Schettens

Stem 8      Kleine Kerkeplaats Bruyndijk - 13 pondematen groot

Marnedijk 7

1948 1934 1899 1889 1870 1818
07 3 3
(even 14)
5 5

Kleur geel=stemkohieren
blauw=kerkvoogdijkboeken

Floreenkohier nr. 12
Belast met 5-0-0 floreen.
Kadastrale grootte: 4.77.50 hectare.
Kadastrale nummers in 1850: Wit. C 477 485-487 
Later in 1854 bouwland bijgekocht : Witm. C 592


 
  

Jaartal Gebruiker Overig
1608 tot 1618 Thomas Cornelis +
Holck Hamke
 
1618 - 1674 Steffen Nannes  
1675 - 1694 Pieter Harmens +
Griet Sjoerds
 
1695 - 1708 Sybren Pijtters de Witte +
Rintsch Heins +
Hijlck Wijbes
zoon.
33 car.g. huur
zie ook huurcontract
naar: stem 15
1710-1714 Jacob Jans +
Piertje
van: Schettens, stem 6
1714,1715 Douwe Meindert Hoitinga +
Hijke Sjerps Mamminga
Douwe overleed 1714/1715.
1716,1717, 1718 Lolke Tjalkes  
1718 Reijner Jans
1719 - 1738 Teunis Durks Hidma +
Trijntje Johannes
van: Witmarsum
in 1748 tot
1749
Feerk Sipkes +
Jeltje Wijbrens
met huis en 13 pm
1750 tot
1752
Auke Durks 'Een dito (huurcontract) tusschen de kerckvoogden en Auke Wijbrens segge Auke Durks gepasseert op dato als boven' (AAB: 17 maart 1752)
1753-1754 Auke Durks 8-4-1755 'Uit de boelgoed van Auke Durks, Boelgoet ontfangen twee hondert gulden, sijnde twee jaren huir van de plaats op bruijnduij, door auke Durks gebruijkt
1754 tot
1757
Tjebbe Ytes f 103,--
1757 tot
1779
Tjalke Watses (Hiddama) +
Grietje Sijbrens de Witte
f 103,--
met huis en 13 pm
van Nijland
eerder op: stem 5
Tjalke overleed <25-4-1781
19-11-1780 tot ? Jan Douwes +
Fokeltje Teunis.
van: Tjerkwerd
Jan overleed 20-12-1780
1781-1782 Hotse Pijters  
1783 Abe Tjommes wed.  
1785 tot 
1829 (5)
Sijbren Meintes de Witte +
Tettje Gerrits
Hij overleed 5-2-1827
met huis en 13 pm
1798: 13 pm, beswaard met 5-0, waaronder 3 floreen buitendijks
1829 tot 
12-5-1850 (5)
Tettje Gerrits (weduwe)
-------
Gerrit Sijbrens de Witte +
Lykeltje Sipkes Deinum
moeder Tettje Gerrits overleed 22-8-1849
(huurde Tettje boerderij tm 1844?)
Gerrit trouwde in 1845
naar: Longerhouw, nr. 5
12-5-1850 tot
12-5-1853
Hendrik Jans Mulder +
Marijke Thomas van der Zee
van: nr. 14
naar: Hitzum
12-5-1853 tot
12-5-1856
Durk Andries Symensma +
Waltje Sjoerds van der Werf
van: Bolsward
naar: Witmarsum
12-5-1856 tot
12-5-1860
Theunis Sjoerds Hidma +
Hinke Sybrens Reitsma
van: nr. 21
naar: Piaam (later Schraard en toen nr. 8c)
Zij trouwden 10-5-1856.
12-5-1860 tot
12-5-1866
Jurjen Tjerks Dijkstra +
Sjoukjen Sjieukes Boersma
Jurjen van: Oudega
Sjoukjen van: Abbega
naar: nr. 25c
12-5-1866 tot 
12-5-1896
Teake Ulbes Tjeerdema +
Janke Willems Haanstra
Taeke overleed 1890
Janke naar Witmarsum
(3=14=3)
12-5-1896? tot
11-7-1941
Reinder Lieuwes Bangma + 
Geertje Geerts Bosma
1899: 50 gulden
1931: 70 gulden
woning met erf op Bruindijk'
1932: 70 gulden
'te betalen op 2-1-1933'
Reinder overleed 25-10-1940
Geertje: naar Franeker
zoon F. Bangma 1923 naar Amerika.
zoon Geert in 1924 naar nr. 45
20-5-1941 tot 
7-4-1983
Fokke van Veen +
Tjitske Spijksma
van: Schettens nr. 29
naar: Franekeradeel, Tzum.
Fokke kocht woning in 1970?
13-5-1983 tot
26-10-1984
Hendrikus B. Dijkstra van: Lollum 
naar: Bolsward
3-12-1984 tot
30-12-1985
Tjomme Rusticus +
Flora F. Elmendorp
van: Bolsward
naar: Leeuwarden
1-5-1986 tot 
2008
Margrita W. Rothengatter van: Bolsward
naar: Bolsward
2009 tot
heden
Roland Derks  

 

Jaartal Eigenaar
1608-1896 De Kerke tot Schettens
in 2005 dhr. Eisma te Bolsward

 

Jurjen Tjerks Dijkstra +
Sjoukjen Sjieukes Boersma
5-3-1860 tot 
5-3-1865
976 gulden huur per jaar
Jurjen Tjerks Dijkstra +
Sjoukjen Sjieukes Boersma
5-3-1865 tot 
5-3-1868
632 gulden 86 cent (huur voortijdig beeindigd waarsch.)
Teake Ulbes Tjeerdema +
Janke Willems Haanstra
5-3-1866 tot
5-3-1871  
682 gulden 50 cent
Teake Ulbes Tjeerdema +
Janke Willems Haanstra
5-3-1876 tot
5-3-1881  
900 gulden huur
Teake Ulbes Tjeerdema +
Janke Willems Haanstra
5-3-1881 tot
5-3-1886
(huur huizing en schuur gaat steeds op 12 mei in)  635 gulden huur
Teake Ulbes Tjeerdema +
Janke Willems Haanstra
5-3-1886 tot
5-3-1891  
485 gulden
Hendrik Haanstra en Harmen Bokkes Stremler 5-3-1891 tot
5-3-1896
622 gulden. Janke Haanstra, wed. T.U. Tjeerdema blijft bewoonster volg. contract.


LC 30-3-1866
Boelgoed op Bruindijk onder Schettens
De Notaris E.T. Kuiper te Bolsward zal op Saturdag den 7 April 1866, 's voormiddags 10 uur, ten huize van Jurjen Tjerks Dijkstra, op Bruindijk onder Schettens, op gewoon crediet, presenteren te verkoopen:
....etc. etc.

 

Kerkeboek 1725
Noch heeft de Rendant betaalt weegens 't opslatten van de bruindijcster op vart tot last van de kerke saate van Schetten somma van 4-17-8

 

Taxatie in archief kerkvoogdij:

...Het huis met de karnmolen en regenbakken en put en pomp, straat en boenhout met riool of goot....

Totaal f 1568,80
Gedaan te Schettens den 18 Juni 1881
R vd Weide te Wons

Boter is, naast kaas, altijd een belangrijk zuivelproduct geweest in Nederland. De Friese boeren maakten van de melk allereerst boter; daarna werd van de afgeroomde melk kaas gemaakt.

Karnmolen

bron: www.zuivelonline.nl
Boterbereiding op de boerderij was zwaar werk. De room werd in karntonnen met een stok met breed uiteinde heen en weer geschud, zoals nu nog de slagroom met een garde wordt geklopt. Dat gebeurde tot in de achttiende eeuw met de hand. Toen kwamen er karnmolens. De stok werd via een tandrad voortbewogen. Het tandrad werd door een paard of hond, die rondjes liepen, voortbewogen. Later kwamen er ook handkarnmolens, waarbij de karnstok met een slinger en een tandrad werd aangedreven.

 

 

Ondergeteekenden, Huurders van de Zathe en Lande op Bruindijk toebehoorende aan de Herv. Kerkvoogdij van Schettens, verklaren bij dezen op heden den 25e Januarij 1895, dat zij afstand doen van het laatste huurjaar gedurende hetwelk zij volgens het huurcontract nog recht hebben op het bewonen en gebruiken van genoemde zathe en landen. 
H.W. Haanstra, H.B. Stremler, J. Tjeerdema-Haanstra.

 

In 1750 wordt er een nieuw huis bij de boerderij gebouwd, het gaat om de volgende posten

18 april 1750 Betaald aan Pieter Hanses voor schoon maken van 3600 steen op bruyndijk 1:16:0
  idem voor opperen 0:8:0
1 mei 1750 Betaald aan Pieter Hanses voor schoonmaken van 4600 steen bij 't huys op bruyndijk 2:6:0
  idem voor drie schoft opperen  0:9:0
24 juli 1750 Betaald aan Doeke Hendriks timmerman, sijnde arbeyts loon ant huys op bruijndijk verdient  44:10:0
14 aug. 1750 Betaald aan Tjalling Jarigs voor gelevert hout stroo en rijet en arbeijdtsloon 7:7:0
14 aug. 1750 Betaald aan Douwe Jans voor drie dagen en drie schoft opperen 2:12:0
28 aug. 1750 Betaald aan Joost Dirks voor Quartie Jenever bij 't bouwen vant huijs gebruijkt op bruijndijk 2:5:0
7 sept. 1750 Gevalideert aan 'Mijn Confrater' Tialling Jarigs sijnde gelden die siene heeft betaald aen Frans Jans te Harlingen voor gelevert Roop 13:15:0
13 sept. 1750 Betaald aan Jan Broers voor 18 3/4 dagen opperen ant huijs op Bruijn Dijk 13:2:0
19 sept. 1750 Betaald aen Hendrik Luties voor repareren van glasen 0:13:0

 

13 maart 1753 Heeft de kerkvoogd Tjalling Jarings aen Fedde Heslynga en Doitse Dicland in Com: Hout Copers tot Bolswaart voor gelevert hout 
...aan de kerkeplaats van Auke Durks...
167-17-1
dito Nog heeft de rendant aen Douwe Douwes Mr. Timerman betaald weegens arbeidsloon 4-4-0

 


Huurcontract 1856 tussen de kerkvoogdij en Theunis Sjoerds Hidma

Ten eersten, Eene huizinge schuur met hornleger beneven
eenig best bouw- en weiland staande en gelegen aan bruindijk
onder Schettens, hebbende een kadastrale inhoudsgrootte van
zeven bunders acht roeden dertig ellen, ten kadaster bekend ge-
gemeente Witmarsum in Sectie No. 477, 485, 486, 487, 547, 548, 591,
592 waarvan een bunder acht en vijftig roeden bouwland en het
overige weiland, thans meerendeels in gebruik bij Dirk Sy-
monsma.

Ten tweeden, Zeker perceel weiland groot vier bunders
tien roeden  negentig ellen ten kadaster van de gemeente
Witmarsum bekend in Sectie C No. 459, hebbende ten noord-
den de vaart, ten oosten van Pallandt, ten zuiden Roos
van Mesdag en ten noorden Sjoerd de Witte, welk perceel heeft
de reed over het land van Sjoerd de Witte, en thans in ge-
bruik bij Jetze Reitsma.

Deze ver- en inhuring welke is ingegaan voor den
tijd van zes aaneenvolgende jaren, ingaande wat de huizinge
betreft den twaalfden Mei en wat de landen aangaat (ingaande) St. Petri den
vijfden Maart achtienhondert zes en vijftig en eindigende op gelij-
ke tijdstippen in den jare Eenduizend achthonderttwee en zestig
zonder dat alsdan eenige opzegging op opgeving behoeft plaats te
hebben als waarvan partijen verklaren bij deze te renuntieeren;
is overigens gesloten op de navolgende

            VOORWAARDEN

....

 

Huurcontract 1881:
...met eene totale inhoudsgrootte van zeven hectare acht are dertig centiare....
(zelfde percelen als bovengenoemd)

Huurcontract 1886:
...waarvan de voldoening met goede alhier gangbare munte zal moeten geschieden, aan handen en op quitantie van de verhuurders, op eene door deze aan te wijzen plaats, ieder jaar in één termijn prompt op den elfden November, voor het eerst op dien datum in 1800 zes en tachting'.

Huurcontract 1891-1896:
met nummers 477, 485, 487, 1160, 547, 548, 551, 591, 592, zamen groot zeven hectare een are vijf en tachtig centiare, de landen voor een klein deel bouw en overigens greide.

 

   

Foto's genomen door AAB op 13 september 2005.


Foto's in eigendom van dhr. Tj. van Veen, jan. 2006 ontvangen.