Schettens

Marnedijk 2 - 4 

1948 1934 1899 1889 1870
2 5 5a
(4) 6 5 5 5a

- 

Jaartal 2 Overige
1900 tot
12-5-1903
Symen Tjerks van 't Zet +
Jacoba Ypma
van: nr. 23, naar: Lollum.
Daarna weer naar Schettens nr. 32a
25-5-1903 tot
1909
Wybren Scheepsma +
Yke Abma
van: Kubaard
Wybren overleed 1905
naar: nr. 38
23-10-1909 (nr. 5a) tot
13-5-1912
Klaas Popkes Zijlstra +
Jantje Hengst
van: Doorwerth
naar. Bittenserpaed 2
13-5-1912 (5a) tot
30-5-1916
Sjouke Jouke Bokma +
Hendrikje Eisma
van: Hartwerd
naar Nijland
8-9-1916 (5a) tot
11-3-1917
Jan Gerkema +
Rinske Wierda
van: Bolsward
naar: Berlikum
1917 tot
1928
Geertje de Jong, wed. Tjalle Baukes Reitsma van: nr. 4
1928 tot
12-5-1934
Jan Sjerps Heeres  +
Maaike Tj. Reitsma
van: nr. 4 (zie beneden)
veehouder
12-5-1934 tot
12-5-1938
Titus Buwalda +
Akke Hofstra
van: Burgwerd
naar: Burgwerd
1938 tot
7-10-1975
Nolle B. Reitsma +
Joukje Buma
naar: Van Osingaweg 34
29-11-1975 tot
dec. 2007
Sijbren Reitsma + 
Yfke van der Velde
van: Van Osingaweg 38
Yfke overleed 2001
juli 2008 tot
heden
Anne Hein Mensonides +
Hillegonda Koops
van: Longerhouw, Buren 30a

 

Jaartal 4 Overige
12-5-1887 (5a) tot 
13-5-1895
Tjeerd Douwes de Jong +
Maaike Hendriks Turkstra +
Hendrik Tjeerds de Jong
van: nr. 17
Tjeerd overleed in 1894
Maaike+Hendrik naar: Amsterdam
12-5-1895 tot
12-11-1895
Adrianus de Bruin +
Ymkje Siekman
van: Arum
naar: Makkum
21-12-1895 tot
12-5-1896(?)
Hendrik Scheltes Runia +
Froukje Jacobs Strop
hij van: Schraard, zij van Exmorra
beide naar: Schraard
12-5-1896 tot
12-5-1897
Ype Sjerps Jansen +
Gerbrig Klazes Reinsma
van: Schraard
naar: Makkum
12-5-1897 tot
22-6-1899
Hein van der Meulen +
Dina Douma
van: Pingjum
naar: Bolsward
19-8-1899 tot
12-5-1900
Johan Tettero van Abbema +
Hinke Wiebes Tilstra
Trouwden 16-8-1899.
naar Longerhouw, nr. 9
van 1900? tm
1909 (nr. 5)
Douwe Doedes de Boer + 
Ybeltje van Abbema
naar: 11b
18-5-1910 tot
1917
Bauke Tjalles Reitsma +
Thomaske Schotanus
naar: nr. 4
18-7-1917 tot
1928
Jan Sjerps Heeres +
Maaike Tjalles Reitsma
van: nr. 5
Dit is hun trouwdatum.
naar: Gaast
1928 tot
12-5-1934
Geertje de Jong, wed. T.B. Reitsma van: nr. 4
naar: Gaast
1934 tot
12-5-1955
Tjalle Baukes Reitsma +
Roelofje Nannes Boersma
trouwden mei 1934
naar: Marneweg 9
12-5-1955 tot
mei 1956
Jan Jacobus Kroes +
Sjoukje Baukes Reitsma
van: Van Osingaweg 58
naar: Rutten
18-5-1956 tot
?
Bauke Tjalles Reitsma +
Thomaske Schotanus
van: Van Osingaweg 44
? tot
2-3-1974
Tjalling Spijksma +
Tetje Brouwer
naar: Van Osingaweg 29
5-4-1976 tot
?
Alle Schilstra van: Longerhouw, Buren 24
aug. 1978 tot
?
Jan Wietse Zeemans
Leentje Folkertsma
hij van: Marrum, zij van: Cornwerd
In 1985 samengevoegd met nr. 2

 

LC 23-12-1915
Koemelkerij - Bruindijk onder Schettens
P.A. Bruinsma, Notaris te Bolsward, zal Donderdag 23 Dec 1915, 's nam. halftwee, bij Boermans te Bolsward, provisioneel verkoopen:
Eene nette, best onderhoudenen HUIZING met Stalling, hooiberg en ruim erf c.a. op Bruindijk onder Schettens, groot 15 are 20 centiare, in eigen gebruik bij den heer Sjoerd B. Bokma (AAB: Sjouke) en 12 Mei a.s. te aanvaarden.
Betaling 1 Mei 1916.
Breeder omschreven bij biljetten
Inmiddels uit de hand te koop

 

Tjeerd Douwes de Jong legde de eerste steen van dit huis (nu  fam. Reitsma). 
Tekst: 'De eerste steen gelegd door T.D. de Jong oud 10 jaar 18 2/4 87'