en 92 pm
1798: 82 pm, belast met 22-25-8, hieronder 1 floreen 14 stuivers buytendijks
1e huwelijk 1785
2e huwelijk 1820
Otte overleed 21-8-1826
6-11-1830 tot (6)
jan 1851
Gerlof Annes Bruinsma +
Geertje Goverts Zandstra
Anne, Jaan, Aafke Gerlofs Bruinsma
indatum=trouwdatum
Gerlof toen? van: Longerhouw nr. 4
Gerlof overleed 4-9-1847
Geertje overleed 20-2-1850
Anne G. Bruinsma heeft dan als verblijf: 'woonplaats bij den voogd in Hennaarderadeel'.
jan 1851 tot 
mei 1882
Bauke Thysses Reitsma +
Fettje Ypes Jansen
Bauke van: nr. 9
naar: Longerhouw, Buren 20
zoon Ype mei 1879 naar nr. 25a
mei 1882 tot 
1917
Tjalle Baukes Reitsma +
Geertje Tjeerds de Jong
Trouwden toen.
Geertje van: nr. 17
Tjalle overleed 21-5-1916
Geertje naar: nr. 5a
1917 tot 
12-5-1955
Bauke Tjalles Reitsma +
Thomaske Schotanus
van: nr. 5
naar: Van Osingaweg 44
zoon Ype in 1943 naar: Van Osingaweg 58
12-5-1955 tot
15-3-1967
Tjalle Baukes Reitsma  +
Roelofje Nannes Boersma
--------
(vader) Nanne H. Boersma
van: Marnedijk 4.
Tjalle overleed 1963.
zij naar: Van Osingaweg 44
--------
van 1964 tot 1967, toen mee naar Van Osingaweg 44, kwam van Sneek.
15-3-1967 tot
1-10-1980
Bauke Tjalles Reitsma +
Feikje Feenstra
van: Van Osingaweg 44
naar: Marnedijk 5
13-10-1980 tot
3-4-1981
Rinke Reijenga van: Wymbriteradiel
naar: Duitsland
23-6-1981 tot
17-2-1982
Hendrieka Weerts van: Sneek
naar: Harlingen
17-2-1982 tot
2-9-1983
Martha van der Veer
1-9-1983 tot
25-10-1984
Antje Hiemstra van: Bolsward
naar Wons
1-12-1984 tot
29-6-1985
Tetje Klaver naar: Van Osingaweg 31
1-4-1985 tot
27-3-1990
Hein Gietema +
Aukje Reinsma
van: Van Osingaweg 44a,  
naar: Skelte van Aysmastrj. 16
27-4-1990 tot
27-4-1998
Lieuwe Anema +
Boukje T. Reitsma
Hij: van Franekeradeel, zij van: Marnedijk 5
naar: Achlum
2002???  tot 
heden
Tjalle B. Reitsma +
Gaildina op de Hoek
 

 

Jaartal Eigenaar
1606 Syurdt Tierx  (Sjoerd Tjerks)
1640 De Mederechter Hoitinga kinderen (Sjoerd Tjerks H.)
1670 Douwe Hillesz. Hoitinga
14-1-1688 Dirk en Klaas Sijmens (van Klooster Anjum)
1698 Claas Sijmens tot Minnertsga voor 1/2, nog 1/4 part v/d andere helfte,
Griettje Sijmens tot Belkum, Jacob Sijmens mede aldaar, elks voor 1/8 part en
de Erfgen. van Schelte Sijmens de Resterende 1/8 
1708 Lysbet Clases tot Mindersga voor de eene helft, met nog een 1/4 van de andere helfte, Grytje Symons kinderen en Jacob Symons kinderen mede aldaar elk voor 1/8 part en de erfgenamen van Schelte Symons voor de restante 1/8 part.
1718 Lysbet Clases tot Mindersga voor 1/2, Marten Jansen aldaar en Lytske Baarda voor de rest.parten te samen 2/4
1728 Symen Lambsma tot Minnertsga 1/2, Marten Jansen n.l. aldaar, Jetske Baarda Erven 2/4
1738 Ds. Arnoldi te Belkum 1/2, Jan Martens 1/4, Sijmen Martens 1/4 te Hallum
1748 Ds. Arnoldi te Belkum 1/2, Jan Martens 1/4, Sijmon Martens 1/4 te Hallum
1758 D'nus Arnoldij te Belkum 1/2 en Sijmon Martens te Hallum 1/2
1768 D. Arnoldi te Belkum 1/2 en Sijmen Martens te Hallum 1/2
1774 Veiling zathe: waarschijnlik toen gekocht door Het Weeshuis.
1778 't Weeshuis te Bolsward voor 't geheel
1788 't Weeshuis te Bolsward voor 't geheel
1798 en in 1858 Weeshuis te Bolsward
heden  


 

LC 15-11-1850
Voogden van het WEESHUIS et Bolsward, presenteren bij geslotene briefjes te verhuren:
1. Eene vruchtbare ZATHE en LANDEN, op Bruindijk onder Schettens, groot behalven de daaraan onttrokken 3 bunder, 27 roede 20 el, (9 pond.) Bouwland en 2 bunder 55 roede 30 el (7 pond. ) Greidland, hierna vermeld, 28 bunder 42 roede 40 el (77 1/3 pond.), met uitzondering van 73 roeden, alle Greidlanden; thans bij de Erven van wijlen de Wed. Gerlof Annes Bruinsma in huur.
2. Een stuk GREIDLAND, in de nabijheid van Hichtum onder Schettens gelegen, groot 2 bunder 55 roede 31 el (7 pond.).
Voor den tijd van 5 jaren, ingaande St. Petri en Mei 1851.
De conditien liggen ter lezing in de Wijnberg te Bolsward en de InschrijvingsBiljetten kunen worden ingeleverd ten Kantore van den Notaris Kuiper, aldaar, voor den 1 December 1850.


LC 12-3-1858
Aanbesteding - vertimmering, herstelling van de huizing en schuur....


LC 10-9-1774
De notaris Petrus Wierdsma te Leeuwarden, zal p Vrydag den 16den September 1774 by den Finaalen palmslag 's nademiddags op één uur, ten huize van Wybe Johans in de Wynberg te Bolsward verkopen: Een heerlyke Zathe en Landen met Huizinge en Schuure cum annexis, gelegen onder den Dorpe Schettens, groot naar naam en faam 91 en een tweede Pondematen, tegenwoordig by Pieter Tjalings gebruikt , dog Petri en May 1775 vry van huuringe. En zulks by stukken, namelijk
1. Het hornleger huis en 20 pondemate land, waarop geboden is per Pondem. 110 g-gls.
2. 10 ponde. 150 g-gls.
3. 6 en een tweede pondemate land 136 g-gls.
4. 3 pondm. 135 g-gls.
5. 6 en een tweede Pondm. 80  g-gls.  7 st.
6. 1 en een vierde Pondm. 101 g-gls. 7 st.
7. 7 Pondm. 112 g-gls.
8. 2 Pondm. 110 g-gls.
9. 1 Pondm. 112 g-gls. 14st.
10. 12 Pondm. 116 g-gls.
11. 20 Pondm. 101 g-gls.