Schettens

Marnedijk 5

Stem 9        'Armehuis van Bolsward' 

1948 1934 1899 1889 1870 1818
5 2 2 2 4 4

 

geel=stemkohieren
blauw=kerkeboeken

Jaartal Gebruiker Overig
1605, 1606, 1607, 1608 Rienck Jurrijans betaalde jaarlijks 12 stuivers eeuwige grondpacht aan de Schettenser kerkvoogdij.
1644, 1645, 1646, 1647 Jurrien Riencx betaalde grondpacht
1654-1658 Arrien Riencx  
1677 tot
1708
Tierck Freerx +
Ytye Steffens
toen? naar: stem 10
1710, 1714 Pijtter Paulus +
Bauk Doyes
niet 100% zeker dat hij op deze boerderij woonde (wel Bruindijk!)
1718 - 1728 Dirk Clases  
1738 - 1758  Douwe Douwes Postema +
Pijtje Johannes
met huis en ong. 50 pm
Douwe overleed  ong. 1758
1759 Pijter Sjoerds  
1768 - 1778 Rommert Baukes met huis en ong. 50 pm
1783 - tot 
mei 1798
in 1801
Frans Douwes de Boer +
Geertje Pieters Dijkstra
met huis en ong. 50 pm
Werden lidmaat SL 14-9-1783.
---
49 pm, belast met 16-14, hieronder 6 1/2 floreen buitendijks
1818 (4) tot 
21-9-1841
Jan Jacobs Mulder +
Tietje Fokkes Ypma
Tietje overleed 21-9-1841
21-9-1841 tot
5-5-1849
Jan Jacobs Mulder + 
Fokke Jans Mulder (zoon)
 
5-5-1849  tot
12-5-1868 
Fokke Jans Mulder +
+ Ynskjen Feikes Langedijk
+ Siebrig Cathrinus de Boer

Jan Jacobs Mulder (vader) 
indatum=trouwdatum
Jan overleed 24-1-1858
Ynskjen overleed 1862
Siebrig: vanaf 7-5-1866.
naar: Bolsward
12-5-1868 tot
12-5-1886
Tettero Broers van Abbema +
Sytske Sybrens van Ketel
van: Nijland
naar: Witmarsum
zoon Pierius: mei 1885 naar nr. 13
dochter Tjitske mei 1880 naar nr. 25a
12-5-1886 tot
11-5-1920
Bauke Pieters Feenstra  + 
Tjitske Tettero van Abbema
van: nr. 9b
naar: Bolsward
19-5-1920 tot
29-10-1956
------
12-5-1933 tot
15-5-1935
Dirk Baukes Feenstra +
Fimkje Hamstra
-------
Bauke Dirks Feenstra
van: Bolsward
dochter Afke in 1929 naar Van Osingaweg 44
-----
van: Wons
naar: nr. 16a
29-10-1956 tot
2-1-1970
Bauke Dirks Feenstra +
Baukje Wesselius
van: Bolsward
naar: Viersprong 10
zoon Jan in 1961 naar: Viersprong 10
31-1-1964 tot
1-1-1965
Bauke Reitsma +
Thomaske Schotanus
van: Marnedijk 9
naar: Van Osingaweg 44
1979 Niet bewoond  
3-10-1979 tot
4-7-1980
Gregorius M. Ketelaar +
Aaltje van der Velde
Trouwden 20-9-1979.
van: Wymbritseradeel
naar: Gaasterland
1-10-1980  tot 
heden
Bauke Tj. Reitsma + 
Feikje Feenstra
van: Marnedijk 9

 

Jaartal Eigenaar
1542 Jacob Jansz.
1640 tm 1797 Armevoogden tot Bolswart / Armehuijs van Bolsward
1797 IJpke Jarigs wed. Ype Frans te Leeuwarden
1832 Jan Jacobs Mulder


LC 22-2-1797
De voogden van het Stads Armehuis te Bolsward, praesenteeren pulbicq by Strykgeld te verkopen: eene kostelijke Zahte en Landen, met deszelfs Huizinge, Schuure en Hovinge cum annexis, zeer vermakelyk gelegen aan de Rydweg te Bruindyk onder Schettens, groot .. Pondematen  zo Bouw als Greidlanden, belast met 23 Floreen 22 strs., by Frans de Boer bewoond en gebruikt tot St. Petry en May 1798.
Wie hier aan gadinge maake kome op Vrydag den 24 February 1797 by de Schryving, den 3 Maart by de Provisioneele en den 10 dito by de Finale Palmslag , telkens 's namiddags de Klok 2 uur op de Voogden kamer in de Kerkstraat te Bolsward, en kope op conditien als dan voor te lezen, de welke inmiddels by Dr. S. Braaksma aldaar te vinden zyn.


LC 1801
Dr. R. Muntz te Bolsward, zal aldaar in de Wynberg op Vrydag den 13 Maart 1801 by de Finale Palmslag, 's middags één uur, pulbicq praesenteeren te verkoopen:
1. Zekere Zathe en Landen , met Huizinge en Schuure cum annexis, onder den Dorpe Schettens, groot na naam en faam in bouw en greidlanden bestaande, 52 Pondemate, belast met 19 Flor. 8 strs. 
2. Zeekere 8 Pondematen Lands in 2 stukken onder de stad Bolsward, en aldaar bezwaard met 4 Floreenen, worden te zamen gebruikt door F. de Boer, welke het zelve reeds 18 jaaren gebruikt heeft voor een Huur van 516 Car. Gls. vry land gereekend, dog zyn Petri en May 1801 in vrydom te aanvaarden.

 

1742 Den 20 Julij heeft de admenistrerende kerkvoogd Sijbren Pijters de Wijte van de Raadsman Sanders als Boekhouder van het arme huis tot Bolswaart weegens vier jaaren Grondpagt jaers twalif st: te saamen twee Cro:Gul: agt St: weegens de saate tot bruindijk die bi Douwe Douwes Postema wort bewoond voor de jaren 1738-1739-1740 en 1741 2-8-0